Yobu 38

1Ɔ̃ Dii yã́zãsì Yobuwa zàa'ĩana guu à mɛ̀: 2Dé mɛ́ lɛ́ ↄ̃nↄ ↄ̃̀ↄkpa ń yãfaasai oaoi? 3Sↄukɛ lán gↄ̃sawa, má n la yã́i, ní wea. 4Kɛ́ ma dṹnia kàlɛ, ń kú má ni? Tó ń a dↄ̃a vĩ, omɛɛ. 5Dé mɛ́ a kↄↄ lɛ̀i? Dé mɛ́ ba yↄ̃̀wài? Ń dↄ̃ nolo? 6Wà a gbá pɛ̀lɛ bↄ́wa ni? Dé mɛ́ a ɛ̃ dàalɛ, 7gↄↄ pↄ́ gudↄlɛia saanaↄ lɛ́ gulakɛ, mɛ́ luabɛ gbãadeↄ kúkua dↄ píii? 8Kɛ́ ísia bↄ̀ a da gbɛɛu, dé mɛ́ kaa lìai à a zùukɛ̀i? 9Ma luabɛpuana dàɛ̀ pↄkasa ũ, ma sua fĩ̀wà ulada ũ. 10Ma a zɛkĩi lɛ́ dàɛ̀, ma zɛtàɛ̀ ma gbã́a dàu. 11Má òɛ̀: Nìli mↄ́ la, ńsu vĩao, n ikooa zↄ̃ↄↄ zɛ la. 12N yãdìlɛ kↄↄɛ yãae? N bↄkĩi ↄ̀lↄ gudↄaɛa? 13Gudↄa ì dṹnia kṹ a gola síiↄ̃wa, ì vãikɛnaↄ kpoɛ. 14Ì dṹnia lilɛ lán oo pↄ́ wà seelakɛ̀wàwa, sĩ̀sĩↄ ì bↄ gupuau lán ula kpóũkpoũna kɛawa. 15Ì gi vãikɛnaↄnɛ aa ń gusiayã kɛ, ì ń ↄ pↄ́ aa sɛ̀ musu ɛ́'ɛ. 16N gɛ e za ísia nibↄnaↄ kĩ́ia? N bɛbɛ ísipi nↄnau yãae? 17Wà ga gãmↄ ↄ̀lↄnɛa? N bɛda bĩ́ibↄlɛↄ èa? 18N dṹnia yàasa lɛ́ tàasikàa? Tó ń yã́ beeↄ dↄ̃ píi, omɛɛ. 19Gupua bɛn mái? Ń gusiakukĩi dↄ̃e? 20Ńyↄ̃ fↄ̃ gɛ́ńnↄ ń bùsuua? Ń ń bɛ zɛ́ dↄ̃o lé? 21Ń dↄ̃, asa wà n i gↄↄ bee nolo? N wɛ̃ lɛ́ vĩo nolo? 22N gɛ̃ làasi pↄ́ ma guniɛ kàlɛua? N ma lougbɛ dↄ̃ èa? 23Miↄ kũa taasikɛgↄↄ pↄ́ ũɛ, mi gbaɛ zĩkagↄↄ. 24Gupua ì ligua kpelewa ni? Ĩana ì bↄ à li tↄↄlɛa kpelewa ni? 25Dé mɛ́ ì loukwɛa dazɛwai? Dé mɛ́ ì zɛ́ bↄ loupilɛaɛi? 26Ì to lou ma tↄↄlɛ pↄ́ gbɛ̃e kuou, baa sɛ̃gbãu gu pↄ́ gbɛ̃nazĩna vĩo. 27Ì bɛzia ń tàaao níni, ì to sɛ̃ bↄlɛ we. 28Lou de'ia vĩe? Dé mɛ́ dɛ sua pↄ́ ì kpa mae ũi? 29Dé nɛasakpɛ lougbɛ ì bↄui? Dé mɛ́ ì fíi i, ↄ̃ i gbasa kpai? 30Dé mɛ́ ì to í fee lán gbɛwa à to ísia musu gbãakũi? 31Ńyↄ̃ fↄ̃ saana pↄ́ kãaaoↄ kãaaa? Ńyↄ̃ fↄ̃ Saan kífɛ̃nɛnaↄ kɛ̃kↄ̃waa? 32Ńyↄ̃ fↄ̃ Saan nↄ̀ↄ'imina bilɛ a gↄↄwaa? Ńyↄ̃ fↄ̃ bↄ ń Saan ko nɛadeo ń a nɛ́ↄa? 33Ń musupↄↄ ikoyã dↄ̃a? Ńyↄ̃ fↄ̃ ǹ ń kpá kpalau tↄↄlɛa? 34Ńyↄ̃ fↄ̃ lɛzu louzi à sisi à ibↄ à n gbɛ̃a? 35Ni loupilɛaↄ gbaɛ aa dazɛu nɛe? Aaì mↄ onɛ wa làa yã̀? 36Dé mɛ́ ↄ̃nↄ dà kpↄbↄ'ilɛnaɛi? Dé mɛ́ dↄ̃a kpà kosawai? 37Dé ↄ̃nↄ mɛ́ kà à lounaaↄ naoi? Dé mɛ́ a fↄ̃ musu olaↄ yɛɛlɛi? 38Tó a ibↄ̀lɛ, bùsu giina ì gↄ̃ bɛ̀lɛ ũ, bùsukↄ̃ↄtɛ̃ↄ ì nanakↄ̃wa. 39- 40Gↄↄ pↄ́ nↄ̀ↄmusuↄ naalɛa ń tòou, ge aalɛ nↄ̀ↄ kpakpa dào guu, ḿmɛ ni toekanɛ́a? Ḿmɛ ni to an nɛ́ↄ kãaa? 41Tó gbagbaa nɛ́ↄ lɛ́ liaaliaa, aalɛ lɛzumazi blɛkɛ̃sãama yã́i, dé mɛ́ ì pↄblea kpámái?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\