Yozuee 21:2

2Levii bui uabeleↄ gɛ̀ sa'ona Ɛleazaa ń Nuni nɛ́ Yozueeo ń Isaili bui kĩni uabeleↄ lè Silo, aa ònɛ́: Dii dà Mↄiziɛ, ↄ̃ a òɛ́ à wɛ̃́lɛↄ kpáwá wàↄ kuu ń wá pↄ́ↄ dã́dãkɛkĩio.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More