Yozuee 18

1Isailiↄ kã̀aa Silo ḿpii, ↄ̃ aa kpaaũkpɛ dↄ̀ we. Aa zĩblè bùsupiwa, 2ãma Isaili bui soplaↄ mɛ́ gↄ̃̀ kpaalɛsɛsai. 3Ɔ̃ Yozuee ònɛ́: Á ↄ aↄ dↄázi e bↄɛ ni? À gɛ bùsu pↄ́ Dii á deziↄ Lua kpàwá sí á pↄ́ ũ. 4À á gbɛ̃́ↄ dilɛ àaↄ̃'aaↄ̃ bui ń buio, mí ń gbaɛ. Aa fɛlɛ ń bùsu kɛɛlɛ, aai a yã́ dalau a kpaalɛa yã́ musu, aai suomɛɛ. 5Á kpaalɛ lɛɛ soplaɛ. Yuda buiↄ gↄ̃ ń bùsuu gɛↄmidↄkĩi oi, mɛ́ Yosɛfu buiↄ gↄ̃ ń bùsuu gugbãntoo oi. 6Tó a á bùsu kpaalɛa lɛɛ sopla yã́ dàlau, à suomɛɛ la, mí kpaalɛɛ́ ń gbɛlaao Dii wá Lua aɛ. 7Levii buiↄ kpaalɛ sɛ́ánↄo, asa Dii gbagbaa mɛ́ ń baa ũ. Gada buiↄ ń Lubɛni buiↄ ń Manase buiↄ lɛɛ doo sↄ̃ aa ń kpaalɛ sɛ̀ kↄ̀ Yuudɛ̃ baa gukpɛ. Dii zↄ̀blena Mↄizi mɛ́ kpàmá. 8Kɛ́ gbɛ̃́ↄ fɛ̀lɛ lɛ́ dazɛu bùsu yã́ dai láu, ↄ̃ Yozuee yãdìlɛnɛ́ à mɛ̀: À gɛ bùsu kɛɛlɛ, í a yã́ dalau, à suomɛɛ, mí kpaalɛɛ́ ń gbɛlaao Dii aɛ Silo la. 9Ɔ̃ gbɛ̃́piↄ pã̀ bùsupia, aa a yã́ dàlau wɛ̃́lɛ ń wɛ̃́lɛo lɛɛ sopla, ↄ̃ aa tàò Yozuee kĩ́i bòou Silo. 10Ɔ̃ Yozuee bùsupi kpaalɛ̀ Isaili buipiↄnɛ Dii aɛ ń gbɛlaao. 11Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ kpaalɛ sɛ̀ Yuda buiↄ bùsu ń Yosɛfu buiↄ bùsuo zãnguo daɛdaɛ. 12Sɛa za Yuudɛ̃i an bùsu zↄ̃lɛ dↄ̀ Yelikozi gɛↄmidↄkĩi oi, à mipɛ̀ gusĩsĩdewa bɛ'aɛ oi, ↄ̃ à tà Bɛtavɛ̃ gbáau. 13Sɛa za we à tà Luzu pↄ́ wì mɛ lↄ Bɛtɛli gɛↄmidↄkĩi oi, ↄ̃ à tà Atalo Adaa pↄ́ kú sĩ̀sĩ musu Bɛtoloni zĩ́lɛpↄ gɛↄmidↄkĩi oi. 14Sɛa za sĩ̀sĩpi bɛ'aɛ oi à lìa gɛↄmidↄkĩi oi e Kiliabaali pↄ́ wì mɛ lↄ Kiliayaaliũ. Wɛ̃́lɛpiá Yuda buiↄ pↄ́ɛ. An bùsu zↄ̃lɛ pↄ́ kú bɛ'aɛn we. 15Sɛa za Kiliayaaliũ wɛ̃́nkpɛ gɛↄmidↄkĩi a zↄ̃lɛ tà gukpɛ oi e Nɛfetoa nibↄnai. 16À pìla sĩ̀sĩ pↄ́ bↄaa ń Bɛninↄũ guzulɛo Lefai guzulɛ gugbãntoo oi. À dↄ̀ Inↄũ guzulɛi Yebusiↄ wɛ̃́lɛ saɛ gɛↄmidↄkĩi oi e Logɛli nibↄnai. 17Sɛa za we à pã̀i à tà gugbãntoo oi e Sɛmɛsi nibↄnai ń Gelilo pↄ́ bↄaa ń Adumiũ gbɛbↄlɛoo ń Lubɛni nɛ́ Bohana gbɛo. 18À tà sĩ̀sĩ pↄ́ kú Alaba sɛ̃ saɛ gugbãntoo oi, ↄ̃ à pìla sɛ̃piu. 19À dↄ̀ Dↄ̃nkpɛa sĩ̀sĩi gugbãntoo oi, à gɛ̀ pɛ̀ Ísida Wisidewa a gugbãntoo oi, gu pↄ́ Yuudɛ̃ kàuwa. An bùsu zↄ̃lɛ pↄ́ kú gɛↄmidↄkĩi oin we. 20Yuudɛ̃ mɛ́ Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ bùsu zↄ̃lɛ ũ gukpɛ oi. An bùsu zↄ̃lɛↄn we. 21Wɛ̃́lɛ pↄ́ Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ vĩ daɛdaɛↄn kɛ: Yeliko, Dↄ̃nkpɛa, Emɛkɛzizi, 22Bɛtalaba, Zemalaiũ, Bɛtɛli, 23Aviũ, Pala, Ɔfɛla, 24Kefaa, Amↄni, Ɔfini ń Gɛbao. Wɛ̃́lɛ kɛ̀ kuɛpla, an baade ń a bualoũↄ. 25A gbɛa Gabaↄ̃ↄ, Lama, Beelo, 26Mizipa, Kefila, Mↄza, 27Lɛkɛũ, Iipɛɛli, Talala, 28Zela, Ɛlɛfi, Yebusiↄ wɛ̃́lɛ pↄ́ wì mɛ Yelusalɛũ, Gibɛa ń Kiliao. Wɛ̃́lɛ kɛ̀ gɛ̃o mɛ̀ndosai, an baade ń a bualoũↄ. Kpaalɛ pↄ́ Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ sɛ̀ daɛdaɛↄn we.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\