Yobu 14

1Gbɛ̃nazĩna ì bↄ nↄɛ kĩ́iɛ, aà wɛ̃ni kuluũ, ìliↄ ku yãkelesaio. 2Ì pia lán lávuwa, ì giigaga, ì gɛ̃zɛa lán uenawa, ìli gɛ̃gɛ̃o. 3Gbɛ̃́ bee taa ↄ̃ ńyↄ̃ wɛdↄɛ̀ ǹ yã́kpalɛkɛaànↄa? 4Gbɛ̃́ gbãlɛa a fↄ̃ nɛ́ gbãlɛsai io, baa do. 5N gbɛ̃nazĩna gↄↄ dìlɛɛ̀, aà mↄ dasilɛ dɛ n yã́ ũɛ, n aà wɛ̃ lɛ́ dàɛ̀, a fↄ̃ vĩao. 6Wɛ́ wowà ǹ aà to we, e aà gↄↄ pa lán gbɛ̀winawa. 7Baa lí ì saasɛ, asa tó wa zↄ̃̀, ì ɛa vlãpaɛ, mɛ́ a vlã̀ dafupi lí golɛo. 8Baa tó a zĩ́na zikũ̀ tↄↄlɛ guu, mɛ́ a miↄna gà tɛ̃́ɛnau, 9tó à í gĩmà, a bↄlɛɛ, a gↄ̃na kɛ̃ lán lí pↄ́ wa bàwaɛ. 10Tó gbɛ̃́ gà sↄ̃, ìↄ wúlɛa tèlele, ì tá, ìliↄ ku lↄo. 11Lá ísida'i ì lao, mɛ́ swa'i ì ba à gɛ̃zɛa, 12màa gbɛ̃nazĩna ì wúlɛ, ìli fɛlɛ lↄo. E luabɛ gɛ àↄ kuo, a vuo, a vu ń ipioo. 13Ńyↄ̃ ma ulɛ bɛdauo lé? Ńyↄ̃ ↄkumala e n pↄ wèeao lé? Gↄↄ dilɛmɛɛ we, ma yã́ i gbasa dↄngu. 14Tó gbɛ̃́ gà, a ɛa àↄ kua? Tó màaɛ, ma wɛ́ aↄ dↄ ma vuai ma dɛ̃ɛkaa guu gↄↄpiiɛ. 15Ńyↄ̃ lɛzumazi, mí wema, ńyↄ̃ n pↄkɛa ea nidɛ. 16Tia ńlɛ wɛ́tɛ ma yãkɛaↄi, gↄↄ bee ńyↄ̃ ma duuna yãda lↄo. 17Ńyↄ̃ ma tàaeↄ ka bↄ̀ↄu, ní ye ǹ dilɛ, ńyↄ̃ kã́n'ↄ lɛ́ ma vãikɛapiↄwa. 18Lá gbɛ̀sĩsĩ ì gboo à yↄ́ↄlɛ, mɛ́ sĩ̀sĩ musu gbɛ̀ gbɛ̃̀nɛ ì sↄ̃, 19lá swa'i ì gbɛ yↄↄ, mɛ́ í ì bùsu sɛ́lɛ táò, màa ni to tãmaa gbɛ̃nazĩna nɛ́. 20Ni gbãamↄɛ̀, ↄ̃ ì tá, ìli su lↄo, ni to aà ã́nuato, aà wɛ́ ì lilɛ. 21Tó aà nɛ́ↄ gↄ̃̀ gbɛ̃́ gbiaↄ ũ, a mao, tó gbɛ̃́ yãfũnaↄnɛ sↄ̃, aↄ dↄ̃o. 22Wãwã ↄ̃ aↄ ma ado, aàzĩa ↄ́ ↄ̃ aↄ dↄ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\