Yobu 26

1Ɔ̃ Yobu mɛ̀: 2N dↄ yɛ̃̀ɛɛsaidelɛn wee? N ↄdà gbãasaidewan wea? 3N lɛdà ↄ̃nↄsaidewan wee? N bↄ ń wɛzɛ̃ zↄ̃ↄon wee? 4N yã́pi ò ń dé gbãao ni? Dé mɛ́ dↄ̀aanɛ n yã́ bee òi? 5Gyaadeↄ lɛ́ pelembo ísia ń pↄ́ pↄ́ kú a guuↄ zíɛ. 6Bɛda yãe ulɛa Luaɛo, pↄe daaɛ̀ gɛↄbɛlao. 7Ì gugbãntoo musu kpálɛ bàlumaa, a tò dṹnia gola síiↄ̃ looa pↄewao. 8Ì í ye a bɛ puanau. Ń ípi gbiakɛo luabɛpuanapi lí pũnao. 9Ì pↄ́ kú mↄ ↄsikɛala, ì lousisia daa. 10À iadà ísiaɛ gu'ea lɛ́ zɛlɛu, a dɛ kↄↄ ũ gupua ń gusiao zãnguo. 11Tó Lua pũ̀na, gu ì dee, tó à kã̀a, ì bↄ ń saɛ. 12À ísia yà ń a gbãao, à kwãsa wìwi ń a dↄ̃ao. 13A tò gu wèe ń a lɛ́'ĩanao, à mlɛ̃̀ kↄ̃̀nikↄ̃ni bàwãade zↄ̃̀ɛ ń ↄo. 14Aà yãkɛaeↄn we, a yↄↄna wálɛ ma we. Wá fↄ̃ wà aà gↄ̃sakɛyãↄ gbadↄ̃ píio.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\