Yobu 22

1Ɔ̃ Temani gbɛ̃́ Ɛlifaza mɛ̀: 2Gbɛ̃nazĩna a fↄ̃ àↄ ài vĩ Luaɛe? Baa ↄ̃nↄde kã́fĩa vĩɛ̀e? 3Baa tó n yã́ na, ńyↄ̃ fↄ̃ ǹ Gbãapiide pↄ kɛ nae? Baa tó ń kú tàaesai, bↄ́ ài a vĩ Luaɛi? 4Ńlɛ e àlɛ zↄadↄma àlɛ bↄbↄnnↄ kɛ́ ń dɛ aà yãmana ũ yã́i nɛe? 5N vãikɛa zↄ̃ↄo lé? n duuna lɛ́ vĩo. 6N tↄ̀ↄmasì n gbɛ̃́ↄwa pã, n gbɛ̃́ↄ pↄkasaↄ wòlomá, aa gↄ̃̀ puizi. 7Ni í kpá yɛ̃̀ɛɛsaideↄwa aa mìo, n nↄandɛnaↄ tɛ̃̀ blɛ. 8Ḿmɛ ń gbãade ũ, ń tↄↄlɛ vĩ, ń dɛ n bùsu bɛɛɛde ũ. 9Ɔ̃ n gyaa gbɛ̃andoↄ yà ↄgii, n tonɛ pↄ́ gwana vĩoↄ gbãa mìdɛ. 10Bee yã́i músi dasi n le, ásoo kɛ̀ma kã́ndo. 11A yã́i gu sìma, ńlɛ gu'eo, í kũ̀aama à dànla. 12Lua ku musu a bɛo lé? Saanaↄ pɛ́kĩi gwa, lá à zã̀! 13Ɔ̃ ńlɛ o: Bↄ́ Lua dↄ̃i? Kua luabɛpuana kpɛle a fↄ̃ yã́gↄ̃gↄ̃wɛ̃ɛe? 14Lousisia kpaaɛ̀, àlɛ wá eo, ìↄ bɛ musumusu weɛ. 15Zɛ́ pↄ́ gbɛ̃vãiↄ bɛu à gɛ̃̀gɛ̃ ↄ̃ ń ye ǹ sɛ sↄ̃a? 16Wà gɛ̃̀ńnↄ zɛ́a kpóo, í dàńla à tà ń ń zĩ́mpɛlɛo. 17Aa ò Luaɛ: Gowála! Bↄ́ Gbãapiide a kɛwɛ̃ɛi? 18Kási ↄ̃mɛ ń ká pↄmaawa ń ua. Mi gbɛ̃vãiↄ lɛdama bee sio. 19Tó gbɛ̃maaↄ yã́ pↄ́ ń lé è, an pↄ ì kɛ na, tàaesaideↄ ì ń láanikɛ aaì mɛ: 20Wá ibɛɛↄ mìdɛ bɛ! Tɛ́ kũ̀ pↄ́ pↄ́ dińziↄwa. 21Misiilɛ Luaɛ, níↄ naaànↄ, ní gbasa nama e. 22Yã́ pↄ́ àlɛ onɛ ma, ní da n sↄ̃u. 23Tó n ɛa n su Gbãapiidewa, mɛ́ ń tò vãi kɛ̃̀ n uawa zã̀, a ń zɛdↄ. 24Tó n n mↄ̀ bɛɛɛdeↄ kↄ̀lɛ bùsuu, mɛ́ n n vua maaↄ vũ̀aa swa'ɛ gbɛↄ guu, 25Gbãapiide a gↄ̃ n mↄ̀ bɛɛɛde ũ, aↄ dɛnɛ n pↄeã ã́nusu ũ. 26N pↄ i gbasa kɛ na Gbãapiidewa, n wɛ́ iↄ pɛ Luawa. 27Ní wabikɛwà, i sinnↄ, ní lɛ́gbã pↄ́ ń dↄ̀wà fĩabo. 28Yã́ pↄ́ n zɛò i zɛkɛɛ, n zɛ́ i pu. 29Lua ì ĩ́andãnaↄ fu, ì gbɛ̃́ pↄ́ an mi gↄ̃̀ pɛ́lɛaↄ suaba. 30Baa tàaede, Lua a aà misi. A n misi n ↄbↄlɛa vãi guu yã́i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\