Yobu 30

1Tiasa ma gↄ̃ pↄ́ yáalↄa ũ gbɛ̃́ pↄ́ aai kamawaoↄnɛ, gbɛ̃́ pↄ́ an maeↄ bɛɛɛ i ka aa yãalɛ ń ma gbɛ̃ↄo. 2Bↄ́ gbɛ̃́piↄ wòmɛɛi? Aa yɛ̃̀ɛɛ vĩ lↄo. 3Aa gↄ̃̀ kóũkoũnnↄ nↄana ń pↄ́kɛ̃sãmao yã́i, aaì blɛ wɛɛlɛwɛɛlɛ gugiiu, aaì i gugbaigbaiu. 4Aaì libɛↄ wɛɛlɛ sɛ̃u, lízĩna mɛ́ ń pↄblea ũ. 5Wà ń yá ń gbɛ̃́ↄ guuɛ, wà wiidↄ̀má lá wì kɛ kpã́iɛwa. 6Aaìↄ ku swa gbã́oↄ guu ń tↄↄlɛ ɛↄ ń gbɛ̀'ɛↄ. 7An wii ìↄ dↄ lákpɛu, aaì fĩfĩkↄ̃wa sɛ̃ zíɛ. 8Gbɛ̃́ pãↄnɛ, tↄsaideↄnɛ, wà ń yá ń bùsuuɛ. 9Tiasa ma yã́ mɛ́ gↄ̃̀nɛ́ lɛ ũ, ma gↄ̃nɛ́ láanipↄ ũ. 10Aa ye ma gĩyãio, aaì bↄmɛɛ zã̀, an lɛ́'ikaaa líↄ kpaagui vĩo. 11Za gↄↄ pↄ́ Lua ma sá ìlo à ma busa, aaìↄ ma yã́ o ma wáaɛ. 12Gbɛ̃vãipiↄ fɛ̀lɛmanↄ ma ↄplaai, aaìↄ gbá zↄ̃zↄ̃mɛɛ, ma kaaũa zɛ́ ↄ̃ aaìↄ wɛɛlɛ. 13Aaì zɛzↄ̃mɛɛ, aaì dɛ̃ɛka wà e ma bↄlia, an gbɛ̃e bàa kú ń dↄamalɛoo. 14Aa gufↄ̃̀ wàu, aalɛ mↄ́, aa dↄ̀dↄkↄ̃wa gu pↄ́ aa yàapiu. 15Sↄ̃ kɛ̃̀magu, ma bɛɛɛ gɛ̃̀zɛa ń ĩ́anao, ma kua na sã̀alɛ lán luabɛpuanawa. 16Tiasa ma wɛ̃ni lɛ́ gɛ̃zɛa, ma si wɛ́tɛ̃au sa. 17Wãwã ìↄ ma wá wí gwãasĩna, wãwãpi ìↄ swaa kĩkĩa kã́mabosai. 18Lua ma pↄkasa kã̀aa a kũ̀ gbã́ugbãu, ↄ̃ ma ulatao lɛ́ ma kòlo wí. 19À ma zu bɛ̀lɛau, ma gↄ̃ lán bùsuti ge túfuwa. 20Lua, mi wiilɛnzi, nili weao, mi fɛlɛ zɛ, wɛ́ ni ma gwaò. 21Ni liaamanↄ pãsĩpãsĩ, ni fɛlɛmanↄ ń n gã̀sa gbãao. 22Ni ma sɛ ǹ ma gbaɛ ĩ́anau, ni to ma sãalɛ zàa'ĩanau. 23Má dↄ̃ kɛ́ ńyↄ̃ ma kpa gaiɛ. Gbɛ̃́pii bɛɛ! 24Gbɛ̃́ pↄ́ wìwi lí ↄdↄnzio lé? Gbɛ̃́ pↄ́ sì wɛ́tɛ̃au ì wiilɛnziɛ. 25Mi ↄ́ↄlↄ gbɛ̃́ pↄ́ yã́ ń léↄnɛo lé? Mi pↄsia kɛ wɛ̃nadeↄnɛo lé? 26Kɛ́ ma wɛ́ dↄ maai, ↄ̃ ma vãi è. Málɛ gupua dã́, ↄ̃ gusia mↄ̀a. 27Ma nↄ̀sɛ líↄ daa doũo, wɛ́tɛ̃a miↄ e'e lá gu lɛ́ dↄ. 28Miↄ bɛ sínkpaũkpaũ, i kɛ ĩatɛ̃ yã́i no. Mi fɛlɛ zɛ bíla guu mà wiilɛ. 29Ma gↄ̃ kↄ̃gbɛ̃ ũ ń gbɛ̃gbonaↄ, taataaↄ gbɛ̃nan ma ũ. 30Ma mɛbaa siakũ̀, àlɛ bↄ sↄu, ma mɛ lɛ́ pí, àlɛ pusu bↄ. 31Ma mↄↄna gↄ̃̀ pↄsiakɛbↄ ũ, ma kulɛ'ↄ dàkↄ̃i ń ↄↄlↄnaↄ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\