Yobu 17

1Ma nisĩna lɛ́ gɛ̃zɛa, ma gↄↄ lɛ́ mↄ pai, mia'ɛ lɛ́ ma dã́. 2Gbɛ̃́laanikɛnaↄ kálɛmazi, ma wɛ́ ì ma lɛwɛnapiↄ e. 3Lua, ǹyↄ̃ dɛ ma kↄ́ↄ ũ. N bàasio, dé mɛ́ a zɛmanↄi? 4Lá ń tò aa gↄ̃̀ nↄ̀sɛsaideↄ ũ, ńsu to aa tidↄmalao. 5Gbɛ̃́ pↄ́ ì a gbɛ̃na kpámá pↄ́ yã́i, aà nɛ́ↄ wɛ́ aↄ dↄ pↄ́i e an wɛ́ woɛ. 6Lua tò gbɛ̃́ↄ yãadàmanↄ, ma gↄ̃ gbɛ̃́ pↄ́ wì lɛ́'ikakawà ũ. 7Pↄsia tò ma wɛ́ lɛ́ gu'e lↄo, ma guↄ gↄ̃̀ záazaannↄ. 8Ma yã́ dì gbɛ̃maaↄwa, tàaesaideↄ nↄ̀sɛ fɛ̀lɛ luayãmansaiↄ yã́ musu. 9Gbɛ̃maa a gɛ àↄ kú ń a yãkɛaↄ, yãesaide gbãa aↄ dɛdɛɛ. 10Ápiↄ sↄ̃ à ɛa na yã́wa lↄ ápii, mi á gbɛ̃e e ↄ̃nↄna ũo. 11Ma gↄↄ pà, yã́ pↄ́ ma a zɛ́ kàlɛ kɛ̀ fama, yã́ pↄ́ ma pↄ dↄmápiↄ. 12Aaìↄ e gwãasĩnaá fãanɛɛ, tó gu lɛ́ gɛ̃kↄ̃u, aaì mɛ guwɛ lɛ́ kɛ̃́ɛ. 13Tó bɛda ↄ̃ ma wɛ́ dↄi, mɛ́ ma a pɛ kpàlɛ gusiau, 14tó má ò mia'ɛ mɛ́ ma de ũ, mɛ́ má ò kↄ̀ↄↄ mɛ́ ma da ń ma dãeↄ ũ, 15bↄ́ ma wɛ́ aↄ dↄi lↄi? Wa ma e ń gweao lↄi? 16Tãmaa aↄ ma nɛ e bɛdau nɛe? Wá si tɛ̃́ɛnau sãnu yã̀?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\