Yobu 5

1Lɛ́ zu sa ǹ ma, tó gbɛ̃e a wema. Malaika kpele ńyↄ̃ liliwài? 2Sↄũ ì ga a yã́kũańnↄ yã́i, mìsaide ì kpagua a wɛdↄanɛ́ yã́i. 3Má è sↄũ zĩ́napɛ̀lɛ, ↄ̃ zĩ́napi yↄ̀ kã́ndo. 4Aà nɛ́ↄ kɛ̃̀ aafia zɛ́wa, wì ń yã́ málɛnɛ́ yã́kpalɛkɛkĩi, gbɛ̃e lí zɛńnↄo. 5Nↄandɛnaↄ aà bua pↄ́ↄ blè, baa pↄ́ pↄ́ à lɛkaa lìai, imidɛnaↄ lùa aà àizɛɛi. 6Yã́ ĩa lí bↄlɛ bùsuwao, yã'ↄ̃ma lí bↄlɛ tↄↄlɛwao. 7Kási lá tɛkↄna gɛa musu sea vĩo, màa gbɛ̃́ pↄ́ wa ì píi ì yã'ĩa e. 8Tó mámɛ sↄ̃, má gbɛa Luawa, mí a yã́ kpálɛ aà gɛ̃zĩ. 9Ì yãzↄ̃ↄ pↄ́ wa fↄ̃ a gbadↄ̃o kɛ, wa fↄ̃ aà yãbↄnsaɛkɛaↄ lɛ́ dↄ̃o. 10Ì to lou ma dṹniau, ì to a í dagua sɛ̃saou. 11Ì gbɛ̃́ kpɛɛnaↄ sɛ lɛsĩ, ì oosisinaↄ da pↄnau. 12Ì yã́ pↄ́ kↄ̃nideↄ lɛ́ yá gboo, kɛ́ an ↄ su àↄ báaa vĩo yã́i. 13Ì ↄ̃nↄnaↄ kṹ ń kↄ̃nikɛa guu, ì to yãfuangbanaↄ lɛdama kɛ pã. 14Gu ìↄ sianɛ́ fãanɛ, aaì ↄmalɛmalɛ ĩatɛ̃ gbãa zã́ lán gwã́wa. 15Ì taasideↄ bↄ ga lɛ́zĩ, ì ń bↄ gbãamↄnɛdeↄ ↄzĩ. 16A yã́ mɛ́ tò gbãasaideↄ wɛ́ aↄ dↄaàzi, yãkpaanlakɛnaↄ i kɛ kyↄ̃́. 17Báaaden gbɛ̃́ pↄ́ Lua ì aà toto ũ. Tó Gbãapiide lɛ́ n swãgaga, ńsu gio. 18Asa ì gbɛ̃́ kɛ'ĩa, ↄ̃ ì aà bↄ gwa, ì gbɛ̃́ wíwi, ↄ̃ ì aà gbã́gbã. 19A n bↄ taasiu gɛ̃n soolo, baa tó a dɛa, a n nɛo. 20A n si gawa nↄana gↄↄ, a n bↄ fɛ̃nda lɛ́zĩ zĩlau. 21Dii a kàedanzi kɛ́ wasu yãdↄmao yã́i. Tó músi mↄ̀, vĩa a n kũo. 22Ńyↄ̃ músi ń nↄanao yáalↄ, ńyↄ̃ vĩakɛ wàiↄnɛo. 23Asa á kↄ̃ yãma ń gbɛↄ, n bú a gbɛ kao, ńyↄ̃ↄ na ń sɛ̃̀anↄbↄↄ, 24níↄ dↄ̃ kɛ́ n ua aↄ na. Tó n gɛ n kpàsau, pↄe a kɛ̃́são. 25Ńyↄ̃ dↄ̃ kɛ́ n nɛ́ↄ aaↄ dasi, n buiↄ ligua lán sɛ̃wa. 26Ńyↄ̃ zikũɛ, ní gbasa ga lán ése pↄ́ wa kɛ̃̀ a gↄↄwawa. 27Kɛ́ wa ↄlì yã́piu, lá wá èn we. Yã́pi sí, ní dↄ̃ nzĩa yã́ ũ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\