Yobu 36

1Ɛlihu ɛ̀a pɛ̀ a yã́lɛ à mɛ̀: 2Mɛnakɛ yↄↄ, mí ɛa onɛ yã́ pↄ́ tò Lua yã́ mɛ́ kú. 3Mí bↄnɛ ń ma dↄ̃a pↄ́ i bↄ kãioo, mí yãnakpa ma Kɛnawa. 4Ǹyↄ̃ dↄ̃ sã́asã kɛ́ ma yã́ ɛɛ vĩo, ma ↄ̃nↄpaɛmade má kunnↄ. 5Lua zↄ̃ↄ, kási ìli saka gbɛ̃eguo, a zↄ̃ↄ, yã́ pↄ́ à zɛ̀ò lilɛa vĩo. 6Ìli gbɛ̃vãi to aàↄ kuo, ì yã́gↄ̃gↄ̃ wɛ̃nadeↄnɛ a zɛ́waɛ. 7Aà wɛ́ lí go gbɛ̃maaↄwao, ì ń kpá kpalau ń kíaↄ sãnu, ì to aaↄ kible gↄↄpii, aai tↄbↄ. 8Tó wà gbɛ̃́ↄ yèye ń mↄdaonaↄ, tó wà wɛ́tɛ̃a ba kã̀nɛ́, 9Lua ì yã́ pↄ́ aa kɛ̀ↄ onɛ́, ↄ̃ aai dↄ̃ kɛ́ wà dↄ̀ɛwà, wà tàaekɛ̀ɛ̀. 10Ì ń swã́ busanɛ́, kɛ́ aa e yãma yã́i, ì dilɛnɛ́ aa mikɛ̃ yãvãiwa. 11Tó aa aà yãmà mɛ́ aa zↄblèɛ̀, aa láa maa, aai ká ń gↄↄwa ń namao. 12Tó aa gì mai, wa ń dɛdɛ ń fɛ̃ndaoɛ, aa kpagua dↄ̃a kɛ̃́sãma yã́i. 13Luayãdansaiↄ ìↄ ĩ́ikũa ń sↄ̃u, baa tó Lua ń yé ń mↄdaonaↄ, aali awakpaɛ̀o. 14Aaì ɛɛ wà gaga ń ɛ̀waasogↄↄ lán gↄ̃ɛ káaluaↄ gaawa. 15Lua ì to wɛ̃na gbɛ̃́ le kɛ́ à aà bↄ yã́iɛ, ì to wà gbãamↄ gbɛ̃́ɛ, kɛ́ aà swã́ e busa. 16Màa àlɛ n sisi à n bↄ n yooyeau, i gɛ́nnↄ dɛ̀ɛpookĩi, ní gↄ̃ nzĩaɛ dↄdↄa, n táabũnu aↄ fòona vĩo ń blɛ maaↄ. 17Lua tàae'ea lán gbɛ̃vãiwa lɛ́ í sima, n aà tàae è, ↄ̃ àlɛ n swãgaga. 18Laaika kɛ́ àizɛɛ su n wɛ́ bleo, ńsu to gbagusaɛ zↄ̃ↄ n làasoo liaao. 19N wiilɛa a fↄ̃ n bↄ taasiue? Baa ń dɛ̃ɛ sa pↄ́ ńlɛ káo píi. 20Ńsu gwãasĩna nidɛo, gbɛ̃nazĩna ã́nuatoa gↄↄpi. 21Laaika zɛa ń vãioi, asa wãwãpi n le kɛ́ ǹ kɛ̃ vãiwa yã́iɛ. 22Lua dɛ pↄ́piia a gbãa yã́i. Dé mɛ́ yãdanɛde ũ láaàwai? 23Dé mɛ́ aà yãkɛaↄ zɛ́ kàlɛɛ̀i? Dé mɛ́ a fↄ̃ oɛ̀ à vãikɛ̀i? 24To aà zĩ maaboa àↄ dↄngu, aà yã́ pↄ́ wà lɛdàò wì sipiↄ. 25Gbɛ̃́pii wɛsì aà pↄkɛapiↄlɛ, baade lɛ́ gwa kãaa. 26Lua dɛ pↄ́piia, aà zↄ̃ↄkɛ dɛ wá dↄ̃ala, wa fↄ̃ wà aà wɛ̃ dↄdↄ wà a lɛ́ dↄ̃o. 27Ì í pusu gálɛ suowa, ↄ̃ ì to à ma lou ũ à ɛa ta swai. 28Ì to lou sisi à kwɛ à í zↄ̃ↄ bↄ gbɛ̃nazĩnaↄnɛ. 29Dé mɛ́ lousisia daa gua yáasi dↄ̃i? Dé mɛ́ aà kↄ̃fĩ gbãa bↄkĩi gbadↄ̃i? 30Gwa! Ì to loupilɛa dagua, a gupua ì kúlɛ ísiaa e títiu. 31Ì kibleò bui píiwa, ì blɛ kpaomá àↄ dińzi. 32A loupilɛa naa a ↄzĩ, ↄ̃ ì pↄ́ pↄ́ a yei aà suwà oɛ̀. 33Aà kↄ̃fĩ ìↄ aà baokpa, baa pↄtuoↄ ì dↄ̃ kɛ́ à kà kãi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\