Yobu 15

1Ɔ̃ Temani gbɛ̃́ Ɛlifaza wèwà à mɛ̀: 2Ɔ̃nↄna a yãpã gii bee taa oa? A lɛ́ ɛlɛ yã́ↄ bↄlɛwà yã̀? 3A lɛkpaakɛ yã́ àisai musua? A yã́ kã́fĩasai oa? 4Mpi sↄ̃ ńlɛ vĩakɛa Luaɛ bãdɛ sa, ńlɛ kpá gbɛ̃́ↄnɛ aa làasookɛwà. 5Vãi pↄ́ ń kũa mɛ́ dↄ n lɛ́u, kↄ̃nide lɛ́ mɛ́ dↄma. 6N lɛ́ mɛ́ n dayãu, i kɛ mámɛo, n lɛ́ mɛ́ n kalikɛ̃̀. 7Gbɛ̃nazĩn sɛ̃́ian n ũa? Wà n i e wàↄ gɛ́ gbɛ̀sĩsĩↄ kɛia? 8N Lua lɛkpaaĩa ń a gbɛ̃́ↄ màa? Ḿmɛ ń ↄ̃nↄ vĩ ndoa? 9Yã́ kpele ń dↄ̃ mɛ́ wá dↄ̃o ni? N wɛzɛ̃ dɛwála yã̀? 10Gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ń mikãpuadeↄ kúwanↄ, gbɛ̃́ pↄ́ an zↄ̃ↄ dɛ n maelaↄ. 11Lua ye n nↄ̀sɛ níninɛ, ↄ̃ à kɛ̀nɛ fɛ̃́nɛũa? Wálɛ yã'onɛ busɛbusɛo lé? 12Bↄ́ mɛ́ n sↄ̃ blèi? Bↄ́yãi ńlɛ wá gwa ń wɛ́ pãsĩoi? 13N pↄ paa Luazi, ↄ̃ yã́ dasi ì bↄlɛ n lɛ́u. 14Bↄ́n gbɛ̃nazĩna ũ kɛ́ àↄ ku gbãlɛsaii? Gbɛ̃́ pↄ́ nↄɛ aà ì aↄ maaa? 15Lá Lua ì a malaikaↄ náaikɛo, mɛ́ aà bɛ i kɛɛ̀ gbãlɛsaio, 16wa gbɛ̃nazĩna pↄ́ o lↄe? A bɛ̃̀ɛ, a ↄ̃̀ↄkpaa, ì yãvãi mi lán íwa. 17Má yã'onɛ, swã́sɛi! Má yã́ pↄ́ ma swã́ mà sɛ́lɛ mà siunɛ. 18Ɔ̃nↄnaↄ mɛ́ bↄ̀ ń yã́pio, aai yã́ pↄ́ an deziↄ ò kee ulɛwɛ̃ɛo. 19Aamɛ ń bùsu vĩ ńtɛ̃ɛ, zĩ̀loe i zↄ̃lɛ ń guuo. 20Gbɛ̃vãi ìↄ ku dɛ̃ɛu e a wɛ̃ni lɛ́uɛ, gbɛ̃́ pãsĩ gↄↄ lɛ́ kúɛ. 21Kↄ̃fĩ iwãakampↄade ìↄ dↄ aà swã́u, aà aafia gↄↄ gbãamↄnɛdeↄ ì lɛ́lɛwà. 22A ɛa bↄa gusiau náai vĩ lↄo, dɛa ń fɛ̃ndao mɛ́ lɛ́ aà dã́. 23Ìↄ liaaliaa, ìↄ mɛ blɛ ku má ni? A dↄ̃ kɛ́ a kua bɛda gusiau kãikũ̀. 24Taasi ń yeelɛao ìↄ aà vĩa kṹ, a daaàla lán kía pↄ́ a lɛ́lɛama sↄu màwa. 25Asa à ↄsɛ̀ Luaziɛ, à kuabìi Gbãapiidewaɛ. 26À sùwà ń waakĩba bↄbↄawào ń a sɛ̀ngbao gèele kↄdeo. 27Baa kɛ́ aà oa nísi bↄa, mɛ́ a mɛkpaa, aà gbↄ̃u lɛ̀ɛlɛ, 28a zↄ̃lɛ uazĩ pↄ́ wìli gɛ̃uoↄ guu, wɛ̃́lɛ pↄ́ wa wì, a kpɛ́ↄ gↄ̃̀ wɛ̀ɛwɛɛↄu. 29Aà àizɛɛ a gↄↄplakɛo, aↄ dɛ ↄde ũo, pↄ́ pↄ́ a vĩoↄ ligua lↄo. 30A e bↄ gusiauo, tɛ́lɛpiↄ a aà vlãpaa sãsã, Lua lɛ́'ĩana i aà sɛ gɛ́ò zɛ́a. 31Asu pↄ́ gia náaikɛ à azĩa sã́são, asa pↄ́ gia mɛ́ aↄ aà asea ũ. 32Yã́pi a aà le e aà gↄↄ àↄ gɛ́ pai, aà gↄ̃naↄ e ↄtao. 33A gↄ̃ lán kuli pↄ́ a vú wòlowaɛ, lán vɛ̃ɛli pↄ́ a nɛsoena wòlowa. 34Luayãdansaiↄ gãli a báaa kɛo, tɛ́ a kũ gbagusaɛdanaↄ kpɛ́wa. 35Aaì yãkele nↄsi, aaì nɛ'i yã'ĩa ũ, mↄafili mɛ́ ì bↄ ń nɛasakpɛu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\