Yobu 27

1Yobu ɛ̀a pɛ̀ a yã́lɛ lↄ à mɛ̀: 2Lua ku! À gì yãnakpáia, Gbãapiidepi tò ma pↄ yà. 3Gↄↄ pↄ́ Lua ĩ́an wɛ̃nide ku ma mɛu, e ma wɛ̃ni lɛ́u, 4yãfaasai a bↄ ma lɛ́uo, máↄ mↄafili vĩo. 5Kai! Má o á yã́ mɛ́ kú bauo. E mà gɛ gaò má zɛ ń ma yãnakɛoɛ. 6Ma maakɛ ↄ̃ ma zɛò, má bↄ a kpɛo, ma làasoo a ma dayãuo e ma wɛ̃ni lɛ́u. 7Lua to gbɛ̃́ pↄ́ íbɛlɛsɛ̀manↄ gↄ̃ lán gbɛ̃vãiwa, aà to gbɛ̃́ pↄ́ fɛ̀lɛmanↄ gↄ̃ lán faasaidewa. 8Tó Lua tò a yãmansai ã́nuatò, bↄ́ aà wɛ́ aↄ dↄii? 9Lua a swã́sɛ aà wiilɛai gↄↄ pↄ́ wɛ́tɛ̃a aà lèe? 10Aà pↄ a kɛ na Gbãapiidewae? Aↄ Lua sisi mↄ̀ↄmↄↄe? 11Má Lua gbãa yã́ bↄↄlɛkɛɛ́, má Gbãapiide yãkɛae ulɛɛ́o. 12Ápii á è lá a dɛ. Bↄ́yãi álɛ yãpã bↄlɛi? 13Baa pↄ́ Lua dìlɛ gbɛ̃́ pãsĩɛn kɛ, zia pↄ́ Gbãapiide dìlɛ gbɛ̃vãiɛ. 14Baa tó aà nɛ́ↄ dasi, wa ń dɛdɛ ń fɛ̃ndaoɛ, blɛ ali mↄ́ aà buiↄwao. 15Gagyã a aà nɛ́ pↄ́ gↄ̃̀ aà kpɛↄ sɛ́lɛ, aà gyaaↄ nɛ́piↄ ga ↄ́ↄlↄ. 16Baa tó à ã́nusu kã̀aaazi lán bùsuwa, mɛ́ à pↄkasa nↄ̀nↄaaazi lán bɛ̀lɛ zɛwa, 17gbɛ̃maaↄ mɛ́ aa aà pↄ́piↄ da, yãesaideↄ mɛ́ aa aà ã́nusupiↄ kpaalɛkↄ̃ɛ. 18Kpɛ́ pↄ́ a dↄ̀ dɛ lán dã̀nsakpɛwaɛ, lán gudↄ̃ana kolakpɛwa. 19A wúlɛ ↄde ũ, ãma a fɛlɛ lↄo, tó aà wɛ́ wɛ̃̀, a e á kú ã́nuau lↄo. 20Pↄ́ pↄ́ ì to vĩa ń kṹↄ daaàla lán íwa, zàa gwãasĩna a aà sɛ́. 21Gukpɛ ĩ́ana a aà sɛ gɛ̃ò zɛ́a, i aà go a tía. 22Lua a kakpálɛwà aà wɛ̃nagwasai, gbɛ̃vãipi i tílɛ àↄ bↄ Lua ↄzĩ. 23Wì ↄtaakãaawà, wìↄ fionadadawà e aà go a tía.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\