Yobu 18

1Ɔ̃ Sua gbɛ̃́ Bilidada yã́zãsìwà à mɛ̀: 2Ńyↄ̃ n yã́ midɛ bↄɛ ni? Su n laaiwa, wí gbasa faaibo. 3Bↄ́yãi ńlɛ wá gwa lán pↄtuoↄwai? N wá dílɛ sↄũↄ ũ yã̀? 4N gbɛ̃́ pↄ́ ni to n pↄfɛ̃ nzĩa taitaiɛ, dṹnia a gↄ̃ bɛzia ũ n yã́i nɛe? Gbɛsi a sↄ̃ n yã́ musu nɛe? 5Gbɛ̃vãi gupua ì láa, aà tɛ́vua ì midɛ. 6Aà kpɛ́ gupua ì li gusia ũ, filia pↄ́ kú aà saɛ ì ga. 7Aà táa'oa ń sↄ̃o dilɛa ì gↄ̃ sea tá ũ, aà yã́zɛkalɛa ì aà fuangba. 8Aà tá ì aà kpa baia, aà gbá ì si balɛtãu. 9Mↄ ì aà kũ a kɛ̀sɛwoũ lɛ́u, baipi ì kúlɛwà búlu. 10Ba kpaa aà aɛ tↄↄlɛu, kúsɛ lɛ́ aà dã a táa'ozɛu. 11Kìsia ì koezↄ̃aàzi, àlɛ aà gbɛ sɛ́lɛ. 12Nↄana ì aà gbãa kↄ ɛ́, músi ìↄ aà kpaa gua dã́. 13Ì aà mɛ̀ gueↄ ble, gagyã ì aà mɛguↄ yↄ́. 14Wì aà ga wà bↄ kpɛ́ pↄ́ a kuu aafiau, wì aà gálɛ gɛ́ò pↄ́ pↄ́ ì to vĩa ń kṹↄ mideɛ. 15Aà kpɛ́ gↄ̃̀ gii, ĩatɛ̃gbↄ̃ lì aà uaa. 16Aà zĩ́naↄ i giigaga tíu, aà gↄ̃naↄ i imi musu. 17Aà yã́ i sã́ńgu dṹniau, aà tↄ́ i midɛ tↄↄlɛ. 18Wi aà ya gupuau wà aà kpa gusiau, wi ↄzↄ̃aàzi aà ã́nuato. 19A nɛ́ ge buie to a gbɛ̃́ↄ guuo, aà bɛ gbɛ̃e a bↄo. 20Yã́ pↄ́ aà lè dì bɛ'aɛdeↄwa, gukpɛdeↄ kãsì aà yã́ musu. 21Yã́ pↄ́ ì faasaide ua len we, luadↄ̃nsai gwean we.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\