Yobu 28

1Ãnusuyↄ̃kĩi kú, vuabaasakĩi kú lↄ. 2Wì mↄsi bↄ tↄↄlɛu, wì mↄgotɛ̃ bↄ gbɛu. 3Gbɛ̃nazĩna ì gusia yá, ì tↄↄlɛ yↄɛ e a lɛ́ lɛ́u, ì gbɛ pↄ́ kú gusia níiniiu wɛɛlɛ. 4Wì ɛyↄ̃ tↄↄlɛ nↄnau wà zɛ́ bↄ we, gu pↄ́ gbɛ̃e lí bɛbɛ à kauo. Ba wì loowà wà gɛ̃ò ɛpiu. 5Blɛ ì bↄlɛ tↄↄlɛwaɛ, ↄ̃ gbɛ̃nazĩna ì tↄↄlɛ títiu lilɛ lá tɛ́ ì pↄ́ lilɛwa. 6Safii ku a gbɛↄ guu, vua ku a bùsuti guu. 7Bã nↄ̀ↄsonaↄ a zɛ́ dↄ̃o, bleaa lí wɛsi zɛ́pilɛo. 8Sɛ̃̀a nↄ̀bↄ tↄdeↄ lí zɛ́pi sɛo, nↄ̀ↄmusuↄ lí bɛbɛuo. 9Gbɛ̃nazĩna ì gbɛkão wíwi we, ì gbɛ̀sĩsĩↄ zĩ́lɛ sↄ. 10Ì zɛ́ da gbɛu we, ì wɛsi gupi pↄ́ bɛɛɛdeↄlɛ píi. 11Ì zɛzↄ̃ swa'iɛ, ì bↄ ń pↄ́ pↄ́ ulɛaↄ gupuau. 12Ɔ̃nↄ sↄ̃, wì e má ni? Dↄ̃a kúkĩin mái? 13Gbɛ̃nazĩna a bɛɛɛ dↄ̃o, wìli e dṹnia guuo. 14Ísi ì mɛ á vĩo, ísia ì mɛ a ku a kĩ́io. 15Wa fↄ̃ lú ń vua maaoo, wa fↄ̃ a lɛũkpakɛ ń ã́nusuoo. 16A bɛɛɛ dɛ Ofii bùsu vuaa ge safii gbɛ bɛɛɛde ge onisi. 17Wa fↄ̃ lɛɛũ ń vuao ge bĩsãgbɛo, wa fↄ̃ a fĩabo ń vua tɛ̃ɛtɛ̃ɛ pↄ́oo. 18Wa ↄpua ge gbɛdii yã'o lↄe? Ɔ̃nↄkũa bɛɛɛ dɛ òsowɛɛlɛaa. 19Wa fↄ̃ lɛɛũ ń Etiopi bùsu topazaoo, wa fↄ̃ lú ń vua maaoo. 20Ɔ̃nↄ ì bↄ má ni? wɛzɛ̃ kúkĩin mái? 21A ulɛa pↄ́piiɛ, baa bã pↄ́ ì vua musu lí a wɛ́ páo. 22Kaalɛ ń gao ì mɛ, wá swã́ a feena màɛ. 23Lua mɛ́ a zɛ́ dↄ̃, aàpi mɛ́ a kúkĩi dↄ̃. 24Asa ì gugwa e dṹnia lɛ́waɛ, ì pↄ́ pↄ́ kú zĩ́lɛ e píi. 25Kɛ́ Lua gbãa dìlɛ ĩ́anaɛ, mɛ́ à ísia í lɛ́ dàɛ̀, 26kɛ́ à lou ikoyã dìlɛ, mɛ́ à zɛ́ bↄ̀ loupilɛaɛ, 27zĩbeezĩ à ↄ̃nↄ laai gwà à a maabò, a dìlɛ, ↄ̃ à a sáaukpà. 28Ɔ̃ a ò gbɛ̃nazĩnaↄnɛ: Vĩakɛa Diiɛ mɛ́ ì mↄ́ ń ↄ̃nↄo, mikɛ̃a yãvãiwa mɛ́ ì ń wɛ́ kɛ̃́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\