Yobu 40

1Ɔ̃ Dii ɛ̀a ò Yobuɛ: 2Ma Gbãapiide, ńyↄ̃ ma tàae e ǹ ma gba laaia? Luabɛ̃ɛbona, yã́zãsia sa. 3Ɔ̃ Yobu wèwà à mɛ̀: 4Má pↄe ũo, kpelewa má wemai? Sema mà ↄku ma lɛ́wa bàasio. 5Ma yã'ò gɛ̃n doɛ, má ɛa o lↄo, má ò gɛ̃n pla se, má a zã́si lↄo. 6Ɔ̃ Dii ɛ̀a yã'ò Yobuɛ zàa'ĩana guu à mɛ̀: 7Sↄukɛ lán gↄ̃sawa, má yãlalama, ní wea. 8Ńyↄ̃ láka ma yãkɛa a zɛ́waa yã̀? Ń ye ǹ yã́'ĩikpaa, n yã́ na bↄ yã̀? 9N gã̀sa gbãa kàmawaa? N lↄↄ a fↄ̃ gu dee lámawaa? 10Zↄ̃ↄkɛ ń kíakɛo da nↄamblebↄↄ ũ, gawi ń bɛɛɛo da ulada ũ. 11Ǹ n pↄfɛ̃bↄbↄmá, waladeↄ gwa ń wɛ́ pãsĩo, widamá. 12Waladeↄ gwa ń wɛ́ pãsĩo, ní ń lao, ↄ̃zↄ̃má gu pↄ́ aa kuu, 13ní ń vĩlɛ tɛ̃́ɛnau píi, ní pↄ́ fĩ ń oawa miau, 14mí gbasa mà n sáaukpa, kɛ́ n fↄ̃ n zĩblè ń n ↄplaao yã́i. 15Dalagↄ̃ↄ gwa, mámɛ ma aà kɛ̀ lá ma n kɛwa. Ì sɛ̃ ble lán zuwaɛ. 16Aà yɛ̃̀ɛɛ ku aà wokpɛɛ, aà gbãa ku aà kutɛlɛnawaɛ. 17Ì a vlã́ poo lán sɛdɛ líwa, aà gbala kĩ dɛ lán bataɛawaɛ. 18Aà wáↄ dɛ lán mↄgotɛ̃wa, aà mɛguↄ dɛ lán mↄ̀ gowa. 19Aà zↄ̃ↄ mɛ́ dɛ pↄ́ bɛ̃́ɛ pↄ́ má kɛ̀ↄla, mapi aà Kɛna ma fɛ̃nda kɛ̀ɛ̀. 20Gbɛ̀sĩsĩↄ mɛ́ aà blɛ'ekĩi ũ, we sɛ̃̀anↄbↄↄ ì kↄ̃̀ↄ'ou píi. 21Ì wúlɛ íu kↄ̀lↄwɛɛ zíɛ, ìↄ ye feeu dã̀na guu. 22Kↄ̀lↄwɛɛ ue ì daaàla, swagbalalaↄ ì kákaaàla. 23Baa tó swa gbakàka, ìli leelekɛo, tó Yuudɛ̃ isukaa lɛ́ aà lɛ́ lé, ìli deeo. 24Ńlɛ e wa fↄ̃ wà aà wɛ́ wíwi, wi aà kũ nɛe? Ńlɛ e wa e kↄ̃nikɛɛ̀, wi aà ní fↄ̃́ yã̀? 25Ńyↄ̃ fↄ̃ kwãsa kṹ ń kokoao ǹ gálɛ ǹ bↄòe? Ńyↄ̃ fↄ̃ ba dↄ aà lɛ́nawae? 26Ńyↄ̃ fↄ̃ bà lɛɛna ká aà níue? Ńyↄ̃ fↄ̃ ǹ aà lɛtã zíɛ fↄ̃́ ń kúlaoe? 27A awakpakpanɛe? A yã́ nana onɛe? 28A lɛdoũkɛnnↄ ǹ a sɛ n zↄ ũ e a wɛ̃ni lɛ́u nɛe? 29Ńyↄ̃ kↄ̃̀ↄ'oò lá wì o ń bãowae? Ńyↄ̃ ba dↄwà ǹ kpa n nɛnↄɛnaↄwae? 30Laatanaↄ kwãsapi tↄɛmáe? Laayianaↄ aa aà tↄ̃nↄnakɛkↄ̃ɛe? 31Ńyↄ̃ fↄ̃ ǹ aà pápa ń saao ǹ aà báa fↄ̃́e? Ńyↄ̃ fↄ̃ ǹ aà mi kɛ yáiyai ń sↄ̃naoe? 32Wɛɛlɛ ↄkãwà ǹ gwa! Dɛ̃ɛpi a sãnguo, ńyↄ̃ si a sìawa lↄo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\