Yobu 19

1Ɔ̃ Yobu wèwà à mɛ̀: 2E gↄↄ ũma áↄ ĩadaa àↄ ma nↄ̀sɛ ↄ̃̀ↄkpamɛɛi? 3A ma sↄ̃sↄ̃ à kɛ̀ gɛ̃n kwi sa, i ma taiinkɛ, wí lí á kṹo. 4Tó ma sãsã sĩana, ma tàae dɛ mazĩa yã́ ũɛ. 5Tó a gi lɛ́ ázĩa maabo dɛmala, mɛ́ álɛ ma duuna kamɛɛ ma ↄzĩ, 6àↄ dↄ̃ kɛ́ Lua mɛ́ ma yã́ fuangba, à filifilimbakpàmɛɛ à ma kũ. 7Mi a taiinakɛa ↄ́ↄlↄ, gbɛ̃e lí weao, mi suaba wiilɛ, yã́zɛde kuo. 8Lua zɛzↄ̃̀mɛɛ, dↄikĩi kúo, à gusia dà ma zɛ́a. 9À ma kpɛbↄ̀, à ma fùa gò. 10Ì ma dɛɛlɛmpa gupiiu e mà láa, ì to tãmaa ma nɛ lán lí bilɛawa. 11Ì a pↄkũmabↄbↄa, ì ma gwa a ibɛɛↄ do ũ. 12Aà zĩgↄ̃ↄ ì sↄ̃mazi sãnu, aaì koezↄ̃mazi, aaì bòokpa lia ma kpɛ́i. 13A tò ma gbɛ̃́ↄ lí kãaamanↄ lↄo, gbɛ̃́ pↄ́ ma dↄ̃ↄ lɛzↄ̃ tàmalɛ. 14Ma daɛↄ fùa, ma yã́ sã̀ ma gbɛ̃naↄgu. 15Ma gↄ̃ nibↄ ũ ma bɛ zĩkɛnaↄnɛ, ma gↄ̃nɛ́ lán bui zĩ̀lowa. 16Tó ma a ziia sìsi, ìli wea lↄo, baa kɛ́ ma awakpàɛ̀, à bↄ̀ ma lɛ́wa. 17Ma lɛ́'ĩana ì kɛ ma naɛ gbↄ̃ↄ gĩ ũɛ, ma vĩ̀iↄ ń ma dãunaↄ yemazi lↄo. 18Baa nɛgↄ̃ɛnaↄ ì sakamagu, tó málɛ mↄ́, aaìↄ ma kɛ pↄ́ↄpↄↄ. 19Ma kpàasiaↄ ye ma gĩyãio, ma gbɛ̃́ yenzideↄ bↄ̀ ma kpɛ. 20Ma gↄ̃ wá ń báao ũ, à gↄ̃̀ lɛɛ mà gaɛ. 21À ma wɛ̃nagwa ma gbɛ̃naↄ, à ma wɛ̃nagwa, asa Lua ↄtↄ̃̀aɛ. 22Bↄ́yãi i pɛ́lɛmazi lán Luawai? Ili kpasa ń ma kɛ̃́kɛ̃akↄ̃ɛoa? 23Má ye wà ma yã́ↄ kɛ̃́, má ye wà dalau. 24Wà kɛ̃ gbɛwa ń lákɛ̃bↄo, wi bɛↄma kpálɛu àↄ ku gↄↄpii. 25Mapi, má dↄ̃ kɛ́ ma mìsina ku, a fɛlɛ zɛ tↄↄlɛ gbɛzã. 26Ma bↄa sↄuɛ bee gbɛa, má wɛsi Lualɛ mɛsai. 27Má wɛsiaàlɛ mazĩa, mazĩa wɛ́ɛ, i kɛ gbɛ̃pãle no. Málɛ a nidɛ ma nↄ̀sɛ guu. 28A mɛ̀ kpelewa á kɛ à kãaamazi, kɛ́ à e yã́pi sã́asa ma ma lɛ́u. 29À vĩakɛ fɛ̃ndaɛ. Lua a pↄkũmabↄbↄò vãikɛnaↄwaɛ, í dↄ̃ kɛ́ yã́kpalɛ lɛ́ á dã́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\