Yobu 32

1Ɔ̃ gbɛ̃ↄn àaↄ̃piↄ kã́mabò, aai yã́zãsi Yobuwa lↄo, asa à azĩa dìlɛ gbɛ̃maa ũɛ. 2Ɔ̃ Buzu gbɛ̃́ Balakɛli nɛ́ Ɛlihu, Laũ bui pↄ pà. Aà pↄ pà Yobuzi, asa à yãnakpà azĩawaɛ, i kɛ Lua no. 3Aà pↄ pà Yobu gbɛ̃na gbɛ̃ↄn àaↄ̃ↄzi lↄ, asa aa aà tàae èɛ, ãma aai fↄ̃ yã́zãsìwào. 4Ɛlihu lɛ́ ń dã́ e aa yã'ò wa làa, kɛ́ an zi dɛaàla yã́i. 5Kɛ́ a è gbɛ̃ↄn àaↄ̃piↄ i fↄ̃ yãe wè Yobuwa lↄo, ↄ̃ aà pↄ pà 6à mɛ̀: Ɛ̀waason ma ũ, gbɛ̃zↄ̃ↄↄn á ũ, bee yã́i ma azĩa bùsaiɛ́, vĩa ma kũ, mi e ma a dↄ̃a òɛ́o. 7Ma mɛ̀ a maa gbɛ̃zↄ̃ↄↄ yã'oɛ, à kũ̀ gbɛ̃ ziↄ ↄ̃nↄ danɛ́ɛ. 8Ãma Lua Nisĩna mɛ́ ì gbɛ̃́ wɛ́ kɛ̃́ɛ̀, Gbãapiide lɛ́'ĩanapi ì aà gba ↄ̃nↄ. 9I kɛ gbɛ̃zↄ̃ↄↄ mɛ́ ↄ̃nↄ ńtɛ̃ɛo, i kɛ gbɛ̃ ziↄ mɛ́ líↄ yã́zɛde dↄ̃o. 10Bee yã́i ma mɛ̀ à ma yãma sa, mapi, má a dↄ̃a o sↄ̃. 11Ma sↄ̃aázi gↄↄ pↄ́ álɛ yã'o, ma swãkpà á ↄ̃nↄyãi gↄↄ pↄ́ álɛ yã́zãsikↄ̃wa. 12Ma laaidↄ̀ á yã́wa maamaa, ãma á gbɛ̃e i Yobu ɛɛboo, i e yã́zãsìwào. 13Ásu àↄ mɛ á ↄ̃nↄ kào, sema Lua aà fu, i kɛ gbɛ̃nazĩna no. 14Lá Yobu i a yã́ dↄdↄmɛɛo, má wewà lá á òɛ̀wao. 15Aa bílikɛ̀, aalɛ wewà lↄo, aa yãe vĩ wà oɛ̀ lↄo. 16Aalɛ yãe oo, máↄ sↄ̃́ańzi lↄo, aa zɛa we, aa kùa yã'okĩiwa. 17Mapi, má a pↄ́ o sↄ̃, mámɛ má a dↄ̃a o sↄ̃. 18Asa má yã́ vĩ dasi mà o, yã́piↄ lɛ́ ma nↄ̀sɛ pũna. 19Aa ku ma guu lán vɛ̃ɛ pↄ́ kú tùu bũu guuwa, má ye pũna lán vɛ̃ɛ tùu dafuwa. 20Sema mapi mà yã'o, ma mɛ i su, sema mà fɛlɛ mà wewà. 21Má gbɛ̃́ bↄbↄ'ↄsio, má gbɛ̃́ kɛkɛ ń lɛ́oo. 22Tó má gbɛ̃kɛkɛa ń lɛ́o dↄ̃, ma Kɛna a ma sɛ tamanↄ gↄ̃̀ↄɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\