Yozuee 21:6

6Ɔ̃ wà Isakaa buiↄ ń Asɛɛ buiↄ ń Nɛfatali buiↄ ń Manase buiↄ lɛɛ do pↄ́ kú Basana bùsuuↄ wɛ̃́lɛ mɛ̀n kuɛ'aaↄ̃ↄ kpà Geesↄ̃ buiↄwa ń kpaalɛ ũ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More