Yobu 35

1Ɛlihu ɛ̀a pɛ̀ a yã́lɛ à mɛ̀: 2- 3Kɛ́ n mɛ̀ Lua a yãnakpama, ↄ̃ n ɛa n mɛ̀ bↄ́ ài kua duunasai vĩi, ge bↄ́ má sɛ́lɛ a guui, ńlɛ e yã́ pↄ́ ń bɛopi maa yã̀? 4Mpi ń n gbɛ̃́ↄ, má yã́zãsiwá. 5Wɛ́ sɛ ǹ luabɛ gwa, gwa lá luabɛpuana zã̀nnↄ mɛ̀! 6Tó n duunakɛ̀, bↄ́ a wo Luawai? Tó n tàae lɛ́ diadi, bↄ́ a biwài? 7Tó ń kú n dↄ̀ↄwa, bↄ́ ńlɛ aà gbai? Bↄ́ àlɛ emai? 8N gbɛ̃́deeↄ ↄ̃ n vãikɛa ì pↄ́ womá, n gbɛ̃nazĩn deeↄ ↄ̃ n maakɛa ì àikɛnɛ́. 9Gbãamↄanɛ́ pãsĩ ì to wà wiilɛ wà mɛ wá sí gbɛ̃́ taiinkɛnaↄwa. 10Ãma an gbɛ̃e lí mɛ Lua a Kɛna ku máɛo. Ɔ̃mɛ ì to wàↄ lɛtɛ̃ dↄ gwã́, 11ì yãdawɛ̃ɛ dɛ nↄ̀bↄↄla, ì wá gba ↄ̃nↄ dɛ bãↄla. 12Tó wà wiilɛ̀wà, ìli yãmamáo, kɛ́ gbɛ̃vãipiↄ ìↄ dↄ́ɛwà yã́i. 13Wii pãɛ! Lua lí swã́sɛio, Gbãapiide lí ń yãdao. 14Baa kɛ́ n mɛ̀ ni wɛsiaàlɛo, n yã́ aà kĩ́i lè, sↄ̃́aaàzi. 15Kɛ́ àlɛ pↄkũmabↄbↄmá tia kɛ́wao ↄ̃ ńlɛ e àlɛ tàae pↄ́ wa kɛ̀ↄ yãdaoɛa? 16Beewa Yobu yãpã ò, à yã́ pↄ́ á a gbadↄ̃o bↄ̀lɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\