Yobu 37

1Zàa'ĩana ì to sↄ̃ kɛ̃magu, ìↄ vĩ kpòkpokpo. 2À swã́kpa à aà lↄↄ ma, àlɛ pũna, louvĩa lɛ́ bↄ aà lɛ́u. 3Ì loupilɛa gbaɛ musu gupiiu, ì pílɛpilɛ e dṹnia lɛ́wa. 4A gbɛa ì pala gbã́ugbãu, ì pũna ń a zↄ̃ↄkɛ lↄↄo. Tó aà lↄↄ dↄ, ìli a pílɛa zùukɛo. 5Lua pũnaaá yãbↄnsaɛɛ, ì yãzↄ̃ↄkɛ, wá fↄ̃ a gbadↄ̃o. 6Ì o lougbɛɛ aà kwɛ dṹniau, ì o louɛ aà ma ń gbãao. 7Ì tó gbɛ̃́pii go azĩa gĩa, kɛ́ baade e dↄ̃ ámɛ álɛ zĩkɛ we. 8Sɛ̃̀a nↄ̀bↄↄ ì tá ń tòou, aaↄ ye ń ulɛkĩi. 9Zàa'ĩana ì bↄ a kpɛ́u, ì to ĩ́an niɛ bↄlɛ. 10Lua lɛ́'ĩanapi ì to í i, í pↄ́ kálɛ nài i gↄ̃ lán lougbɛwa. 11Ɔ̃mɛ ì í aso di luabɛpuanaɛ, ↄ̃ ì to lou àↄ pílɛpilɛ a guu. 12Lousisia ìↄ bilɛbilɛkↄ̃u lá a dìlɛɛ̀wa, ↄ̃ ì da dṹniaa píi lá a òwa. 13Ì mↄ́ ń a píio gotↄ̃ama ũ ge tↄↄlɛ nínia gbɛ̃kɛkɛaɛ ũ. 14Yã́ɛ bee ma Yobu, zɛ ǹ Lua dabudabuↄ gwa. 15Ń dↄ̃ lá Lua ì yãdilɛ pↄ́piↄnɛa? Ń dↄ̃ lá ì to lou pílɛa? 16Ń dↄ̃ lá lousisia ìↄ looa musua? Lua dↄ̃apaɛmade mɛ́ dabudabupi kɛ̀. 17N gbɛ̃́ pↄ́ niↄ yↄ n pↄkasaↄ guu, tó guantɛ̃na lɛ́ mɛ'ↄ̃ tↄↄlɛwa, 18ńyↄ̃ fↄ̃ ↄli musuu láaàwaa? Luabɛpi gbãaɛ lán mↄ̀ díiwa. 19Yã́ pↄ́ wá o Luaɛ dawɛ̃ɛ. Wá yã́zɛkalɛa dↄ̃o wá wɛ́sia yã́i. 20Wa oɛ̀ má ye mà yã'oɛ̀ yã̀? Gbɛ̃e a we o wà a dɛ tiaa? 21Ĩana fɛ̀lɛ luabɛpuana yà, ĩatɛ̃ bↄ̀ musu sa, wɛ́ lɛ́ dↄwào, a gbãa kɛ̀ zài. 22Luabɛtɛ̃ana bↄ̀ gugbãntoo oi, à gawi zↄ̃ↄ dà Luaɛ. 23Wá fↄ̃ Gbãapiide leo, aà iko zↄ̃ↄ, ìↄ yãkɛ a zɛ́wa, ìli yã́zɛde fuangbao. 24A yã́ mɛ́ tò gbɛ̃nazĩna ì vĩakɛɛ̀, asa ìli ↄ̃nↄnaↄ yãdao.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\