Yozuee 19

1Gbɛlaa gɛ̃n plaade Simɛↄ buiↄ sɛ̀ daɛdaɛ. An bùsu mɛ́ kú Yuda buiↄ bùsu guo. 2An wɛ̃́lɛↄ tↄ́n kɛ: Bɛɛsɛba pↄ́ wì mɛ lↄ Sɛba, Mↄlada, 3Azaasuali, Bala, Ɛsɛũ, 4Ɛlolada, Bɛtuɛ, Ɔↄma, 5Zikilaga, Bɛmaakabo, Azaasusa, 6Bɛlebao ń Saluɛ̃o. Wɛ̃́lɛ kɛ̀ kuɛ'aaↄ̃, ampii ń ń bualoũↄ. 7A gbɛa Aini, Limↄ, Ɛtɛɛ ń Asão. Wɛ̃́lɛ kɛ̀ síiↄ̃, ampii ń ń bualoũↄ 8ń bualoũ pↄ́ liaiↄ e Baalabɛɛ ń Lama Nɛgɛvɛo. Kpaalɛ pↄ́ Simɛↄ buiↄ sɛ̀ daɛdaɛↄn we. 9Wà Simɛↄ buiↄ bùsupi sì Yuda buiↄ kpaalɛ guuɛ, asa Yuda buiↄ pↄ́ zↄ̃ↄɛ. Màa Simɛↄ buiↄ ń kpaalɛ è Yuda buiↄ pↄ́ guu. 10Gbɛlaa gɛ̃n àaↄ̃de Zabulↄni buiↄ sɛ̀ daɛdaɛ. An bùsu zↄ̃lɛ tà e Salidi. 11Sɛa za we à tà bɛ'aɛ oi e Malala, ↄ̃ à pɛ̀ Dabɛsɛwa ń swadↄↄ pↄ́ kú Yↄkenaũ saɛo. 12Sɛa za Salidi à tà gukpɛ oi e Kiselo Taboo bùsuu, ↄ̃ à tà Dabela ń Yafiao. 13Sɛa za we à tà gukpɛ oi e Gatefɛɛ ń Etakazinio. Ɔ̃ à gɛ̃̀ ń Limↄo ń Nɛao. 14Sɛa za we à dↄ̀ Ãnatↄ̃i gugbãntoo oi e à gɛ̀ pɛ̀ Ifataɛli guzulɛwa. 15Kata, Naalala, Simɛlↄni, Idala ń Bɛtɛlɛũo ku a guu lↄ. Wɛ̃́lɛ kɛ̀ kuɛpla, ampii ń ń bualoũↄ. 16Wɛ̃́lɛpiↄ ń ń bualoũↄ mɛ́ kpaalɛ pↄ́ Zabulↄni buiↄ sɛ̀ daɛdaɛↄ ũ. 17Gbɛlaa gɛ̃n síiↄ̃de Isakaa buiↄ sɛ̀ daɛdaɛ. 18An bùsu wɛ̃́lɛↄn kɛ: Yezɛlɛɛ, Kesulo, Sunɛũ, 19Afalaiũ, Sioni, Anaala, 20Labiti, Kisioni, Ɛbɛzi, 21Lɛmɛti, Ɛnganiũ, Ɛnada ń Bɛpazɛzio. 22An bùsu zↄ̃lɛ lↄ̀ Taboowa ń Saazumao ń Bɛsɛmɛsio e à gɛ̀ pɛ̀ Yuudɛ̃wa. Wɛ̃́lɛ kɛ̀ gɛ̃o ń mɛ̀ndoo, ampii ń ń bualoũↄ. 23Wɛ̃́lɛpiↄ ń ń bualoũↄ mɛ́ kpaalɛ pↄ́ Isakaa buiↄ sɛ̀ daɛdaɛↄ ũ. 24Gbɛlaa gɛ̃n sↄode Asɛɛ buiↄ sɛ̀ daɛdaɛ. 25An bùsu wɛ̃́lɛↄn kɛ: Ɛleka, Hali, Bɛtɛ̃, Akesafa, 26Alamɛlɛki, Amada ń Misalao. Bɛ'aɛ oi an bùsu zↄ̃lɛ lↄ̀ Kaamɛliwa ń Sikoo Libenao. 