Yobu 4

1Ɔ̃ Temani gbɛ̃́ Ɛlifaza yã́zãsìwà à mɛ̀: 2Tó gbɛ̃́ wↄ́ↄ fↄ̃̀ yã'ònɛ, ńyↄ̃ mɛnaòoa? Asa ma lɛ́ a fↄ̃ àↄ kpaaũao. 3Gwa, n lɛdà gbɛ̃́ↄwa dasi, n gbɛ̃́ pↄ́ an yɛ̃̀ɛɛ làaↄ gbà sↄ̃. 4N yã́ gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ fuↄ sɛ̀ lɛsĩ, n gbɛ̃́ pↄ́ naalɛaↄ gbà gbãa. 5Kɛ́ yã́ n le sa sↄ̃, ńlɛ fu, kɛ́ à n le, ↄ̃ bíli n kũ. 6N vĩakɛa Luaɛ lí tó n mi àↄ daa íao lé? N kua tàaesai lí tó n nↄ̀sɛ àↄ daa doũo lé? 7Làasookɛ! Dé mɛ́ i yãe kɛo, ↄ̃ à mìdɛi? Gbɛ̃maa ku má ↄ̃ wà aà suumpai? 8Gbɛ̃́ pↄ́ vãi sa pà à yãkele tↄ̃̀wà, málɛ e bee mɛ́ ì bↄlɛɛ̀. 9Lua lɛ́'ĩana ì aà midɛ, aà pↄbↄa a níu ì aà tↄ̀lↄzↄ̃. 10Aà kãaa lán nↄ̀ↄmusuwa lɛ́ ì ká, Lua ì aà swaa ɛ́'ɛɛ̀. 11Ì ga lán nↄ̀ↄmusu pↄ́ nↄ̀ↄ wɛ̀ɛlɛ kùawàwa, aà nɛ́ↄ i fãaa. 12Yã́kpãina mↄ̀a ĩ́ana guu, yã́pi feena gɛ̃̀ ma swã́u, 13gↄↄ pↄ́ málɛ nana yàaa o gwãasĩna, gↄↄ pↄ́ i zↄ̃ↄ daa gbɛ̃́ↄla. 14Vĩa ma kũ, málɛ lualua, ma mɛ̀ bṹu lɛ́ dee. 15Ĩana ma oa pà, ma mɛkã fɛ̀lɛ sĩ̀. 16À zɛ̀, mi a taa dↄ̃o, pↄ́pi ku ma aɛ, ↄ̃ ma aà lↄↄ kpã́ina mà à mɛ̀: 17Gbɛ̃nazĩna yã́ aↄ na Luaɛe? Dé mɛ́ a fↄ̃ àↄ zɛ̃a a Kɛna aɛi? 18Lá Lua lí a malaikaↄ náaikɛo, mɛ́ ì a zↄ̀blenapiↄ tàae e, 19wa wá gbɛ̃́ pↄ́ wá mɛ dɛ gĩ̀ kpɛ́ ũ, mɛ́ wá daalɛa dɛ bùsu giina ũ, wì wá suumpa lán kitolowa pↄ́ oa? 20Za kↄↄ e oosi gbɛ̃́ↄ ì gaga, aaì sãalɛ e gↄↄpii, wìli ń fãnkɛo. 21Lua ì ń kpɛ́pi gbapɛlɛ wolɛnɛ́, ↄ̃ aaì ga ↄ̃nↄkũsai.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\