Yobu 21

1Ɔ̃ Yobu mɛ̀: 2À swã́kpa à ma yãma, ↄ̃mɛ a ma nↄ̀sɛ nínimɛɛ. 3À mɛnakɛmɛɛ mà yã'o, ma yã'oa gbɛa í ma àlafiikɛ. 4I kɛ gbɛ̃nazĩna málɛ zↄakaio. Ma pↄyaa zɛ́ vĩo lé? 5À ma gwa, yã́pi i diwá, í ↄku á lɛ́wa. 6Tó ma làasookɛ̀ ma yã́wa, gili ì gɛ̃magu, mi lualua. 7Àkɛa vãikɛnaↄ ìↄ ku, aaì zi kṹ, an gbãa ìↄ kã́fĩi? 8An nɛ́ↄ ì zĩ́napɛlɛ ń wáa, aaì wɛsi ń buiↄ gbãakũalɛ. 9An bɛdeↄ ìↄ ku aafia, vĩa lí ń kṹo, Lua lí gotↄ̃máo. 10An gáaeↄ ì ku zudaↄwa, aali fuao, an zudapiↄ lí nↄbↄlɛo, aaì nɛ'i. 11Aaì ń nɛ́ↄ gbaɛ kↄ̃̀ↄ'oi lán sã kpàsawa, an nɛ́fɛ̃nɛnaↄ ì vĩvĩ lán blenɛↄwa. 12Aaì lɛsi ń gã̀ao ń mↄↄnao, aaì kↄ̃̀ↄ'o ń kulɛpɛao. 13Aaì zikũ ń namao, aaì ta bɛdau niɛniɛ. 14Kási aaì o Luaɛ: Gowála, wá ye wàↄ bɛ n zɛ́uo. 15Dé mɛ́ Gbãapiide ũ wà zↄbleɛ̀i? Tó wa kulɛkɛ̀ɛ̀, bↄ́ ài wá ei? 16Kási an nama lɛ́ bↄ ń kĩ́io. A yã́i mi gbɛ̃vãiↄ lɛdama bee sio. 17Vãikɛnaↄ filia ì gamá mↄ̀ↄmↄↄe? Lua pↄkũma lí tó músi ń lé dasio. 18Ĩana ì ń sɛ́lɛ lán ése ṹawae? zàa'ĩana ì ń waa lán sɛ̃wae? 19Lua ì vãi pↄ́ gbɛ̃́ kɛ̀ wi aà nɛ́ↄ musuɛ. Lua fĩabo adeɛ gↄ̃̀ↄ, aà dↄ̃! 20Aà wɛsi azĩa ↄ̃̀ↄkpaalɛ! Gbãapiide pↄkũma imibↄ dↄɛ̀ aà mi! 21Yã́ pↄ́ a aà bɛdeↄ le aà gaa gbɛa, ìli a kã̀akɛo. 22Lá Lua ì yã́gↄ̃gↄ̃ musudeↄnɛ, wa fↄ̃ yãdaɛ̀e? 23Gbɛ̃eↄ ì ga ń àizɛɛ zↄ̃ↄo, aa namablè bɛ́lɛbɛlɛ. 24Vĩ ìↄ di, an taↄ pai yɛlɛlɛ, an wá ìↄ gbãa, aaìↄ mɛkpaa maamaa. 25Gbɛ̃eↄ ì ga ń nↄ̀sɛyaao, zaa aa ku, aai pↄmaa e wa blèo. 26Aaì wúlɛ gudoũ tɛ̃́ɛnauɛ, aaì kↄ̀ↄka ń pla ḿpii. 27Á èa? Má á làasooↄ dↄ̃ ń kↄ̃ni pↄ́ álɛ kɛmɛɛo. 28Asa i mɛ: Gbɛ̃zↄ̃ↄ bɛ kú má saɛ? Vãikɛnaↄ ua gↄ̃̀ bɛzia ũ. 29Ili yãlala wɛ̃́lɛgɛnaↄwao lé? Á yã́ pↄ́ aaì o fãn vĩo lé? 30Gbɛ̃vãi ì bↄ músikɛgↄↄ, pↄe lí aà le taasikɛgↄↄo. 31Dé mɛ́ ì zↄadↄwài? Dé mɛ́ ì fĩaboɛ̀ aà yãkɛawai? 32Wì aà sɛ wà gɛ́ò gɛvĩkĩi, wì itɛ̃kɛ aà mia dↄngubↄwa. 33Swa saɛ bùsukↄ̃ↄtɛ̃ↄ ì kɛɛ̀ na, gbɛ̃́pii tɛ́aàzi we, mɛ́ wì dↄaaɛ̀ dasi. 34Á fↄ̃ ma nↄ̀sɛ níni ń á yãpãoe? Yã́ pↄ́ álɛ weaá zĩbↄnkpɛ yã́ɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\