27Sɛa za we à ɛ̀a gukpɛ oi e Bɛdagↄ̃, à pɛ̀ Zabulↄni buiↄ bùsuwa ń Ifataɛli guzulɛo, à tà Bɛtɛmɛki ń Nɛiɛlio, ↄ̃ à dↄ̀ Kabului ↄzɛɛ oi 28e Abadↄ̃ ń Leobɛo ń Hamↄo ń Kanao ń Sidↄ̃ pↄ́ dɛ mɛɛwia ũo. 29Sɛa za we à tà Lama ń Tii wɛ̃́lɛ bĩ́ideo, ↄ̃ à pã̀i, à tà Osa oi e à gɛ̀ pɛ̀ ísiawa Akazibu saɛ. 30Ɔ̃ à gɛ̃̀ ń Umao ń Afɛkio ń Leobɛo. Wɛ̃́lɛ kɛ̀ mɛ̀n bao ń plao, ampii ń ń bualoũↄ. 31Wɛ̃́lɛpiↄ ń ń bualoũↄ mɛ́ kpaalɛ pↄ́ Asɛɛ buiↄ sɛ̀ daɛdaɛↄ ũ. 32Gbɛlaa gɛ̃n soolode Nɛfatali buiↄ sɛ̀ daɛdaɛ. 33Sɛa za Hɛlɛfi ń Zaananiũ gbɛ̃́nɛ kpɛ́o an bùsu tà Adami Nɛkɛbu ń Yabenɛo e Lakuũ, a zↄ̃lɛn Yuudɛ̃i. 34Ɔ̃ à ɛ̀a bɛ'aɛ oi e Azenↄ Taboo, ↄ̃ à gɛ̃̀ ń Hukokoo. Gɛↄmidↄkĩi oi à pɛ̀ Zabulↄni buiↄ bùsuwa, bɛ'aɛ oi sↄ̃ Asɛɛ buiↄ bùsuwa, gukpɛ oi sↄ̃ Yuudɛ̃wa. 35An wɛ̃́lɛ bĩ́ideↄ tↄ́n kɛ: Zidiũ, Zɛɛ, Amata, Laka, Gɛnɛzalɛti, 36Adama, Lama, Azoo, 37Kɛdɛsi, Ɛdɛlɛi, Ɛnazoo, 38Iloni, Midala'ɛli, Ɔlɛũ, Bɛtana ń Bɛsɛmɛsio. Wɛ̃́lɛ kɛ̀ kɛ̃okwi, ampii ń ń bualoũↄ. 39Wɛ̃́lɛpiↄ ń ń bualoũↄ mɛ́ kpaalɛ pↄ́ Nɛfatali buiↄ sɛ̀ daɛdaɛↄ ũ. 40Gbɛlaa gɛ̃n soplade Dã buiↄ sɛ̀ daɛdaɛ. 41An bùsu wɛ̃́lɛↄ tↄ́n kɛ: Zↄla, Ɛsɛtao, Iisɛmɛsi, 42Saalebiũ, Ayaloni, Itela, 43Eloni, Timɛna, Ɛkɛloni, 44Ɛleke, Gibetↄ̃, Baalata, 45Yehuda, Bɛnɛbɛla, Gata Limↄ, 46Mɛyaakↄ̃ ń Lakↄ̃o ń bùsu pↄ́ bↄaa ń Zopeo. 47Dã buiↄ i fↄ̃ ń bùsupi sìmáo, ↄ̃ aa gɛ̀ lɛ̀lɛ Lɛsɛũdeↄwa. Aa sì aa a gbɛ̃́ↄ dɛ̀dɛ ń fɛ̃ndao aa zↄ̃̀lɛu, ↄ̃ aa ń dezi Dã tↄ́ kpàɛ̀. 48Wɛ̃́lɛpiↄ ń ń bualoũↄ mɛ́ kpaalɛ pↄ́ Dã buiↄ sɛ̀ daɛdaɛↄ ũ. 49Kɛ́ Isailiↄ ń bùsu kpaalɛ kɛ̀ aa làa, ↄ̃ aa gbàsa Nuni nɛ́ Yozuee pↄ́ kpàwà 50lá Dii òwa. Timɛna Sɛla pↄ́ kú Ɛflaiũ bùsu gusĩsĩdeu ↄ̃ a gbɛ̀a, ↄ̃ aa kpàwà. A kɛ̀kɛ kàlɛ, ↄ̃ à zↄ̃̀lɛu. 51Kpaalɛ pↄ́ sa'ona Ɛleazaa ń Nuni nɛ́ Yozueeo ń Isaili bui uabeleↄ kɛ̀nɛ́ ń gbɛlaao Silo Dii aɛ a kpɛ́ kpɛɛlɛn we. Màa ↄ̃ aa bùsupi kpaalɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\