Yobu 7

1Gbɛ̃nazĩna kua dṹniauá dɛ̃ɛɛ. Aà kua dɛ lán gbɛ̀wina kuawaɛ, 2lán zↄ pↄ́ lɛ́ ue nidɛ kuawa, ge gbɛ̀wina pↄ́ a wɛ́ ìↄ dↄ a aseai. 3Ma luakpama mɛ́ kua pã ũ mↄ ń mↄo, Lua ma da taasiu gwã́ ń gwã́o. 4Tó ma wulɛ, mi mɛ má fɛlɛ bↄɛ ni? Gwãasĩna ìↄ gbã̀a, miↄ pelembo e gu gɛ dↄò. 5Kↄ̀ↄ ń bↄ̀tɛɛo fĩ̀fĩ ma mɛwa, ma mɛbaa kàsaakũ̀, ìↄ ibↄ. 6Ma gↄↄↄ ìↄ gɛ̃ ń bao lán zwã̀atãna kↄↄzuawa, ìↄ gɛ̃zɛa wɛdↄa pↄ́i sai. 7Lua, dↄ̃ kɛ́ ma wɛ̃ni dɛ lán lɛ́'ĩanawaɛ, má aafia e bau lↄo. 8Lá ńlɛ ma e, ńyↄ̃ ma e lↄo. Ńyↄ̃ wɛ́kpalɛmazi, kási máↄ ku lↄo. 9Lá luabɛpuana ì gusikɛ à gɛ̃zɛa, màa gbɛ̃́ pↄ́ tà bɛdau lí fɛlɛo. 10Ìli ɛa su a bɛ lↄo, aà yã́ lí dↄ aà bɛdeↄgu lↄo. 11A yã́ mɛ́ tò má a lɛ́ kpaaũo, má yã'o ma yeelɛa guu, má zↄaka ma nↄ̀sɛ ↄ̃̀ↄkpaa yã́i. 12Ísia ge kpↄ̀ gbɛ̃̀nɛn ma ũ kɛ́ ni ma dↄ̃́aa? 13Tó ma mɛ̀ ma lii a ma sↄ̃ dadoũ, ge ma wúlɛbↄ a ma nↄ̀sɛ nínimɛɛ, 14ↄ̃ ni to vĩa ma kũ nana guu, ni to gili gɛ̃magu wɛ́pungu'eau. 15Ma waa fĩa a kɛmɛɛ na dɛ kɛ́ beea, ga maamɛɛ dɛ ma wãwãɛ beea. 16Mi saka ma wɛ̃nigu, má ye màↄ ku gↄↄpiio. Ma tó tɛɛɛ, asa ma kua ku pↄe lɛ́io. 17Bↄ́n gbɛ̃nazĩna ũ kɛ́ niↄ aà kã́fĩ, niↄ làasookɛ aà yã́wai? 18Niↄ aà tàasika lá gu lɛ́ dↄ, niↄ aà lɛ ǹ aà gwa gↄↄpii. 19Ńyↄ̃ n wɛ́ woa baa yↄↄ mà e lɛ́'i mↄ́ yá? 20Ma duunakɛ̀ yã̀? Bↄ́ má kɛ̀nɛi? Gbɛ̃nazĩngwana, àkɛa n ma kɛ n pↄdɛa ũi? Ma gↄ̃nɛ aso ũ yã̀? 21Bↄ́yãi nili ma tàaeↄ kɛ̃a ǹ ma duuna woloao ni? Asa má gɛ̃ tɛ̃́ɛnau tia, máↄ ku lↄo, ńyↄ̃ kpálɛkɛmazi, ńyↄ̃ ma eo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\