Yobu 33

1Ma yãma sa Yobu, swã́kpa ma yã'oai. 2Gwa, ma bↄ ń yã́o sa, a dↄ ma lɛ́u. 3Ma yã́ↄ lɛ́ bↄ ma nↄ̀sɛmaa guuɛ, málɛ yã́ pↄ́ má dↄ̃ o ń nↄ̀sɛmɛndoo. 4Lua Nisĩna ma kɛ, Gbãapiide lɛ́'ĩanapi ma gba wɛ̃ni. 5Tó ńyↄ̃ fↄ̃́, yãwea, sↄukɛ, ní yã́zãsia. 6Má kɛ́, má doũnnↄ Luaɛɛ, à gĩtↄ̀ à ma kɛò sↄ̃ɛ. 7Ńsu vĩakɛmɛɛo, má ↄtↄ̃ma gbãao. 8Ń ò ma swã́ mà, má mà n yã'ò n mɛ̀, 9ń tàae vĩo, ń zɛ̃a, ń kú gbãsĩsai, ń yãvãi vĩo. 10Ɔ̃ Lua íbɛlɛsɛ̀nnↄ, à n dilɛ a wɛ̀lɛ ũ. 11Ì galakpanɛ, ìↄ n tàasika n yãkɛa píi guu. 12Málɛ onɛ, n yã́ bee nao, asa Lua zↄ̃ↄ dɛ gbɛ̃nazĩnaa. 13Bↄ́yãi ńlɛ zↄadↄ Luawa kɛ́ ìli yã́zãsi gbɛ̃nazĩnawao ni? 14Lua ì yã'o gɛ̃n doɛ, ìli a gbɛsisio. 15Ì yã'onɛ́ wɛ́pungu'ea ge nana guu gwã́, gↄↄ pↄ́ i niazĩde kpà gbɛ̃́ↄla, aalɛ ipi o ń wúlɛkĩi. 16Ɔ̃ ì yã'o ń swã́u, ì to vĩa ń kṹ ń ĩadama yã́o, 17kɛ́ gbɛ̃́ↄ e mikɛ̃ yãvãiwa, mɛ́ aasu ĩ́anadão. 18Ì gínɛ́ màa aa ta miau, ì kpánɛ́ wà ń dɛdɛ ń fɛ̃ndao. 19Ì gbɛ̃́ toto ń wawãwão aà wúlɛkĩi, ì ĩakpaaàzi kã́mabosai, 20ↄ̃ pↄblea ì kɛɛ̀ bↄlↄ ũ, ìliↄ ye a pↄeã blɛi seo. 21Aà mɛ ì ibaba, aà wá pↄ́ ulɛa yãa ì bↄ gupuau sa, 22e aà wɛ̃ni kãikũ ń miao, àlɛ sↄ̃ malaika gbɛ̃dɛnaↄzi. 23Ń beeo tó a malaika vĩ kↄ́ↄ ũ, gbɛ̃́ pↄ́ dɛ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa sↄoↄla, a yã́ pↄ́ zɛ́ vĩ ↄlↄɛ̀, 24i sùuukɛaànↄ à onɛ́: Ásu to aà ta miauo, ma aà misia zɛ́ è. 25Aà mɛ i dafukũ lán nɛ́tɛ̃nawa, iↄ tɛkɛ lán ɛ̀waasowa, 26i wabikɛ Luawa, i kɛaànↄ na. Tó a è Lua a wɛ́ gwà, a kúkuakɛ, Lua i ɛa to aàↄ naanↄ. 27A gɛ́ gbɛ̃́ↄ kĩ́i, i mɛ: Ma duunakɛ̀ ma yã́zɛde fuangbà, ↄ̃ Lua i a fĩabomɛɛo. 28À ma mìsi, mi ta miauo, málɛ pↄnakɛ aà gupuau sa. 29Ń èa? Lua ì yã́ beeↄ kɛ píi, ì kɛ gbɛ̃́ɛ gɛ̃n pla, baa gɛ̃n àaↄ̃. 30Ì aà si gawa, kɛ́ gupua wɛ̃nide e biiwà. 31Swã́kpa ǹ ma yãma, Yobu, ǹyↄ̃ n lɛ́ kpaaũ, mapi má yã'o. 32Tó ń yã'oa vĩ sↄ̃, o, asa má ye mà yãnakpama. 33Tó ń vĩ sↄ̃o, ma yãma. Nílɛ mà ↄ̃nↄ danɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\