Yozuee 1

1Dii zↄ̀blena Mↄizi gaa gbɛa Dii yã'ò Mↄizi zↄbãna Yozuee, Nuni nɛ́ɛ à mɛ̀: 2Ma zↄ̀blena Mↄizi gà. Fɛlɛ bua Yuudɛ̃wa la sa, mpi ń Isailiↄ píi, í gɛ̃ bùsu pↄ́ má kpàwáu. 3Gu pↄ́ á gbá pɛ̀lɛu píi, má kpàwá lá má ò Mↄiziɛwaɛ. 4Sɛa za guwaiwaiu e gɛa Libã bùsuu, sɛa za swa zↄ̃ↄ pↄ́ wì mɛ Uflata e gɛa ísia pↄ́ kú bɛ'aɛ oi, Itiↄ bùsupi a gↄ̃ á bùsu ũ píiɛ. 5E ǹ gɛ ǹ gaò gbɛ̃e a e n gã fĩo. Lá má kú ń Mↄizio, màa máↄ kunnↄ. Má n to weo, má pãkpanzi bauo. 6Sↄ̃dilɛ, níↄ wↄ́ↄ vĩ, asa ḿmɛ ńyↄ̃ bùsu pↄ́ ma a lɛgbɛ̃̀ á dezi káauↄnɛ ma mɛ̀ má kpámá sí, ní kpá gbɛ̃́ɛ beeↄwa. 7Sↄ̃dilɛ, níↄ wↄ́ↄ vĩ lé! Laaidↄ ikoyã pↄ́ ma zↄ̀blena Mↄizi dànɛwa, níↄ kũa píi. Ńsu kɛ̃wà ǹ na ↄplaai ge zɛɛ oio, n tá ali kɛ naɛ. 8To Mↄizi ikoyã lápi yã́ àↄ dↄ ń lɛ́u, níↄ làasookɛwà fãanɛ ń gwãasĩnao. Laaidↄ yã́ pↄ́ kú a guuwa píi, ní zĩkɛwà, n tá iↄ na, n yã́ iↄ bↄ maa. 9Mámɛ ma yãdìlɛnɛo lò? Sↄ̃dilɛ, níↄ wↄ́ↄ vĩ. Ńsu to vĩa n kũo. Ńsu to sↄ̃ kɛ̃nguo, asa ma Dii n Lua, máↄ kunnↄ gu pↄ́ ńlɛ gɛ́u píiɛ. 10Ɔ̃ Yozuee ò Isaili dↄaanaↄnɛ à mɛ̀: 11À bòo kɛɛlɛ, í o gbɛ̃́ↄnɛ aa kũ̀sũa sↄukɛ, asa gↄↄ àaↄ̃ gbɛa aa bua Yuudɛ̃wa la, aai gɛ́ bùsu pↄ́ Dii ń Lua kpàmá aaↄ vĩ síi. 12Yozuee ò Lubɛni buiↄnɛ ń Gada buiↄ ń Manase buiↄ lɛɛ doo à mɛ̀: 13À to yã́ pↄ́ Dii zↄ̀blena Mↄizi dìlɛɛ́ɛ bee dↄágu, à mɛ̀ Dii á Lua a to à kã́mabokĩi e, à bùsuɛ bee kpàwáɛ. 14A yã́ mɛ́ tò á nↄɛↄ ń á nɛ́fɛ̃nɛnaↄ ń á pↄtuoↄ gↄ̃ bùsu pↄ́ Mↄizi kpàwáu Yuudɛ̃ baala, á zĩgↄ̃ↄ i dↄaa bua á gbɛ̃́ↄnɛ ḿpii, aaiↄ ń gↄ̃kɛbↄↄ kũa, aai dↄńlɛ́ 15e Dii àↄ tó á gbɛ̃́ↄ kã́mabokĩi e lá a kɛ̀ɛ́wa, ampiↄ sↄ̃ aai gↄ̃ bùsu pↄ́ Dii á Lua lɛ́ kpámá vĩ. Bee gbɛa í su bùsu pↄ́ gↄ̃̀ á pↄ́ ũɛ beeu, í zↄ̃lɛ bùsu pↄ́ Dii zↄ̀blena Mↄizi kpàwá Yuudɛ̃ baala gukpɛ oipiu. 16Ɔ̃ aa wèwà aa mɛ̀: Yã́ pↄ́ ń dìlɛwɛ̃ɛ píi wá kɛɛ. Gu pↄ́ n wá zĩ́u píi wá gɛ́ɛ. 17Lá wa zĩkɛ̀ Mↄizi yã́wa píi, màa wá zĩkɛ n yã́wa lↄ. Dii n Lua aàↄ kunnↄ, lá a kú ń Mↄiziowaɛ. 18Gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ n yã́ kpɛ à gì yã́ pↄ́ ń dìlɛɛ kɛi, à gàɛ. Sↄ̃dilɛ, níↄ wↄ́ↄ vĩ lé!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\