Yobu 2

1Gↄↄewa luabɛ gbãadepiↄ ɛ̀a mↄ̀ sĩ̀ Dii aɛ mɛ́ Setãu kú ń guu. À zɛ̀ Dii aɛ, 2ↄ̃ Dii aà là à mɛ̀: N bↄ má ni? A wèwà à mɛ̀: Málɛ bɛbɛ, málɛ liaa dṹniauɛ. 3Ɔ̃ Dii òɛ̀: N ma zↄ̀blena Yobu èa? Aà sáa kú dṹniauo. Gbɛ̃maaɛ, a tàae vĩo. A ma vĩa vĩ mɛ́ à mikɛ̃̀ yãvãiwa. Baa kɛ́ n ma swãfɛ̃̀ɛ̀, ma músi kpàaàzi pã, à gì ku tàaesai e tia. 4Ɔ̃ Setãu òɛ̀: Kɛmɛɛ, má kɛnɛ. Pↄ́ pↄ́ gbɛ̃́ vĩ píi a kpa a misia yã́i. 5Ɔbↄ na aà mɛwa ǹ gwa. A yãvãi o n musuɛ. 6Ɔ̃ Dii òɛ̀: Ma aà nànɛ n ↄzĩ, ãma ńsu ǹ aà dɛo. 7Setãu bↄ̀ Dii kĩ́i, ↄ̃ à sã́nɛ vãi zĩ̀ Yobuwa sɛa za aà kɛ̀sɛwa e à gɛ̀ pɛ̀ aà minanguo. 8Ɔ̃ Yobu tàaso sɛ̀ à gɛ̀ zↄ̃̀lɛ tufua, àlɛ azĩa waò. 9Aà na òɛ̀: Ńyↄ̃ gi ǹyↄ̃ ku tàaesai e tia yã̀? Yãvãi o Lua musu, ní ga. 10Ɔ̃ a òɛ̀: Ńlɛ yã'o lán nↄɛ sↄũwa. Maa wáↄ e Luawa, wá vãi e lↄo yó? Apii guu Yobu i duunakɛ a yã'oa guuo. 11Kɛ́ Yobu gbɛ̃na gbɛ̃ↄn àaↄ̃ↄ taasi pↄ́ aà lèↄ bao mà, an baade bↄ̀ a bɛ aa kↄ̃ kã̀aa, ↄ̃ aa gɛ̀ sósobi kɛiɛ̀, wi aà nↄ̀sɛ níniɛ̀. An tↄ́n kɛ: Temani gbɛ̃́ Ɛlifaza, Sua gbɛ̃́ Bilidada ń Naama gbɛ̃́ Zofaao. 12Kɛ́ aa aà wɛ́ pà za kãaa, aai aà dↄ̃ lↄo, ↄ̃ aa ↄ́ↄlↄ̀, baade a ula ga kɛ̃̀, ↄ̃ aa bùsu dã zù musu ń mia. 13Ɔ̃ aa zↄ̃̀lɛaànↄ tↄↄlɛ gↄↄ sopla fãanɛ ń gwãasĩnao. An gbɛ̃e i yãe oɛ̀o, asa aa è lá aà wɛ̃nakɛa kɛ̀ zↄ̃ↄ maamaa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\