Yobu 8

1Ɔ̃ Sua gbɛ̃́ Bilidada yã́zãsìwà à mɛ̀: 2Ńyↄ̃ↄ yã́ bee taa o e bↄɛ ni? Ńlɛ yãbↄlɛ bùuu. 3Lua ì yã́zɛde fuangbaa? Gbãapiide ì yãmaa bãdɛa? 4Lá n nɛ́ↄ duunakɛ̀ɛ̀, a tò aa ń tàaeↄ gbɛ'è. 5Tó n Lua kĩ́i wɛ̀ɛlɛ, mɛ́ n sùuugbɛ̀a Gbãapiidepiwa, 6tó ń gbãsĩ vĩo mɛ́ ń maa, baa e tia a fɛlɛ n wɛ̃nagwa, i n bɛ yã́ gↄ̃́gↄ̃nɛ a zɛ́wa. 7N gwea káau a kɛnɛ pↄe ũo, n gwea gbɛzã aↄ kã́fĩa vĩ maamaaɛ. 8Gbɛ̃́ ziↄ la, ní ↄ̃nↄ pↄ́ an deziↄ kpálɛkɛ̀i dↄ̃. 9Asa nɛ́ zĩ́anaↄn wá ũ, wá yãe dↄ̃o, wá kua dṹniau ì gɛ̃zɛa lán uenawaɛ. 10Gbɛ̃́ zipiↄ yã́ a n wɛ́ kɛ̃́o lé? Aa ń nↄ̀sɛ guu yã'onɛ. 11Kɛfu ì kɛ maa dã̀nasaie? Fee ì zↄ̃ↄkũ isaia? 12Tó wi zↄ̃o, baa ń a lá'isikɛo, a lá ì giigaga àa dɛ sɛ̃ↄla píi. 13Màa a dɛ ń gbɛ̃́ pↄ́ Lua yã́ sã̀aàguo, beewa tãmaa a luayãdansai nɛ́. 14Sↄuba nian do ↄ̃ ì a náaikɛ, dã̀nsaba ↄ̃ ì gbãa'ewà. 15Ì sↄ̃kpalɛ bapizi, ↄ̃ bapi lí fↄ̃ aà kũ̀o. Ì didi bapiwa, ↄ̃ bapi ì fua. 16A gↄ̃naↄ ì dagua káau lán lí pↄ́ ìↄ í vĩ ĩatɛ̃ gbãaiwa, 17ↄ̃ a zĩ́naↄ ì fĩakↄ̃i gu gbɛdeu, ì gɛ̃ gbɛↄu. 18Tó wa ga wòlɛ a pɛ́kĩi, gupi ì lelekpaaàzi à mɛ: Má n dↄ̃ yãao. 19Zɛ́ pↄ́ a sɛ̀pi pↄna lɛ́n we, ↄ̃ pↄpãleↄ ì bↄlɛ tↄↄlɛpiwa. 20Lua lí gí tàaesaidezio fá, mɛ́ ìli vãikɛnaↄ gba gbãao. 21A to ǹ yáalↄ tia, ní kúkuakɛ. 22A wida n zangudeↄwa, gbɛ̃vãipiↄ bɛ a gↄ̃ bɛzia ũ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\