Yozuee 16

1Yosɛfu buiↄ ń kpaalɛ sɛ̀ sɛa za Yuudɛ̃i bↄaa ń Yelikoo, Yeliko nibↄna gukpɛ oi. Za we à pã̀ gbáaa e Bɛtɛli bùsu gusĩsĩdeu. 2Bↄa Bɛtɛli à tà Luzu, ↄ̃ à tà e Aaki buiↄ bùsuu e Atalo. 3A gbɛa an bùsu zↄ̃lɛ pìla bɛ'aɛ oi e Yaflɛti buiↄ bùsuu e Bɛtoloni zĩ́lɛpↄ ń Gɛzɛɛo, ↄ̃ à gɛ̀ pɛ̀ ísialɛwa. 4Bùsu pↄ́ Yosɛfu nɛ́ↄ Manase ń Ɛflaiũo buiↄ sɛ̀n we. 5Bùsu pↄ́ Ɛflaiũ buiↄ sɛ̀ daɛdaɛↄn kɛ: Sɛa za Atalo Adaa gukpɛ oi à tà e Bɛtoloni musupↄwa, 6ↄ̃ à gɛ̀ pɛ̀ ísiawa. Za Mikɛmɛta gugbãntoo oi an bùsu zↄ̃lɛ pã̀i gukpɛ oiɛ e Taanaki Silo, ↄ̃ à pã̀i e Yanↄa gukpɛ oi. 7Bↄa we à tà Atalo ń Naalatio, ↄ̃ à nà Yelikowa e à gɛ̀ pɛ̀ Yuudɛ̃wa. 8Sɛa za Tapuawa an bùsu zↄ̃lɛ tà bɛ'aɛ oi Kana dↄ̀ↄi e à gɛ̀ kà ísiawa. Kpaalɛ pↄ́ Ɛflaiũ buiↄ sɛ̀ daɛdaɛↄn we. 9Ɛflaiũ buiↄ wɛ̃́lɛ pↄ́ kú Manase buiↄ bùsuuↄ vĩ lↄ, an baade ń a bualoũↄ. 10Aai fↄ̃ Kanaa pↄ́ kú Gɛzɛɛↄ bùsu sìmáo, ↄ̃ aa gↄ̃̀ we sãnu ń Ɛflaiũ buiↄ e ń a gbão, ãma an zↄↄnɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\