Yozuee 24

1Yozuee Isaili buiↄ kã̀aa Sikɛũ. À Isaili gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ń ń dↄaanaↄ ń ń yã́kpalɛkɛnaↄ ń ń lakɛ̃naↄ sìsi, ↄ̃ aa mↄ̀ sĩ̀ Lua aɛ. 2Ɔ̃ Yozuee ò bílaɛ: Dii Isailiↄ Lua mɛ̀, wá deziↄ ku yãa Uflata baaleɛ, aa zↄblè tã́aↄnɛ. Ablahaũ ń Nakↄↄo mae Tela kú ń guu. 3Ɔ̃ à wá dezi káau Ablahaũ sɛ̀ Uflata baale, à Kanaa bùsu kɛ̀ɛlɛaànↄ, ↄ̃ á tò aà bui kↄ̃̀. À aà gbà Izaaki, 4ↄ̃ à Izaaki gbà Yakↄbu ń Esauo. À Esau gbà Sei bùsu sĩ̀sĩde. Yakↄbu ń a nɛ́ↄ sↄ̃ aa tà Egipi. 5Dii Mↄizi ń Aalonao zĩ̀, ↄ̃ à ĩadà Egipiↄwa ń yã́ pↄ́ a kɛ̀ ń guuↄ, ↄ̃ à wá bↄ́lɛu. 6Kɛ́ à wá deziↄ bↄ̀lɛ Egipi, kɛ́ wa ka ísiai, ↄ̃ Egipiↄ pɛ̀lɛwázi ń zĩkasↄ̃goↄ ń sↄ̃deↄ e Ísia Tɛ̃ai. 7Kɛ́ wa wiilɛ̀aàzi, ↄ̃ à gusia dà wá zãnguo ń Egipipiↄ, ↄ̃ a tò ísia kũ̀aamá míↄ. Wá wɛ́ yã́ pↄ́ a kɛ̀ Egipiↄnɛ è. Bee gbɛa wa gↄↄplakɛ̀ guwaiwaiu. 8Dii mↄ̀wanↄ Amↄle pↄ́ kú Yuudɛ̃ gukpɛ oiↄ bùsuu. Kɛ́ aa fɛ̀lɛwá ń zĩo, ↄ̃ Dii ń náwɛ̃ɛ wá ↄzĩ. À ń mìdɛ, ↄ̃ an bùsu gↄ̃̀ wá pↄ́ ũ. 9Kɛ́ Zipoo nɛ́ Balaki, Mↄabuↄ kía fɛ̀lɛwá ń zĩo, à Bɛↄↄ nɛ́ Balaaũ sìsi aà láaikɛwá. 10Ɔ̃ Dii gì Balaaũ yãmai, a tò à samaa'òwɛ̃ɛ, à wá bↄ́ Balaki ↄzĩ. 11Bee gbɛa wa bua Yuudɛ̃wa wa ka Yeliko. Ɔ̃ Yelikodepiↄ zĩkàwanↄ. Amↄleↄ ń Pɛliziↄ ń Kanaaↄ ń Itiↄ ń Giigasiↄ ń Iviↄ ń Yebusiↄ zĩkàwanↄ lↄ, ↄ̃ Dii ń náwɛ̃ɛ wá ↄzĩ. 12À bɛↄↄ gbàɛ wá aɛ, aa Amↄleↄ kía gbɛ̃ↄn plaↄ yàwɛ̃ɛ. I kɛ wá fɛ̃nda ge wá ka mɛ́ ń yáo. 13À tↄↄlɛ pↄ́ wámɛ wa a zĩkɛ̀o kpàwá ń wɛ̃́lɛ pↄ́ wámɛ wá kàlɛoↄ, ↄ̃ wá kú wɛ̃́lɛpiↄ guu. Wálɛ vɛ̃ɛbu ń kù kpɛ́ pↄ́ wámɛ wá bàoↄ bɛ ble. 14Ɔ̃ Yozuee mɛ̀: Àↄ Dii vĩa vĩ, íↄ zↄbleɛ̀ sĩana ń nↄ̀sɛmɛndoo. À tã́a pↄ́ á deziↄ zↄblènɛ́ Uflata baale ń Egipiↄ bↄ á guu, í zↄble Diiɛ. 15Tó zↄblea Diiɛ kɛ̀ɛ́ ĩ́i, à zɛ ń tã́a pↄ́ á ye zↄbleɛ̀o gbã, tã́a pↄ́ á deziↄ zↄblènɛ́ Uflata baaleↄn nò, Amↄle pↄ́ á kú ń bùsuuↄ pↄ́n nò. Mapi ń ma bɛdeↄ sↄ̃, Dii wáↄ zↄbleɛ̀. 