Yobu 6

1Yobu yã́zãsìwà à mɛ̀: 2Tó wa fↄ̃ zaada ma yã'ↄ̃mau wà yↄ̃, tó wa fↄ̃ músi pↄ́ ma le yↄ̃ lé, 3a gbia aↄ dɛ ísialɛ ũfãala. A yã́i tò ma yãyaaa'ò. 4Gbãapiide kaↄ ma kũ, a sɛwɛ lɛ́ taalɛ ma nisĩnau. Pↄ́ pↄ́ Lua ì ĩadaomáↄ lìamazi. 5Tó zàa'ĩna sɛ̃ è lɛ́ ble, ì wiilɛe? Tó zu lɛ́ pɛ̀lɛ tàaau, ì ↄ́ↄlↄe? 6Wì pↄ́ sùusuu ble wisisaie? Kogbepuana í ìↄ nae? 7Ma nisĩna ye blɛ bee taaio, ì to ma gua àↄ ye kpaaaɛ. 8Tó ma yã́ pↄ́ má gbɛ̀a è lé! Lua ma ka yã́ pↄ́ ma wɛ́ dↄipiwa. 9Lua ma suumpa lé! Aà ↄtↄ̃a aà ma gyawi! 10Ma nↄ̀sɛ i gbasa níni, ma pↄ iↄ na, baa kɛ́ ma wãwã gi ku, asa mi lelekpa Lua pↄ́ a kua adoazio. 11Ma yɛ̃̀ɛɛ kà mà gi màↄ kue? Ma wɛ̃ni gↄ̃a kà mà mɛnakɛe? 12Ma gbãa kà gbɛwa yã̀? Ma mɛ á mↄgotɛ̃ yã̀? 13Má fↄ̃ kaakaanakɛ lↄo, wà ma bↄa maa zɛ́ tà. 14À kũ̀ pↄsiade gbɛ̃naↄ gbɛ̃kɛkɛɛ̀, kɛ́ asu vĩakɛa Gbãapiideɛ too yã́i. 15Ma gbɛ̃́ↄ náai dɛ lán swa pↄ́ a í ì bawa, lán swa'ↄna pↄ́ a í ì gɛ̃zɛawa. 16Ì pa buziɛ, a í ì kɛ dùuduu lougbɛ ń nɛɛzio yↄa yã́i, 17ↄ̃ a í ì ba saɛ, a ɛ ì tɛ́kũ, a í ì sãalɛ ĩatɛ̃ gbãa zã́. 18Tágɛnaↄ ì kɛ̃ zɛ́wa, aaì si guwaiwaiu aa ga we. 19Tema tagɛnaↄ ì í wɛɛlɛ swapiu, Seba laatanaↄ wɛ́ ìↄ dↄ ípizi. 20Tó aa kà, an gɛɛ ì gↄ̃ kpá ń wɛ́i, aa í'ea náai vĩ we, ↄ̃ tãmaa ń nɛ́. 21Màa ápiↄ sↄ̃, mi pↄe ewáo, kɛ́ a yãpãsĩ pↄ́ ma le è, vĩa á kṹ. 22Ma pↄe gbɛ̀awá yã̀? Má òɛ́ à ma gba pↄ́ á gbãa lɛ́u yã̀? 23Ma mɛ̀ à ma bↄ ibɛɛↄ ↄzĩ yã̀? Má òɛ́ à ma si gbɛ̃́ pãsĩↄwae? 24À yã́ pↄ́ ma zãwà ↄlↄmɛɛ, í ma wɛ́ kɛ̃́mɛɛ, mí nílɛ. 25Yã́zɛde oanɛ́ mɛ́ zɛ́ vĩ, ãma ma bɛ̃̀ɛ pↄ́ á bò zɛ́ vĩo. 26Á ye yáasi pↄ́ má kɛ̀ↄ bɛ̃̀ɛbo yã̀? I tãmaasaide yã́ gwa yãbↄlɛ ũ yã̀? 27Á líkpa nɛtonɛ sɛa yã́ musu, á á gbɛ̃na kpámá ↄda'ea yã́i. 28Á yã́ na, à lili à ma gwa. Ma wɛ́ aↄ pɛ á wɛ́u, míↄ ɛɛtoɛ́a? 29À suɛ! Ásu ma yã́ gwa koleao. À ɛa làasookɛ, ma yã́ mɛ́ zɛ́ vĩ. 30Ma lɛdà yãkpaanlau yãae? Má yãvãi dↄ̃ noa?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\