Yoɛli 4

1Gwa! Gↄↄ bee, zĩbeezĩ, tó ma Yelusalɛũdeↄ ń Yudaↄ píi dìlɛ ń pá ziu, 2má buiↄ kãaa píi mà pilańnↄ yã́kpalɛkɛguzulɛu. We má yã́kpalɛkɛuńnↄ ma gbɛ̃́ Isailiↄ ń ma bùsuo yã́ musu, asa aa ma gbɛ̃́ↄ fã̀aa dṹniau, aa ma bùsupi kpaalɛ̀kↄ̃ɛɛ. 3Aa tɛ́lɛpà aa ma gbɛ̃́ↄ kpaalɛ̀okↄ̃ɛ, aa ma nɛgↄ̃ɛↄ ń ma nɛnↄɛↄ yìa, aa káaluakà aa vɛ̃ɛ mì ń a ↄ̃ao. 4Tiideↄ ń Sidↄ̃deↄ ń Filitɛ̃ bùsu zↄ̃lɛdeↄ píi, á ye sɛmanↄ kpelewa ni? Álɛ yã́ pↄ́ má kɛ̀ɛ́ fĩabomɛɛ yã̀? Tó álɛ a fĩabomɛɛ, má tó a wi á musu kã́ndo gↄ̃̀ↄɛ. 5Asa a ma ã́nusu ń ma vuao sɛ̀lɛ, a ma pↄmaa bɛɛɛdeↄ sɛ̀lɛ a taò á kàlɛ á tã́akpɛↄ guuɛ. 6A Yelusalɛũdeↄ ń Yudaↄ píi yìa Gɛlɛkiↄwa, kɛ́ à ń kɛ̃́ ń bùsuwa zã̀ yã́i. 7Gwa! Má ń vu iu, aai fɛlɛ gu pↄ́ a ń yiau, mí yã́ pↄ́ á kɛ̀nɛ́pi wíɛ́ á musu. 8Má á nɛgↄ̃ɛↄ ń á nɛnↄɛↄ yía Yudaↄwa, aai ń yía Seba pↄ́ kú zã̀ↄwa. Ma Dii mámɛ má ò. 9Yã́ɛ bee kpàwakɛ buiↄnɛ: À zĩ̀ sↄukɛ à nɛgↄ̃naↄ vu iu, í tó zĩgↄ̃ↄ fɛlɛ sↄ̃ kãi ḿpii. 10À á soonaↄpi fɛ̃ndaↄ ũ, à á máaso limibobↄↄ lilɛ sↄ̃naↄ ũ. Gbãasaide o gↄ̃san a ũ. 11Bui píi, à bↄ gupiiu, à mↄ kãaa we kpakpa. Dii, pilamá ń n nɛgↄ̃naↄ! 12Buiↄ vu iu, aai gɛ́ yã́kpalɛkɛguzulɛu, asa we má zↄ̃lɛu mà yã́kpalɛkɛ ń gupii buiↄ. 13An vãikɛa kɛ̀ zài! Kↄma ká pↄ́i ǹ kɛ̃́, asa à mà à kà kɛkɛaɛ. À mↄ ↄ̃zↄ̃ vɛ̃ɛwa a fɛ̃kĩiu, asa à pàɛ, vɛ̃ɛkakĩiↄ pà yɛlɛlɛ. 14Wa ku we dasidasi yã́kpalɛ midɛguzulɛu, asa Dii yã́kpalɛkɛgↄↄ kãikũ̀ yã́kpalɛ midɛguzulɛuɛ. 15Ĩatɛ̃ ń mↄvuao a siakũ, saanaↄ tɛkɛ lↄo. 16Dii a bↄ Siↄna ń kãaao, a bↄ Yelusalɛũ ń lↄↄ gbãao. Musu ń zĩ́lɛo a lualua, ãma Dii aↄ dɛ ulɛkĩi ũ a gbɛ̃́ↄnɛɛ, aↄ dɛ aafia'ekĩi ũ Isailiↄnɛ. 17Íↄ dↄ̃ sa kɛ́ ma Dii á Lua, má kú Siↄna musu, ma gbɛ pↄ́ a kua adoapi. Yelusalɛũá ma pↄ́ɛ, buipãleↄ si wɛ̃́lɛpiu bau lↄo. 18Gↄↄ bee gbɛ̀sĩsĩↄ vɛ̃ɛbɛ a kwɛ́, mɛ́ sĩ̀sĩↄ pↄtuoↄ vĩ aↄ diɛ. Yuda bùsu swadↄↄe í a zↄ̃ɛo. Nibↄna a bↄ Dii kpɛ́u à bàalɛ, i mↄ̀sɛpisi lɛpusia guzulɛu. 19Egipi a gↄ̃ gbáa gii ũ, Ɛdↄũ a gↄ̃ guwaiwai ũ yãpãsĩ pↄ́ aa kɛ̀ Yudaↄnɛ yã́i, asa aa yãesaidepiↄ dɛ̀dɛ ń bùsuuɛ. 20Yuda bùsu aↄ kálɛa gↄↄpiiɛ, wiↄ ku Yelusalɛũ wɛ̃ ń wɛ̃o. 21Tↄ pↄ́ mi sínɛ́ yãao ↄ̃ má sínɛ́ sa. Ma Dii, míↄ ku Siↄna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\