Yobu 34

1Ɛlihu pɛ̀ a yã́lɛ à mɛ̀: 2Á ↄ̃nↄnaↄ, à ma yãma! Á yãdↄ̃naↄ, à swã́kpa à ma! 3Asa swã́ ì yã́ dↄ̃kↄ̃ɛ, lá lɛ́ ì blɛ dↄ̃kↄ̃ɛwaɛ. 4Wà zɛ ń yã́zɛdeo, wíↄ yãmaa dↄ̃ wá zãnguo. 5Yobu lɛ́ mɛ á tàae vĩo, ↄ̃ Lua lɛ́ gí a yãnakpáiwà. 6À mɛ̀ ń a yã́ nao, Lua lɛ́ a dilɛ ɛɛde ũɛ, ń a tàaesaidekɛo a bↄá fↄ̃naɛ. 7Dé mɛ́ kú lán Yobuwa dↄ́ɛa ń Luao ìↄ dɛ aà imia ũi? 8À gbɛ̃kpà ń duunkɛnaↄ, à bɛ̀bɛ ń vãikɛnaↄ. 9Asa ì mɛ̀ gbɛ̃́ wɛɛlɛa a yã́ ká Luagu ài vĩo. 10Á nↄ̀sɛdeↄ, à ma yãma! Yãdↄↄsai i kↄ̃'e ń Luaoo, Gbãapiide lí yãvãikɛo. 11Ì fĩabo baadeɛ a yãkɛawaɛ, gbɛ̃́pii zĩa yã́ ↄ̃ ì wiɛ̀ a musu. 12Lua lí yãdↄↄsai kɛo fá! Gbãapiide lí yã́zɛde fuangbao. 13Dé mɛ́ aà dìlɛ dṹnia kía ũi? Dé mɛ́ dṹnia bṹu nàɛ̀ aà ↄzĩi? 14Tó à zɛ̀ò à nisĩna ń ĩ́an wɛ̃nideo si baadewa, 15gbɛ̃́pii a gaga gↄ̃̀ↄɛ, gbɛ̃nazĩna i ɛa gɛ̃ tíu. 16Yobu, tó n ↄ̃nↄ kà, yã́ɛ bee ma, swã́sɛ ma yã́i. 17Gbɛ̃́ pↄ́ ye yã́zɛdeio a kɛ dↄaana ũe? Lua zↄ̃ↄ mɛ́ a maa, ↄ̃ ńyↄ̃ yãdaaàlaa? 18Luapi ì o kíaↄnɛ, pↄ́ giaↄ, ì o kíabuiↄnɛ, gbɛ̃vãiↄ. 19Ìli kíaↄ dilɛ ńdoao, ìli zɛ ń ↄdeↄ à bↄ̀ taasideↄ kpɛo, asa ampiiá aà pↄkɛaↄnɛ. 20Aaì gaga kã́ndo wɛɛdo, aaì gbãsĩlɛ aa gɛ̃zɛa, zɛdeↄ ì ã́nuato gbɛ̃nazĩna ↄ sai. 21Lua ì wɛ́tɛ gbɛ̃nazĩnaↄ yãkɛai, lá aalɛ gbásɛ, ìↄ e píiɛ. 22Gusia ge gusisie ku kɛ́ vãikɛna ulɛuɛ̀o. 23Lua lí gbɛ̃́ lala yã́i à gbasa yãdaaàlao. 24Ì zɛdeↄ wíwi yã́gↄ̃gↄ̃ańnↄ sai, ↄ̃ ì gbɛ̃pãleↄ dilɛ ń gbɛu. 25Kɛ́ ìↄ ń yãkɛaↄ e yã́i, ì ń fuangba gwãasĩna à ń wíwi. 26Ì ń wɛtã ń vãi yã́i gupuau, 27kɛ́ aa bↄ̀ aà yã́ kpɛ, aai laaidↄ aà yã́wao yã́i. 28Aa tò pↄesaideↄ wii Lua lè, ↄ̃ à wɛ̃nadepiↄ wii mà. 29Lua nílɛa kpɛ̃́, dé mɛ́ a fↄ̃ aà tàae ei? À azĩa kpàgui, dé mɛ́ a bↄwài? A iko vĩ bui píiwa ń baadeo, 30kɛ́ luayãdansai su kpalable, i kↄ̃nikɛ gbɛ̃́ↄnɛo yã́i. 31Tó gbɛ̃́ ò Luaɛ tàaeden a ũ, á yãdↄↄsai kɛ lↄo, 32yã́ pↄ́ á dↄ̃o Lua dadaɛ, tó a duunakɛ̀ yãaɛ, á kɛ lↄo. 33Lua a ĩadawà yã̀? N Lua tàae è, ń è kpelewa ni? Lá ńlɛ e, o, n yã́ɛ, i kɛ mámɛo. 34Nↄ̀sɛdeↄ òmɛɛ, ↄ̃nↄna pↄ́ aa ma yãmàↄ mɛ̀, 35Yobu lɛ́ yã́ pↄ́ á dↄ̃o o, aà yã'oa dↄ̀ↄ vĩo. 36Yobu ĩadama aↄ gɛ́ɛ, asa àlɛ yã́zãsi lán gbɛ̃vãiwaɛ. 37Àlɛ tàae kã́fĩ duunaa, àlɛ ↄtaalɛ wá guu, àlɛ lɛnakasa Luaɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\