Yobu 9

1Ɔ̃ Yobu mɛ̀: 2Sĩanaɛ, má dↄ̃ màa. Kpelewa gbɛ̃nazĩna yã́ aↄ na Luaɛi? 3Tó gbɛ̃́ ye lɛkpaakɛaànↄ, yã́ mɛ̀n ↄ̀aa sↄo guu a fↄ̃ mɛ̀ndo zã́siwào. 4Aà ↄ̃nↄ kɛ̀ zài mɛ́ aà gbãa zↄ̃ↄ. Dé mɛ́ a fↄ̃ giɛ̀, ade i bↄ aafiai? 5Ì gbɛ̀sĩsĩↄ sↄ̃, aaliↄ dↄ̃o, ì ń fuangba ń pↄkũmao. 6Ì tↄↄlɛ lualua à sↄ̃, ì to a gbapɛlɛↄ zĩazĩa. 7Ì yã'o ĩatɛ̃ɛ, ↄ̃ ì gí bilɛi, ì pↄ́ kú saanaↄla. 8Ɔ̃mɛ musu kpàlɛ ado, ì táa'o ísia ikooaↄwa. 9À saanaↄ kɛ̀ gudoũ, Kífɛ̃nɛna ń Ko nɛadeo ń pↄ́ pↄ́ kú gɛↄmidↄkĩi oiↄ píi. 10Ì yãzↄ̃ↄkɛ, wìli fↄ̃ dↄ̃̀o, ì yãbↄnsaɛↄ kɛ, a lɛ́ vĩo. 11Ì gɛ̃mala, mili aà eo, ì gɛ̃zɛa, mili aà wɛ́ páo. 12Ì pↄ́ símá, dé mɛ́ a fↄ̃ giɛ̀i? Dé mɛ́ a fↄ̃ oɛ̀, bↄ́ ńlɛ kɛ màaii? 13Lua lí to a pↄkũma kpàlɛo, baa Ílɛnↄbↄ zↄ̃ↄ dↄnlɛdeↄ vlãnàuɛ̀. 14Mapi sↄ̃ má fↄ̃ yã́zãsiwàe? Má fↄ̃ lɛkpaakɛaànↄe? 15Baa tó ma yã́ na, má fↄ̃ wewào. Ɔ̃mɛ ma yã́kpalɛkɛna ũ, sema mà sùuugbɛawà. 16Tó ma lɛzùaàzi mɛ́ a wèa, a yãmaae? Mi sio. 17Ì ma gbɛ̃gbɛ̃ yã́ yↄↄna yã́iɛ, ì ma kɛ'ĩa kpɛ́lɛkpɛlɛ pã. 18Ìli tó ma wekĩi eo, ì ma tó ń nↄ̀sɛpusuoɛ. 19Tó gbãa yã́ɛ, aàpi mɛ́ zↄ̃ↄ. Tó yã́gↄ̃gↄ̃aɛ sↄ̃, dé mɛ́ a aà sísii? 20Tó ma mɛ̀ ma yã́ mɛ́ na, ma lɛ́ a yãdamalaɛ. Tó ma mɛ̀ má tàae vĩo, a ma ɛɛboɛ. 21Má tàae vĩoa? A yãe vĩ lↄo, mi saka mazĩa wɛ̃niu. 22Yã doũɛ, asa lá málɛ o, ì tàaesaideↄ ń gbɛ̃vãiↄ midɛ píi. 23Tó yã́ mↄ̀ ga ìnɛ́ kã́ndo, ì tàaesaideↄ láanikɛ ń yã'ea guu. 24Tó bùsu gↄ̃̀ gbɛ̃vãiↄ ↄzĩ, ì pↄ́ku yã́kpalɛkɛnaↄ wɛ́aɛ. Tó aàpi no, dé ni? 25Ma gↄↄↄ gɛ̃a wãa dɛ bàalɛnala, aalɛ tá ń bao, a kee nao. 26Aalɛ gu baa vĩ lán kɛfu gó'ilɛnawa, lán kúu sua pↄ́wawa. 27Baa tó ma mɛ̀ má yã́ pↄ́ má kũa bↄ ma nↄ̀sɛu, mí a oa wee mà yákpãinadↄ, 28ma wãwã a iwãa ka ma pↄaɛ. Má dↄ̃ kɛ́ ńyↄ̃ to yã́ bↄmanↄ nao. 29Lá wàlɛ ma gwa tàaede ũ, bↄ́yãi má ĩada mazĩawa pã lↄi? 30Baa tó ma zu'ò ń mↄsↄnao, ge ma a ↄ pìpi ń kasagbↄ̃o, 31ńyↄ̃ ma zu ɛ̀ pɛ̀lɛadeuɛ. Baa ma pↄkasaↄ aaↄ ye ma gĩyãio. 32A dɛ gbɛ̃nazĩna ũ lámawao. Má fↄ̃ yã́zãsiwà wà gbasa gɛ́ yã́kpalɛkɛkĩi sãnuo. 33Tó gbɛ̃e kú wá kↄ́ↄ ũ, aↄ iko vĩwá wá gbɛ̃ↄn pla wápii, 34i aà go ↄzɛ lé, vĩa zↄ̃ↄ pↄ́ málɛ kɛɛ̀ a gɛ́ aɛ lↄo. 35Má vĩakɛɛ̀ lↄo, míↄ yã'o, asa má dↄ̃ mazĩawa, má dɛ lá wàlɛ ewao.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\