16Ɔ̃ gbɛ̃́ↄ wèwà aa mɛ̀: Kai! Wá fↄ̃ pãkpa Diizi wà zↄble tã́aↄnɛo. 17Dii wá Lua mɛ́ wá bↄ́ zↄbleu Egipi bùsuu ń wá maeↄ. Ɔ̃mɛ dabudabu zↄ̃ↄpiↄ kɛ̀ wá wáa, à wá dↄ̃́a wá táa'oa guu píi, à wá bↄ́ bui pↄ́ wa gɛ̃ńlaↄ ↄzĩ píi. 18Dii mɛ́ Amↄleↄ ń bui pↄ́ kú bùsuɛ beeuↄ yàwɛ̃ɛ. Dii wáↄ zↄbleɛ̀ sↄ̃, ↄ̃mɛ wá Lua ũ. 19Ɔ̃ Yozuee ò gbɛ̃́ↄnɛ: Á e zↄble Diiɛo. Asa aà kua adoaɛ, ìli sí sàao. A á tàaeↄ ń á duuna kɛ̃́wáo. 20Baa kɛ́ à yãmaakɛ̀ɛ́ yãa, tó a pãkpàaàzi, álɛ zↄble dii zĩ̀loↄnɛ, a ɛa yã́yiawáɛ, i á midɛ. 21Ɔ̃ gbɛ̃́ↄ ò Yozueeɛ: Màa no! Dii wáↄ zↄbleɛ̀. 22Ɔ̃ Yozuee ònɛ́: Ámɛ á ázĩa seeladeↄ ũ, a zɛò àↄ zↄble Diiɛ. Ɔ̃ aa mɛ̀: A seeladeↄn wá ũ. 23Ɔ̃ Yozuee mɛ̀: Tó màaɛ, à dii zĩ̀lo pↄ́ kúánↄↄ bↄ á guu, í á sↄ̃ kpa Dii Isailiↄ Luawa. 24Ɔ̃ gbɛ̃́ↄ òɛ̀: Dii wá Lua ↄ̃ wáↄ zↄbleɛ̀, wíↄ aà yãma. 25Zĩbeezĩ Yozuee idàda Dii bàakuańnↄ yã́wa gbɛ̃́ↄnɛ Sikɛũ we. À ɛ̀a à aà ikoyãↄ ń yã́ pↄ́ a dìlɛↄ ònɛ́, 26ↄ̃ à yã́piↄ kɛ̃̀ Lua ikoyã láu. Ɔ̃ à gbɛ̀ gbɛ̃̀nɛ sɛ pɛ̀lɛ gbɛ̃́nɛli gbáu Dii sísikĩi we. 27Ɔ̃ a ò gbɛ̃́ↄnɛ: À gwa! Gbɛɛ bee mɛ́ aↄ dɛwɛ̃ɛ seelade ũ. Gbɛpi yã́ pↄ́ Dii òwɛ̃ɛ mà píi. Aↄ dɛɛ́ seelade ũ, kɛ́ ásu mↄafilikɛ á Luaɛo. 28Yozuee gbɛ̃́ↄ gbàɛ, ↄ̃ baade tà a wɛ̃́lɛu. 29Yã́ beeↄ gbɛa Dii zↄ̀blena Yozuee, Nuni nɛ́ gà a wɛ̃̀ basↄokwide guu. 30Wà aà vĩ̀ bùsu pↄ́ dɛ aà kpaalɛ ũ guu Timɛna Sɛla, Ɛflaiũ buiↄ bùsu sĩ̀sĩdeu Gaasi gbɛ̀sĩsĩ gugbãntoo oi. 31Isailiↄ zↄblè Diiɛ ń nↄ̀sɛmɛndoo Yozuee gↄↄ ń gↄↄ pↄ́ gbɛ̃zↄ̃ↄ pↄ́ gɛ̃̀gɛ̃ dɛaàlaↄ kuo. Gbɛ̃zↄ̃ↄpiↄ wɛsì yã́ pↄ́ Dii kɛ̀ Isailiↄnɛlɛ píiɛ. 32Yosɛfu gɛwa pↄ́ Isailiↄ bↄ̀ò Egipi sↄ̃, aa vĩ̀ Sikɛũ tↄↄlɛ pↄ́ Yakↄbu lù guuɛ. A lù Sikɛũ mae Amↄↄ nɛ́ↄwa ã́nusu ↄwatɛ̃ basↄoɛ. Tↄↄlɛpi ku Yosɛfu buiↄ kpaalɛ guuɛ. 33Kɛ́ Aalona nɛ́ Ɛleazaa gà, ↄ̃ wà aà vĩ̀ sĩ̀sĩ pↄ́ dɛ aà nɛ́ Finɛasi kpaalɛ ũ pↄlɛu Ɛflaiũ buiↄ bùsu gusĩsĩdeu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\