Yobu 24

1Bↄ́yãi Gbãapiide ĩadamagↄↄ dilɛao ni? Gↄↄpi lí ká aà dↄ̃naↄnɛo bɛ! 2Gbɛ̃́ↄ ì kↄↄↄ sɛ wà sↄ̃ò, aaì pↄtuoↄ kpã́i'o aaↄ dã́. 3Aaì tonɛ pↄ́ gwana vĩo zàa'ĩna síwà, aaì gyaa gbɛ̃ando zu tↄ̀ↄmasi. 4Aaì yɛ̃̀ɛɛsaideↄ yá zɛ́u, ↄ̃ bùsu taasideↄ ì ńzĩa kpagui. 5Taasidepiↄ ì bɛbɛbɛbɛ sɛ̃u lán sɛ̃̀a zàa'ĩnaↄwa, aaìↄ blɛ wɛɛlɛwɛɛlɛ ń laaio, aaìↄ blɛ kpálɛkɛ sɛ̃u ń nɛ́ↄnɛ. 6Aaì tàaa kɛ̃ bugbɛ ziu, aaì vɛ̃ɛ kↄ̃nwɛ gbɛ̃vãiↄ vɛ̃ɛbuu. 7Aaì i bṹu kɛ́ aa pↄkasa vĩo yã́i, aa zwãa vĩ wà kúńla tó ĩ́ana bↄ̀lɛo. 8Lou ì ń gbɛ̃ gbɛ̀sĩsĩ musu, aa ulɛkĩi vĩo, ↄ̃ aaì na gbɛwa. 9Wì nɛ́ desai sí a dawa, wì taaside nɛ́ sí tↄ̀ↄma ũ. 10Aa pↄkasaↄ vĩo, ↄ̃ aaìↄ bɛ bṹu, ń ń pↄ́ bàaa sɛ́sɛanɛ́kɛo, nↄa ì ń dɛɛ. 11Aaìↄ nísi zↄ̃nɛ́ ń kaau, aaìↄ ↄ̃zↄ̃nɛ́ vɛ̃ɛwa, kási imi ìↄ ń dɛɛ. 12Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ gaↄ lɛ́ aaukɛ wɛ̃́lɛu, gbɛ̃́ pↄ́ kɛ̀'ĩaↄ lɛ́ wiilɛ, kási Lua lí gbɛ̃e tàae eo. 13Gbɛ̃eↄ ku aa ye gupua yã́io, aa a gbadↄ̃o, aai a zɛ́ sɛ́o. 14Gbɛ̃dɛna ì fɛlɛ gufɛ̃nɛ, ì wɛ̃nadeↄ ń taasideↄ dɛdɛ, ìↄ gusia yeyewa lán kpã́iwa. 15Gbãsĩkɛna ìↄ gubeebee dãɛ, ìliↄ e gbɛ̃e a a eo, ↄ̃ ì pↄ́ kú a oaa. 16Gbɛ̃́ↄ ì kpɛ́ gboo gusiai, aaì ńzĩa sↄlↄ kpɛ́u fãanɛ, aa gupua dↄ̃o. 17Gusia níinii mɛ́ ń fãanɛ ũ, aa kↄ̃ dↄ̃̀ ń gwãasĩn pↄ́ↄ. 18Aa gbiao lán í fùlawa, wà lɛkɛ̀ ń tↄↄlɛɛ, ↄ̃ aali ń vɛ̃ɛbu kↄↄ sɛ lↄo. 19Lá tↄↄlɛ gii ì imi guantɛ̃na, màa bɛda ì duunkɛnaↄ mↄ́mↄ. 20An yã́ ì sã́ ń da'iaↄgu, aa gↄ̃̀ kↄ̀ↄↄ blɛ ũ. Faasaidepiↄ yã́ lí dↄ gbɛ̃egu lↄo, aa gↄ̃̀ kálɛa lán yàamiↄnaↄwa. 21Gbɛ̃́piↄ ì fĩiↄ pↄ́ↄ símá, aali yãmaakɛ gyaa gbɛ̃andoↄnɛo. 22Lua ì gbɛ̃vãipiↄ gálɛ táńnↄ ń a gbãao, baa tó aa zɛ̀dↄ, an kua náai vĩo. 23Ì to aaↄ dↄdↄa aaↄ ńzĩa náai vĩ, ↄ̃ ìↄ wɛ́tɛ an yãkɛaↄzi. 24Aaì tↄbↄ gↄↄpla, ↄ̃ aaì sãalɛ, aaì wulɛ ga lán gbɛ̃́piiwa, aaì mipɛlɛ lán ése sáowa. 25Tó màan sↄ̃o, dé mɛ́ a ma ɛɛboi? Dé mɛ́ a yã́ pↄ́ má ò dilɛ pãi?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\