Yobu 29

1Yobu ɛ̀a pɛ̀ a yã́lɛ à mɛ̀: 2Tó má e màↄ ku ma kua yãa gↄↄ pↄ́ Lua lɛ́ ma dↄ̃́awa lé! 3Gↄↄ bee aà filia ìↄ dia ma mi'aɛwaɛ, ↄ̃ miↄ bɛ aa gupuau gwã́. 4Gↄↄ bee má kú ma gↄↄ soplawa, Lua gbɛ̃naↄn wá ũ ma ua. 5Gↄↄ bee Gbãapiide kumanↄɛ, ma nɛ́ↄ liaamazi. 6Gↄↄ bee vĩ dimaziɛ, mɛ́ ma gu gbɛde ku bↄ̀, nísi dìɛ. 7Tó ma gɛ wɛ̃́lɛ bĩ́ibↄlɛu, ge ma zↄ̃lɛkĩi kũ̀ gãaɛ, 8tó málɛ mↄ́, ɛ̀waasoↄ ì gubↄmɛɛɛ, maezↄ̃ↄↄ ì fɛlɛ aaↄ zɛaɛ. 9Gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ì kɛ kyↄ̃́, aaì ↄku ń lɛ́wa. 10Dↄaanaↄ yã'o ì busa, an lɛ́ ì gↄ̃ kpaaũa. 11Gbɛ̃́ pↄ́ swãsɛ̀ ma yã́i ì ma tↄ́ na sí, gbɛ̃́ pↄ́ wɛsìmalɛ ì ma sáaukpa. 12Asa ma taaside pↄ́ wiilɛ̀ mìsi ń tonɛo ń gbɛ̃́ pↄ́ ↄdamade vĩoo. 13Gbɛ̃́ pↄ́ kú ga lɛ́zĩ samaa'òmɛɛ, má tò gyaa gbɛ̃ando guladↄ̀a. 14Ma yãkɛa a zɛ́wa dà pↄkasa ũ, maakɛa dɛmɛɛ ulada ũ fùa ũ. 15Vĩ̀aↄ wɛ́n ma ũ, ɛɛↄ gbán ma ũ, 16taaside maen ma ũ. Kɛ́ wàlɛ yã́gↄ̃gↄ̃ ń nibↄo, ma lɛdau. 17Ma faasaideↄ kãnkãnaↄ ɛ̀'ɛ, ma gbɛ̃́ pↄ́ kpá aà lɛ́zĩ gà má bↄ̀. 18Ɔ̃ ma mɛ̀ ma gↄↄ aↄ dasi lán ũfãawaɛ, mí ga niɛ guu ma bɛ. 19Ma zĩ́na a í le, fíi iↄ kpa ma gↄ̃naↄwa gwã́. 20Ma gawi aↄ diadiɛ, ma sá iↄ naa ma ↄzĩ dafudafu. 21Wì zɛ wà swãdↄ ma yã́i, wì kɛ kílikili wà ma lɛdama ma. 22Ma yã'oa gbɛa gbɛ̃e lí yã'o lↄo, ma yã́ mɛ́ ì tↄ̃́má. 23An wɛ́ ìↄ dↄmazi lá an wɛ́ ìↄ dↄ louziwa, aaìↄ lua ma yã́i lá wìↄ lua káabuan louziwa. 24Tó ma yamↄsɛkpàmá, ì bↄ ń saɛ, ma oa weeama ì kɛnɛ́ na, gbɛ̃e lí fↄ̃ tò ma oosìsio. 25Ma zɛmikũ̀nɛ́, má kú ń guu dↄaana ũ. Má dɛ pↄsiadeↄ nↄ̀sɛninina ũ lá kía ìↄ kú ń a ìwaↄwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\