Yobu 31

1Má dìlɛ ma wɛ́ɛ asu àↄ biibiia wɛ̃́ndiaↄwao. 2Lua kua za musu, ài kpele wì ewài? Asea kpele Gbãapiide ì kɛnɛ́i? 3Faasaide lí wɛ́tɛ̃a eo lé? Kìsia lí vãikɛna leo lé? 4Lua lɛ́ ma yãkɛaↄ eo lé? A ma gbásɛa lɛ́ dↄ̃o lé? 5Miↄ bɛ ń mↄafilio yã̀? Ma kɛ̀sɛ lɛɛũ ń gbɛ̃sãsãao yã̀? 6Lua, ma yↄ̃ a zɛ́wa ǹ ma gwa, tó má kú tàaesai. 7Tó ma pãzɛa, mɛ́ pↄ́ pↄ́ ma wɛ́ lɛ́ eↄ lɛ́ ma sↄ̃ ble, ge tó ma ↄ ku yãvãie guu, 8to gbɛ̃pãleↄ pↄ́ pↄ́ má tↄ̃̀ↄ ble, aai pↄ́ pↄ́ má bàↄ bilɛbilɛ. 9Tó ma nↄɛ bĩikɛ̀ ma sↄ̃u, tó ma a gbɛ̃́dee kpɛɛlɛ baa vĩ̀vĩ aà nↄ yã́i, 10to gbɛ̃pãleↄ gbada ma nawa, to aàↄ kĩna kɛ gbɛ̃pãleɛ. 11Asa tó ma yã́pi kɛ̀, dↄ́ɛ'ĩiɛ, duuna pↄ́ kà wà a yã́gↄ̃gↄ̃ɛ. 12Yã́piá tɛ́ pↄkaalɛnaɛ, dↄ̃ à kũ̀ ma bua pↄ́ↄwa, i ma pↄ́ↄ bilɛbilɛ. 13Tó ma gↄ̃ɛ ge nↄɛ zĩkɛna yã́ vĩmanↄ, tó mi gↄ̃́gↄ̃ a zɛ́wao, 14kpelewa má kɛ, tó Lua fɛ̀lɛmanↄ yã́pi yã́ii? Tó à mↄ̀a, kpelewa má oɛ̀i? 15Lua pↄ́ ma ikàsa nɛasakpɛu mɛ́ ade ikàsa sↄ̃o lé? Lua doũpi mɛ́ wá baade kɛ̀ a da nↄ̀sɛuo lò? 16Tó ma gi pↄ́ pↄ́ taaside lɛ́ a nidɛ kpáiwà, tó ma gi gyaa gbɛ̃ando wɛgwai, 17tó ma blɛblè ma a ta sã̀sã, mɛ́ mi kpa tonɛ pↄ́ gwana vĩowao, tↄ̀ↄ! 18Aawo! Za ma ɛ̀waasogↄↄ tonɛↄ maen ma ũ. Za gↄↄ pↄ́ ma bↄ ma da nɛasakpɛu gyaa gbɛ̃andoↄ dↄnlɛden ma ũ. 19Tó ma gbɛ̃e è, ĩ́ana lɛ́ aà dɛ, ge ma wɛ̃nade è, a zwãa vĩ à kualao, 20mɛ́ mi a sãↄ kã́ pↄkasa kuaàla aà mɛ kɛ̀ lↄ́ↄlↄↄũ à gbàsa samaa'òmɛɛo, 21tó ma gbãamↄ̀ nɛtonɛɛ, kɛ́ má dↄ̃ wa zɛmanↄ yã́i, 22Lua to ma gãu golɛ à lɛ́lɛ, ma gã̀sĩ i wo a pɛ́kĩi. 23Má Lua ĩadama vĩa vĩ, aà zↄ̃ↄkɛ yã́i má fↄ̃ yã́ bee taa kɛo. 24Tó vua ma gbãa'èwà, tó ma mɛ̀ vua tɛ̃ɛtɛ̃ɛ má a náai vĩ, 25tó ma àizɛɛ zↄ̃ↄ ma pↄ dↄwà, ↄda pↄ́ gɛ̃̀ ma ↄzĩpi, 26tó ĩatɛ̃ tɛkɛa ma wɛ́ pɛ́wà, ge mↄvua táa'oa ń a kɛfɛnkɛo, 27ↄ̃ an yã́ lɛ́ ma sↄ̃ ble tɛɛtɛɛ, tó ma lɛpɛ̀ ma ↄwa ma fↄkpàomá, 28beeá duuna pↄ́ kà wà a yã́gↄ̃gↄ̃ɛ, mↄafilikɛa Lua Musudeɛn we. 29Mi pↄnakɛ ma zangude músi'ea yã́ musuo, mi aà yáalↄ kɛ́ yã́ aà lè yã́io. 30Mi we ma duunakɛ̀ ma aà kào. 31Dé mɛ́ pìlaa, i nↄ̀ↄ so à kã̀o ni? Ma bɛdeↄ mɛ́ ma seeladeↄ ũ. 32Ma bɛ zɛ́ ìↄ wɛ̃a nibↄↄnɛ, mili we gɛ̃zɛa ì gãaɛo. 33Ma lakà ma tàaeↄla lán Adamuwae? Ma a duuna ùlɛ yã̀? 34Bíla zↄ̃̀lɛa, ↄ̃ vĩa ma kũ ma fua yã'oe? Mi gí bↄi kpɛ́u sakaamagu yã́io. 35Ée! Dé mɛ́ a ma yã́ɛ maai? Ma zɛò. Gbãapiide yã́pi zã́sia sa. Lua pↄ́ yã́ vĩmanↄpi aà kɛ̃ láu. 36Má lápi da ma gã̀uɛ, mí kpá fùa ũ, 37mí gɛ́owà mà yã́ pↄ́ má kɛ̀ↄ dau mà siuɛ̀ píi, mí sↄ̃aàzi lán kíawa. 38Tó ma bú lɛ́ wiilɛa, mɛ́ a gbaanaↄ lɛ́ ↄ́ↄlↄmɛɛ, 39tó mi tↄↄlɛpi fĩaboo mɛ́ ma a blɛ blè, ge tó ma gbɛ̃́ pↄ́ aa vĩ yãaↄ dɛ̀dɛɛ, 40Lua to lɛaa bↄlɛ mase gɛ̃ɛ ũ, papaa sↄ̃ ése gbɛu. Yobu yã́ lɛ́n we.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\