Yobu 39

1Ń tue nɛ'igↄↄ dↄ̃e? N bana è gↄↄ pↄ́ àlɛ nɛ'ia? 2Ni ń nↄ mↄ dↄdↄe? Ni ń nɛ'igↄↄ dↄ̃e? 3Aaì kúlɛ aa nɛ'iɛ, ↄ̃ an nɛ'iwãwã ì kpálɛ. 4An nɛ́ↄ ì gbãakũ sɛ̃u, aaì pɛ́lɛ, aaì gɛ̃zɛa, aali su ń daↄwa lↄo. 5Dé mɛ́ tò sɛ̃̀a zàa'ĩna gↄ̃̀ azĩaɛi? Dé mɛ́ aà pòlo gbàɛi? 6Ma sɛ̃sao dìlɛɛ̀ aà bɛ ũɛ, ma tↄↄlɛ wiside kɛ̀ɛ̀ aà kúkĩi ũ. 7Ì wɛ̃́lɛ súu kɛ pↄ́ↄpↄↄɛ, ìli gbãamↄnɛdeↄ zↄa mao. 8Ìↄ sĩ̀sĩↄ kɛɛlɛ àↄ sɛ̃ wɛɛlɛ, ìↄ kpálɛkɛ pↄ́ ísinaↄi píi. 9Zùsɛ̃lɛ a we zĩkɛnɛe? A we i n tàaakalɛkĩie? 10Ńyↄ̃ ba dↄwà aà sa panɛe? Ńyↄ̃ zuu daɛ̀ aà kpase kɛ̃nɛe? 11Ńyↄ̃ aà náaikɛ aà gbãa zↄ̃ↄ yã́ie? Ńyↄ̃ wei ǹ n zĩ toɛ̀e? 12Ńyↄ̃ aà náaikɛ, aà n pↄ́wɛna sɛ́sɛ suonɛ zɛue? 13Taataa ì a gã̀sĩa poo ń pↄnao, a muaa ń wàaliana gã̀sĩa kã́oo. 14Ì gbeda zĩ́lɛ, ì to ũfãa gbepiↄ wã à pipi. 15Kɛ́ wa su kɛ̀sɛpɛlɛwà à wíwi, ge sɛ̃̀anↄbↄↄ ↄ̃zↄ̃wà líↄ dↄaàguo. 16Ìↄ pãsĩ ń a nɛ́ↄ, ńyↄ̃ↄ dↄ̃ seaàzĩa nɛ́ↄ no, zĩ pã kɛa lí kɛɛ̀ yãe ũo. 17Asa mi aà gba ↄ̃nↄo, mi aà baa da faadeↄ guuo. 18Ãma tó à pòo à bↄ̀ ń bao, ì sↄ̃́ kɛ̃́ɛ, ↄ̃ ì sↄ̃́pi dikpɛna yáalↄ. 19Ḿmɛ ni to sↄ̃́ àↄ gbãaa? Ḿmɛ n bã́ngasa pɛ̀pɛɛ̀ aà waawaa? 20Ḿmɛ ni to aàↄ vĩvĩ lán kwawaa? Aà pↄbↄa a níu kↄ̃fĩ ì to vĩa ń kṹ. 21Ì a gbá pã́lɛpãlɛ guzulɛu, ì pↄnakɛ a gbãa yã́ musu, ↄ̃ ì gɛ́ dai zĩgↄ̃ↄlɛ. 22Ì pↄ́ pↄ́ wì vĩakɛɛ̀ yáalↄɛ, sↄ̃ lí kɛ̃aàguo, ìli pↄ̀ↄbↄzã kɛ fɛ̃ndaɛo. 23Ka ìↄ kↄ̃fĩkɛ gbàlau aà musu, sↄ̃mpɛpɛɛ ń sↄ̃n gésedeo ì tɛkɛ. 24Tó wà zĩ̀mↄ pɛ̀, ìliↄ azĩa dakĩi dↄ̃o, ìↄ tↄↄlɛ gbɛ̃ ìↄ vĩvĩ, ìↄ kɛ sɛ̀ɛsɛɛsɛɛ. 25Tó wà kuupɛ̀, ì pↄbↄ a níu à mɛ̀ ɛ̃hɛ̃ɛ! Ìↄ zĩ̀ ĩ́ana sɛ́sɛ za zã̀zã ń dↄaanaↄ kↄ̃fĩ gbãao ń kúkuakɛao. 26N ↄ̃nↄ mɛ́ tò bleaa ì vua à a gã̀sĩa poo à gɛ́ gɛↄmidↄkĩi oia? 27Ḿmɛ ń dìlɛ yãamusuɛ aàli yàakpa, i a sakpɛ da musua? 28Ìↄ ku gbɛ musu, we ì iu, ì pɛ gbɛ̀ misonawa a aafia'ekĩi ũ. 29Za we ìↄ pↄblea gwagwau, ì pↄ́ↄ wɛ́ pá kãaa. 30Au mɛ́ aà nɛ́ↄ pↄblea ũ, gu pↄ́ pↄgɛ kuu, ìↄ ku weɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\