Yozuee 17

1Kpaalɛ pↄ́ Manase buiↄ sɛ̀n kɛ. Manaseá Yosɛfu yoaɛ. Galada bùsu ń Basana bùsuo gↄ̃̀ Manase yoa Makii pↄ́ ũ, asa zĩgↄ̃ɛ. Ɔ̃mɛ Galada mae ũ. 2Yosɛfu nɛ́ Manase nɛ́ kĩniↄn kɛ: Abiɛzɛɛ, Elɛki, Asiɛli, Sikɛũ, Efɛɛ ń Semidao. An buiↄ mɛ́ kpaalɛɛ bee sɛ̀ daɛdaɛ. 3Manase nɛ́ Makii Galada ì, Galada Efɛɛ ì, ↄ̃ Efɛɛ Zelofada ì. Zelofadapi i nɛgↄ̃ɛ io, sema nɛnↄɛↄ. An tↄ́n kɛ: Mala, Nↄa, Ɔgɛla, Milika ń Tiizao. 4Aa gɛ̀ sa'ona Ɛleazaa ń Nuni nɛ́ Yozueeo ń dↄaanaↄ lè aa mɛ̀: Dii dìlɛ Mↄiziɛ aà bùsu kpaalɛwɛ̃ɛ sãnu ń wá dãↄↄ. Ɔ̃ Yozuee kpaalɛ̀nɛ́ ń ń desɛ̃ↄ sãnu, lá Dii òwa. 5Ɔ̃ wà tↄↄlɛ kpaalɛ̀ Manase buiↄnɛ lɛɛ kwi, Galada bùsu ń Basana bùsu pↄ́ kú Yuudɛ̃ baa gukpɛo bàasi, 6asa Manase bui Zelofada nɛnↄɛↄ kpaalɛ sɛ̀ sãnu ń Manase nɛgↄ̃ɛↄɛ. Galada bùsu mɛ́ gↄ̃̀ Manase buiↄ lɛɛ do pↄ́ ũ. 7Sɛa za Asɛɛ Manase buiↄ bùsu gɛ̀ Mikɛmɛta pↄ́ kú Sikɛũ gukpɛ oi. Sɛa za we an bùsu zↄ̃lɛ tà gɛↄmidↄkĩi oi e Tapua nibↄnai. 8Tapua bùsuá Manase buiↄ pↄ́ɛ, ãma wɛ̃́lɛpi kú ń búsu zↄ̃lɛwaɛ, Ɛflaiũ buiↄ mɛ́ vĩ. 9Manase buiↄ bùsu zↄ̃lɛ tà swa pↄ wì mɛ Kana baa gɛↄmidↄkĩi oi. Ɛflaiũ bui wɛ̃́lɛeↄ kú ń Manase bui wɛ̃́lɛↄ we. Manase buiↄ bùsu zↄ̃lɛ bùa Kana baa gugbãntoo oi e à gɛ̀ pɛ̀ ísiawa. 10Ɛflaiũ buiↄ bùsu ku swapi gɛↄmidↄkĩi oi, Manase buiↄ pↄ́ sↄ̃ gugbãntoo oi e ísialɛ. Gugbãntoo oi an bùsu zↄ̃lɛ gɛ̀ pɛ̀ Asɛɛ buiↄ bùsuwa, gukpɛ oi sↄ̃ Isakaa buiↄ bùsuɛ. 11Wà wɛ̃́lɛ pↄ́ kú Isakaa buiↄ bùsuuɛ beeↄ ń wɛ̃́lɛ pↄ́ kú Asɛɛ buiↄ bùsuuɛ beeↄ kpà Manase buiↄwa: Bɛtɛsã, Ibleaũ, Doo, Ɛndoo, Taanaki ń Mɛgidoo, ampii ń a zↄ̃ɛwiaↄ. 12Kási aai fↄ̃ wɛ̃́lɛpiↄ sìo, asa Kanaaↄ gì zↄ̃lɛa bùsupiuɛ. 13Kɛ́ Isailiↄ gbãa è, ↄ̃ aa Kanaapiↄ dà zↄzĩu, aai e ń bùsupi sìmá wásawasao. 14Yosɛfu buiↄ ò Yozueeɛ: Dii báaadàwágu, wa dasikũ̀ maamaa kɛ́wa, ↄ̃ bùsu lɛɛ do ń kpàwáa? 15Ɔ̃ Yozuee wèmá à mɛ̀: Tó á dasi, mɛ́ á bùsu gusĩsĩde kɛ̀ɛ́ fɛ̃́nɛũ, à gɛ́ líkpɛu, gu pↄ́ Pɛliziↄ ń Lefai buiↄ kuu, í a gbáala kɛ. 16Ɔ̃ Yosɛfu buipiↄ mɛ̀: Gusĩsĩdepi a mↄ́wáo, à mↄ lè sↄ̃ Kanaa pↄ́ kú gusalalauↄ zĩkasↄ̃go mↄpↄↄ vĩ, an gbɛ̃́ pↄ́ kú Bɛtɛsã ń a zↄ̃ɛwiaↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ kú Yezɛlɛɛ guzulɛuↄ píi. 17Ɔ̃ Yozuee ò Yosɛfu nɛ́ Ɛflaiũ ń Manase buipiↄnɛ à mɛ̀: Á dasi mɛ́ á gbãa maamaa. Á kpaalɛ sɛ́ lɛɛ doo, 18asa gusĩsĩdeↄ dɛ á pↄ́ ũɛ. À a gbáala kɛ, i gↄ̃ á pↄ́ ũ e a lɛ́wa. Baa kɛ́ Kanaaↄ sↄ̃́go mↄpↄↄ vĩ mɛ́ aa gbãa, á ń bùsu símáɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\