Yozuee 21

1- 2Levii bui uabeleↄ gɛ̀ sa'ona Ɛleazaa ń Nuni nɛ́ Yozueeo ń Isaili bui kĩni uabeleↄ lè Silo, aa ònɛ́: Dii dà Mↄiziɛ, ↄ̃ a òɛ́ à wɛ̃́lɛↄ kpáwá wàↄ kuu ń wá pↄ́ↄ dã́dãkɛkĩio. 3Ɔ̃ Isailiↄ wɛ̃́lɛɛ beeↄ ń a dã́dãkɛkĩiↄ kpà Levii buipiↄwa ń pↄ́ ũ. 4Kɛata buiↄ ↄ̃ gbɛlaa sɛ̃́ia ń sɛ́ káau, ↄ̃ wà Yuda buiↄ ń Simɛↄ buiↄ ń Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ wɛ̃́lɛ mɛ̀n kuɛ'aaↄ̃ↄ kpà Levii bui pↄ́ aa dɛ sa'ona Aalona bui ũↄwa daɛdaɛ ń kpaalɛ ũ. 5Ɔ̃ wà Ɛflaiũ buiↄ ń Dã buiↄ ń Manase buiↄ lɛɛ do wɛ̃́lɛ mɛ̀n kwiↄ kpà Kɛata bui kĩniↄwa ń kpaalɛ ũ. 6Ɔ̃ wà Isakaa buiↄ ń Asɛɛ buiↄ ń Nɛfatali buiↄ ń Manase buiↄ lɛɛ do pↄ́ kú Basana bùsuuↄ wɛ̃́lɛ mɛ̀n kuɛ'aaↄ̃ↄ kpà Geesↄ̃ buiↄwa ń kpaalɛ ũ. 7Ɔ̃ wà Lubɛni buiↄ ń Gada buiↄ ń Zabulↄni buiↄ wɛ̃́lɛ mɛ̀n kuɛplaↄ kpà Mɛlali buiↄwa daɛdaɛ ń kpaalɛ ũ. 8Màa Isailiↄ wɛ̃́lɛpiↄ kpà Levii buiↄwa ń a dã́dãkɛkĩiↄ, lá Dii dà Mↄiziɛ a òwa. 9Yuda buiↄ ń Simɛↄ buiↄ wɛ̃́lɛ pↄ́ wa kpàmáↄ tↄ́n kɛ: 10Levii nɛ́ Kɛata bui Aalona buiↄ mɛ́ vĩ, asa ampiↄ ↄ̃ gbɛlaa sɛ̃́ia ń sɛ́. 11Wà Kiliataaba pↄ́ wì mɛ lↄ Hɛblↄ̃ ń dã́dãkɛkĩi pↄ́ liaio kpàmá. A ku Yuda buiↄ bùsu gusĩsĩdeuɛ. Aaba mɛ́ Anaki buiↄ dezi ũ. 12À mↄ lè wà Hɛblↄ̃ buaↄ ń a bualoũↄ kpà Yefũnɛ nɛ́ Kalɛbuwa kↄ̀. 13Màa wà Hɛblↄ̃ pↄ́ dɛ gbɛ̃dɛna misiwɛ̃lɛ ũ kpà sa'ona Aalona buiↄwa ń Libenao 14ń Yatiio ń Ɛsɛmↄao 15ń Olonao ń Dɛbiio 16ń Ainio ń Yutao ń Bɛsɛmɛsio, wɛ̃́lɛpiↄ píi ń a dã́dãkɛkĩioɛ. Bui lɛɛ plapiↄ wɛ̃́lɛↄ kɛ̀ kɛ̃okwi. 17Wà Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ wɛ̃́lɛɛ beeↄ kpàmá: Gabaↄ̃ↄ, Gɛba, 18Anato ń Alemↄo. Wɛ̃́lɛ kɛ̀ síiↄ̃, ampii ń ń dã́dãkɛkĩio. 19Aalona bui sa'onaↄ wɛ̃́lɛ kɛ̀ píi kuɛ'aaↄ̃, ampii ń ń dã́dãkɛkĩio. 20Wà Ɛflaiũ buiↄ wɛ̃́lɛɛ beeↄ kpà Levii nɛ́ Kɛata bui kĩniↄwà ń kpaalɛ ũ. 21Gbɛ̃dɛna misiwɛ̃lɛ Sikɛũ pↄ́ kú gusĩsĩdeu ń Gɛzɛɛo 22ń Kibezaiũo ń Bɛtolonio. Wɛ̃́lɛ kɛ̀ síiↄ̃, ampii ń ń dã́dãkɛkĩio. 