Yobu 42

1Ɔ̃ Yobu ò Diiɛ à mɛ̀: 2Má dↄ̃ kɛ́ ńyↄ̃ fↄ̃ yã́pii kɛ, nili fu yã́ pↄ́ ńlɛ yáwao. 3N mɛ̀ dé mɛ́ lɛ́ zɛzↄ̃ ↄ̃nↄɛ dↄ̃saii? Sĩanaɛ, ma yã́ pↄ́ má a gbadↄ̃o ò, yãbↄnsaɛ pↄ́ dɛ ma dↄ̃ala. 4N mɛ̀ mà swã́kpa, ńyↄ̃ yã'o, ńyↄ̃ yãlalaa, mí wema. 5Ma n yã́ mà ń swã́o yãaɛ, tiasa ↄ̃ ma wɛsìnlɛ. 6A yã́ mɛ́ tò ma sakà mazĩagu, ma nↄ̀sɛlìlɛ zↄ̃lɛa bùsuu tufua. 7Dii yã́ beeↄ oa gbɛa à yã'ò Temani gbɛ̃́ Ɛlifazaɛ à mɛ̀: Ma pↄ pànzi ń n gbɛ̃́ gbɛ̃ↄn plaↄ, asa i ma yã́ o a zɛ́wa lán ma zↄ̀blena Yobuwao. 8À zuswana sɛ mɛ̀n sopla ń sãsakaoo mɛ̀n sopla, à gɛ́ò ma zↄ̀blena Yobu kĩ́i, í sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ oò, ma zↄ̀blena Yobu i wabikɛɛ́. Má aà wabikɛa sí, má kɛɛ́ á sↄũkɛwao. I ma yã́ o a zɛ́wa lán ma zↄ̀blena Yobuwao. 9Ɔ̃ Temani gbɛ̃́ Ɛlifaza ń Sua gbɛ̃́ Bilidadao ń Naama gbɛ̃́ Zofaao gɛ kɛ̀ lá Dii ònɛ́wa, ↄ̃ Dii Yobu wabikɛanɛ́ sì. 10Yobu wabikɛa a gbɛ̃naↄnɛ gbɛa Dii tò à sù a pá ziu. À ɛ̀a à pↄ́ pↄ́ a vĩ yãa kã̀fĩɛ̀ lɛɛ pla. 11Aà vĩ̀i ń aà dãunaↄ mↄ̀ aà kĩ́i píi ń aà gbɛ̃́ dↄ̃aↄ píi. Aa pↄblèaànↄ a bɛ, aa sósobi kɛ̀aànↄ, aa aà nↄ̀sɛ nìniɛ̀ yã́ pↄ́ Dii yìawà píi musu. Ɔ̃ an baade aà gbà ã́nusu ń vua tãanao mɛ̀ndodo. 12Dii ɛ̀fãaikɛ̀ Yobuɛ gbɛzã dɛ a káaua. A sãↄ vĩ mɛ̀n ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ gɛ̃o mɛ̀ndosai (14.000), yiongoↄ ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ soolo (6.000), zuↄ ↄ̀aa kwi (2.000) ń zàa'ĩnaↄ ↄ̀aa sↄo (1.000). 13À nɛgↄ̃ɛ ì gbɛ̃ↄn sopla ń nɛnↄɛↄ gbɛ̃ↄn àaↄ̃ lↄ. 14Aà nɛnↄɛ sɛ̃́ia tↄ́n Yemima, a plaade tↄ́n Kasia, a àaↄ̃de tↄ́n Kɛlɛnafu. 15Bùsupi guu píi nↄɛe ku a maa kà Yobu nɛnↄɛpiↄwao. An mae ń túbi dìlɛnɛ́ ń ń dãↄↄɛ. 16Yobu taasikɛa gbɛa à kɛ̀ wɛ̃̀ basoplaɛ, à wɛsì a tↄũnaↄ ń a sĩ́wɛnaↄ ń a sↄ̃kpaɛↄlɛ. 17À zikũ̀ táotaoɛ, ↄ̃ à gà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\