Yobu 41

1Tó ńlɛ e ńyↄ̃ aà kũɛ, ńlɛ nzĩa sãsãɛ, tó n wɛsìaàlɛ, ńyↄ̃ gↄ̃ zɛ sã̀iiɛ. 2Lá gbɛ̃e wↄ́ↄ i ka à to aà go a tíao, dé mɛ́ a fↄ̃ zɛ ma aɛ sↄ̃i? 3Dé mɛ́ a fↄ̃ ma le à o ma fĩaboɛi? pↄ́ pↄ́ kú dṹniau píiá ma pↄ́ɛ. 4Má gí kwãsapi gbáↄ yã'oio ge aà gↄ̃sakɛ ge aà kɛfɛnkɛ. 5Dé mɛ́ a fↄ̃ à aà tɛɛ woloi? Dé mɛ́ a we ã̀asĩna kaɛ̀i? 6Dé mɛ́ a we à aà lɛ́ wɛ̃aai? Aà swaa aà lɛ́ pà mɛ́ a kai vĩ. 7Aà tɛɛ dɛ lán sɛ̀ngbaoↄwa aà kpɛsɛa, a daaĩa sàlala fòonasai dↄ̀ↄdↄↄ. 8Aà tɛɛpiↄ nanaakↄ̃waɛ, baa ĩ́ana lí gɛ̃kĩi euo. 9Aa pɛ́pɛakↄ̃wa gíũgiũɛ, aa kɛ̃aaakↄ̃wa vĩo. 10Tó à nisã̀, gu ì puɛ, aà wɛ́ dɛ lán ĩatɛ̃ bilɛa kↄↄkↄↄwa. 11Tɛ́vua ì pípi aà lɛ́u, tɛkↄna ìↄ bↄlɛu. 12Súɛlɛ ìↄ bↄlɛ aà níu lán lá ísi tɛ́ pↄ́ wà oo dìwà súɛlɛwa. 13Aà lɛ́'ĩana ì to sĩsĩↄna tɛ́sɛ, tɛ́lɛpiↄ ì bↄ aà lɛ́u. 14Aà gbãa ku aà waauɛ, gbɛ̃́ pↄ́ kpàaũaànↄ píi ì tolootolooboɛ. 15Aà báasi ì didikↄ̃a, ì nawà gbã́ugbãu, ìli deeo. 16Aà kùa gbãa lán gbɛwa, lán wísilↄgbɛdawa. 17Tó à fɛ̀lɛ, sↄ̃ ì kɛ̃ nɛgↄ̃naↄguɛ, aaì kpákpakↄ̃a aaìↄ kua gɛ́kĩiwa. 18Fɛ̃nda pↄ́ wa lɛ̀ò píi, ìli bↄwào ge sↄ̃na ge ka ge saa. 19Ì mↄsi dilɛ lán gàwatonawaɛ, mↄgotɛ̃ ìↄ dɛɛ̀ lán lí mùaawa. 20Ìli bàalɛ kaɛo, gbɛma gbɛ ìↄ dɛɛ̀ lán ésemisinawaɛ. 21Ìↄ go gwa lán sɛ̃̀ giiwaɛ, sↄ̃na kↄ̃fĩ ìↄ dɛɛ̀ yaalↄyã ũɛ. 22Aà gbɛɛ tɛɛ dɛ lán zàkologbawaɛ, a ia ìↄ tɛ bɛ̀lɛau lán zusoon guwibↄwa. 23Ì í bilɛ títiu lán í piaoouwa, ì ísipi ya lán nísi ikpaawa. 24Í seena ìↄ tɛ aà kpɛɛ, ísipi ì ya aà kpɛ púuu. 25Aà sáa kú dṹnia guuo, ma pↄkɛaↄ guu ↄ̃mɛ vĩa vĩo. 26Ì pↄ́ pↄ́ aalɛ e wa kaↄ dilɛ pãɛ, ↄ̃mɛ nↄ̀ↄ tↄdeↄ kía ũ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\