23Aa Dã bui wɛ̃́lɛↄ è mɛ̀n síiↄ̃ lↄ, Ɛleke, Gibetↄ̃, 24Ayaloni ń Gata Limↄo. Wɛ̃́lɛ kɛ̀ síiↄ̃, ampii ń ń dã́dãkɛkĩio. 25Aa Manase buiↄ lɛɛ do wɛ̃́lɛↄ è pla, Taanaki ń Bileaũo, ampii ń ń dã́dãkɛkĩio. 26Wà wɛ̃́lɛ mɛ̀n kwipiↄ kpà Kɛata bui kĩniↄwaɛ, ampii ń ń dã́dãkɛkĩio. 27Manase buiↄ lɛɛ do wɛ̃́lɛ mɛ̀n plaↄ kpà Levii nɛ́ Geesↄ̃ buiↄwa ń kpaalɛ ũ, Golana pↄ́ dɛ gbɛ̃dɛna misiwɛ̃lɛ ũ Basana bùsuu ń Bɛsɛtɛlao, ampii ń ń dã́dãkɛkĩio. 28Aa Isakaa buiↄ wɛ̃́lɛↄ è mɛ̀n síiↄ̃, Kisioni, Dabela, 29Yaamu ń Ɛnganiũo, ampii ń ń dã́dãkɛkĩio. 30Aa Asɛɛ buiↄ wɛ̃́lɛↄ è lↄ mɛ̀n síiↄ̃, Misala, Abedↄ̃, 31Ɛleka ń Leobɛo, ampii ń ń dã́dãkɛkĩio. 32Aa Nɛfatali buiↄ wɛ̃́lɛↄ è lↄ mɛ̀n àaↄ̃, gbɛ̃dɛna misiwɛ̃lɛ Kɛdɛsi pↄ́ kú Galile bùsuu ń Amↄdooo ń Kaatão, ampii ń ń dã́dãkɛkĩio. 33Geesↄ̃ buiↄ wɛ̃́lɛpiↄ kɛ̀ kuɛ'aaↄ̃, ampii ń ń dã́dãkɛkĩio. 34Levii nɛ́ Mɛlali buiↄ mɛ́ gↄ̃̀. Wà Zabulↄni buiↄ wɛ̃́lɛeↄ kpàmá ń kpaalɛ ũ, Yↄkenaũ, Kaata, 35Dimɛna ń Naalalao. Wɛ̃́lɛ kɛ̀ síiↄ̃, ampii ń ń dã́dãkɛkĩio. 36Aa Lubɛni buiↄ wɛ̃́lɛeↄ è lↄ, Bɛzɛɛ, Yaaza, 37Kedemↄ ń Mɛfaao. Wɛ̃́lɛ kɛ̀ síiↄ̃, ampii ń ń dã́dãkɛkĩio. 38Aa Gada buiↄ wɛ̃́lɛeↄ è lↄ, gbɛ̃dɛna misiwɛ̃lɛ Lamↄtu pↄ́ kú Galada bùsuu, Maanaiũ, 39Ɛsɛbↄ̃ ń Yazɛɛo. Wɛ̃́lɛ kɛ̀ síiↄ̃, ampii ń ń dã́dãkɛkĩio. 40Levii nɛ́ Mɛlali buiↄ wɛ̃́lɛpiↄ kɛ̀ kuɛpla. 41Levii buiↄ wɛ̃́lɛpiↄ ku Isaili bui kĩniↄ bùsuuɛ. Aa kɛ̀ píi blakwi plasai, ampii ń ń dã́dãkɛkĩio. 42Wɛ̃́lɛpiↄ dɛ ń pↄ́ ũɛ ń dã́dãkɛkĩi pↄ́ lialiańziↄ. Màa wɛ̃́lɛpiↄ dɛ píi. 43Dii bùsu pↄ́ à a lɛgbɛ̃̀ Isailiↄ deziↄnɛ kpàmá, ↄ̃ à gↄ̃̀ ń pↄ́ ũ, aa zↄ̃̀lɛu. 44Dii ń gbá zɛ́ aalɛ kã́mabo gupiiu, lá à a lɛgbɛ̃̀ ń deziↄnɛwa. An ibɛɛe i fↄ̃ ń gã fĩ̀o, Dii ń ibɛɛↄ nànɛ́ ń ↄzĩ píiɛ. 45Yãmaa pↄ́ Dii ò Isailiↄnɛ kɛ̀ píi, a kee i lɛ́lɛ pão, baa do.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\