Yobu 13

1Ma wɛ́ yã́piↄ è píi, ma swã́ mà ↄ̃ má dↄ̃̀. 2Lá á dↄ̃a vĩ, màa má dↄ̃a vĩ sↄ̃, i kɛ má kɛ̃́sãaázi no. 3Ãma Gbãapiide ↄ̃ má ye mà yã'oɛ̀ sa, má ye gɛ́ ń ma yã́o Luawaɛ. 4Ápiↄ sↄ̃ i ɛɛ liamazi, gyãegwan giaↄn á ũ ápii. 5Tó á lɛ́ kpaaũa yãa lé, wa á dilɛ ↄ̃nↄnaↄ ũɛ. 6À ma yã́zɛ ma, à swã́sɛ ma yã́zãsiawái. 7Yã́zɛsai ↄ̃ á o Lua gɛ̃ɛ ũa? Sã́sãyã ↄ̃ á o Lua gbɛua? 8Á yãnakpa Luawa yã̀? Á yã́siaànↄ yã̀? 9Tó à wɛtɛ̀ á yã́i, a bↄánↄ nae? Á dↄ́ɛwà lá wì dↄ́ɛ gbɛ̃nazĩnawawa yã̀? 10Tó álɛ yãnakpawà a gbadↄ̃sai, a á swã́gagaɛ. 11Aà zↄ̃ↄkɛ a kã̀adaálao lé? Vĩakɛaɛ̀ a tↄ̃́wáo lé? 12Á yã'onɛↄá túfuɛ, yã́ pↄ́ a giiyèoaá pɛ̀lɛaɛ. 13À nílɛmɛɛ mà yã'o, yã́ pↄ́ a ma le aà ma le. 14Bↄ́yãi má azĩa pa swaai? Máↄ a wɛ̃ni naa ma ↄzĩ yã̀? 15Gwa, a ye ma dɛɛ, ma wɛ́ dↄ pↄei lↄo. Ń beeo má gí ń mazĩao aà aɛ. 16Bee a ma bↄ, asa aà yãdansaiↄ we mↄ zɛ aà aɛo. 17À laaidↄ ma yã́wa maamaa, à swã́sɛmazi. 18Ma yã́ pↄ́ má o zɛ́ kàlɛ, má dↄ̃ kɛ́ ma yã́ naɛ. 19Dé mɛ́ a fↄ̃ bↄbↄmanↄi? Tó wa fↄ̃, má nílɛɛ, mí ga. 20Lua, yã́ mɛ̀n plaɛ beeↄ kɛmɛɛ, má ulɛnɛo. 21Ǹ n ↄ goa, ńsu to iwãakampↄa kã̀adamalao. 22Bee gbɛa lɛzumazi, mí mↄ́, ma gba zɛ́ mà yã'o, ní yã́zãsia. 23Ma yãvãiↄ ń ma tàaeↄ kà ũmai? To mà a tàae ń ma duunao dↄ̃. 24Àkɛa ńlɛ nzĩa ulɛmɛɛ, ńlɛ ma dilɛ n ibɛɛ ũi? 25Lakɛɛ pↄ́ lɛ́ ĩ́an sɛ́ ↄ̃ ń ye wíwia? Sɛ̃̀ gii ↄ̃ ń ye ɛ́'ɛa? 26Ni yã́'ĩikpaa, ni ma ɛ̀waasogↄↄ duuna wi ma musu. 27Ni ma daliu, ni ma táa'oa lɛ́ damɛɛ, ni wɛ́tɛ ma yãvãiↄi píi. 28Ɔ̃ ma gↄ̃ lán pↄ́ vlãa pↄ́ lì àlɛ lɛ́lɛlɛlɛwa, lán pↄkasa pↄ́ blɛↄ lɛ́ blewa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\