Yobu 23

1Ɔ̃ Yobu mɛ̀: 2Baa e tia málɛ yã́kũtɛ̃ka wɛ̃nannↄ, Lua ↄtↄ̃̀a gbã́ugbãu, málɛ aaukɛ. 3Tó má dↄ̃ gu pↄ́ má aà eu, dↄ̃ ma gɛ aà kĩ́i. 4Má a yã́ↄ dↄdↄɛ̀, má lɛkpaakɛaànↄ, 5mí ma lá a wea, míↄ yã́ pↄ́ a omɛɛ tàasi kũa. 6A sòlekɛmanↄ a gbãa pua lɛ́u nɛe? Aawo! A íbɛlɛsɛmanↄo. 7Wekĩi gbɛ̃maa a e yã'ouɛ̀, ma yã́kpalɛkɛnapi i ma kɛ̃ e gↄↄpii. 8Tó ma gɛ gukpɛ oi, a ku weo, tó bɛ'aɛɛ sↄ̃, mili aà e weo. 9Tó àlɛ zĩkɛ gugbãntoo oi, mili wɛsiaàlɛo, tó à lìlɛ gɛↄmidↄkĩi oi, mili aà wɛ́ páo. 10Ãma a zɛ́ pↄ́ má sɛ̀ dↄ̃, tó à ma yↄ̃, má bↄ lán vuawaɛ. 11Ma aà kɛ̀sɛ kũ̀, ma aà zɛ́ sɛ̀, mi lilɛo. 12Mi bↄ aà yãdilɛaↄ kpɛo, yã́ pↄ́ bↄ̀ aà lɛ́u kɛ̀mɛɛ na dɛ ma pↄbleaa. 13A ku ado, dé mɛ́ a fↄ̃ zɛ giɛ̀i? Yã́ pↄ́ kàaàgu ↄ̃ ì kɛ. 14A zĩkɛ yã́ pↄ́ a dìlɛmɛɛwa, mɛ́ a yã́ↄ kũa a nↄ̀sɛu dasi lↄ. 15Bee yã́i gili ì gɛ̃magu aà aɛ, tó ma làasookɛ̀wà, iwãa ì ka ma pↄaɛ. 16Lua ma kãdɛ̀, Gbãapiide vĩadàdamazi. 17Gusia kù ma wɛ́a, ãma i to ma nilɛo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\