Yobu 20

1Ɔ̃ Naama gbɛ̃́ Zofaa yã́zãsìwà à mɛ̀: 2Yã́ pↄ́ ń ò ↄ̃̀a, ma mɛ wã̀ mà wema. 3N ma lele n ma kpɛbↄ̀, má wema ma wɛzɛ̃ guu. 4Ń dↄ̃ lá a dɛ za zio lé? Za gↄↄ pↄ́ Lua gbɛ̃nazĩna kɛ̀ dṹniau, 5vãikɛna kúkuakɛa lí gɛ̃gɛ̃o, luayãdansai pↄnakɛaá gↄↄpla yã́ɛ. 6Baa tó aà ĩ́andãa zↄ̃̀ luawa, mɛ́ aà mi kã̀ luabɛpuanawa, 7a gɛ̃zɛa lá azĩa bĩ́ikpɛwaɛ, gbɛ̃́ pↄ́ aa aà è yãaↄ mɛ: A ku má ni? 8A sãalɛ lán nanawa, wa aà e lↄo, a gɛ̃lɛ lán wɛ́pungu'eawaɛ. 9Gbɛ̃́ pↄ́ wɛsìaàlɛ yãaↄ aà e lↄo, aà bɛdeↄ aà wɛ́ pá lↄo. 10Aà nɛ́ↄ awakpa taasideↄnɛ, aai aà àizɛɛ sↄaanɛ́. 11Aà ɛ̀waasogↄↄ gbãa pↄ́ a vĩ yãa a gɛ̃aànↄ tɛ̃́ɛnau. 12Baa kɛ́ yãvãi ìↄ na aà lɛ́ɛ, mɛ́ ìↄ ulɛa aà lɛ́na zíɛ, 13baa kɛ́ à gì ↄkpaii, mɛ́ ìↄ dↄ aà lɛ́u, 14blɛ pↄ́ a blè a li aà nↄ̀sɛu, i gↄ̃ aà mɛu mlɛ̃̀ sɛwɛ ũ. 15A blɛ níside pↄ́ a gbɛ̃̀ pisi, Lua mɛ́ a to à bↄlɛ aà gbɛɛu. 16Pↄ́ pↄ́ àlɛ mi a gↄ̃ɛ̀ mlɛ̃̀ sɛwɛ ũ, i aà dɛ lán sↄ̀gbala swaawa. 17Zↄ́ ń vĩfãaio aↄ diaàzi lán íwa lá aà wɛ́ dↄiwao. 18A pↄ́ pↄ́ á sìmáↄ sↄaanɛ́ɛ, a e pↄnakɛ ń a laata'aioo. 19Asa à gbãamↄ̀ taasideↄnɛ à ń tó giiɛ, à ń kpɛ́ↄ sìmá, ↄ̃mɛ dↄ̀ sↄ̃o. 20Aà yea pↄ́i lí to à ĩ́ampakĩi èo, pↄ́ pↄ́ aà pↄ dↄwàpiↄ lí aà bↄo. 21À pↄ́pii è, pↄe kpɛ́ lↄo, ń beeo aà nama a la ń lao leo. 22Aà pↄdekɛ guu a gↄ̃ yooyeaɛ, ń aà ↄniɛkɛo taasi a ↄgbagoɛ̀ɛ. 23Gↄↄ pↄ́ à kã̀ a làa, Lua a pↄkũmabↄbↄwà pãsĩpãsĩ, a wɛ́tɛ̃amↄɛ̀, i dↄ̃ a mɛwa. 24Baa kɛ́ à bàalɛ̀ mↄsi gↄ̃kɛbↄɛ, mↄgotɛ̃ ka mɛ́ a aà pá. 25A kapi wo a kpɛsɛa, i kà lɛ́ tɛkɛapi wo a pↄawa, ga vĩa i aà kṹ. 26Gusia yã́ i aà àizɛɛ le, tɛ́ pↄ́ gbɛ̃e mɛ́ kào i kũwà, tɛ́pi i pↄ́ pↄ́ gↄ̃̀ aà kpɛ́uↄ sãsã. 27Luabɛdeↄ aa aà tàaeↄ bↄ gupuau, zĩ́lɛdeↄ bↄ aà kpɛ. 28Aà bɛ pↄ́ↄ gusikɛ píi, aa gɛ̃lɛ luapↄkũmagↄↄ. 29Fĩa pↄ́ Lua a boɛ̀n we, baa pↄ́ gbɛ̃vãi ì e Lua kĩ́in we.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\