Yobu 25

1Ɔ̃ Sua gbɛ̃́ Bilidada mɛ̀: 2Lua ì a bɛ gwa musu we yãkelesai, kíakɛ dɛ aà yã́ ũ, à kà wà vĩakɛɛ̀. 3Aa zĩgↄ̃ↄ lɛ́ vĩe? Ali gupu gbɛ̃́piiɛo lé? 4Kpelewa gbɛ̃́ a fↄ̃ bↄ maa Luaɛi? Kpelewa gbɛ̃́ pↄ́ nↄɛ kùlɛ ì a fↄ̃ àↄ ku gbãsĩsaii? 5Lá mↄvua lí tɛkɛ iwesasaio, mɛ́ saanaↄ pípiaɛ̀o, 6wa gbɛ̃nazĩna pↄ́ dɛ kↄ̀ↄbii ge kↄ̀ↄtɛ̃ ũ yã'o lↄe?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\