Yozuee 9

1Bui pↄ́ kú Yuudɛ̃ bɛ'aɛ oiↄ, gbɛ̀sĩsĩdeↄ ń gusalaladeↄ ń ísialɛdeↄ e à gɛ̀ pɛ̀ Libã bùsuwa, Itiↄ ń Amↄleↄ ń Kanaaↄ ń Pɛliziↄ ń Iviↄ ń Yebusiↄ, kɛ́ an kíaↄ Ai yã́pi bao mà 2ↄ̃ aa kↄ̃ kã̀aa ḿpii, kɛ́ aa gɛ zĩka ń Yozueeo ń aà gbɛ̃́ Isailiↄ. 3Ãma kɛ́ Gabaↄ̃ↄdeↄ yã́ pↄ́ Yozuee kɛ̀ Yelikoɛ ń Aio bao mà, 4aa kↄ̃nikɛ̀. Aa kũ̀sũa kàka sakili yaaaↄ guu, aa kàka zàa'ĩnaↄnɛ ń vɛ̃ɛ tùu zi paaa naminamiaↄ. 5Aa kyale yaaa kɛkɛaↄ kpákpaa, aa ulakasaↄ dadaa. An pɛ̃ɛ kũ̀sũa giigagaa, mɛ́ a fukpaa. 6Aa fɛ̀lɛ gɛ̀ Yozuee lè ń a gbɛ̃́ↄ Giligali bòou, ↄ̃ aa ònɛ́ aa mɛ̀: Bùsu pↄ́ wa bↄu zã̀. Wá ye à lɛdoũkɛwanↄ. 7Ɔ̃ Isailiↄ ò Ivipiↄnɛ: Tó á bɛ ku la kãiɛ, wá lɛdoũkɛánↄo yòoo! 8Ɔ̃ aa ò Yozueeɛ. N zↄ̀blenaↄn wá ũ. Ɔ̃ Yozuee ń lá à mɛ̀: Deↄn á ũi? A bↄ má ni? 9Aa wèwà aa mɛ̀: Wápiↄ n zↄ̀blenaↄ, wa bↄ bùsu zã̀zãuɛ Dii n Lua tↄ́ pↄ́ lìgua yã́i. Wa aà bao mà ń yã́ pↄ́ a kɛ̀ Egipiↄ píi 10ń yã́ pↄ́ a kɛ̀ Amↄleↄ kía gbɛ̃ↄn pla pↄ́ kú Yuudɛ̃ baaleↄnɛ, Ɛsɛbↄ̃ kí Siↄ̃ ń Basana kí Ogu pↄ́ kú Asaloo. 11Wá gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ń wá bùsudeↄ mɛ̀ wà kũ̀sũa sɛ́, wí mↄ́ wà á le wà oɛ́ á zↄ̀blenaↄn wá ũ. A yã́ mɛ́ tò à lɛdoũkɛwanↄ. 12Wá kũ̀sũan kɛ. Wa bↄò bɛ pɛ̃ɛ wãa ũɛ gↄↄ pↄ́ wa dazɛu, wálɛ mↄ́ á kĩ́i. Gwa lá à giigàga à fù kpà. 13Wá vɛ̃ɛ tùuↄn kɛ. Wa vɛ̃ɛ kàu tùu dafu ũɛ. Gwa lá aa pàapaa. Wá ulaↄ ń wá kyaleↄ gwa. Aa yàayaa tá gbã̀a pↄ́ wá ò yã́i. 14Ɔ̃ Isailiↄ ń kũ̀sũa blèńnↄ Dii lɛ́ sai. 15Yozuee lɛdoũkɛ̀ńnↄ à mɛ̀ á ń dɛdɛo, ↄ̃ Isaili dↄaanaↄ lɛgbɛ̃̀ a yã́ musu. 16An lɛdoũkɛańnↄ gbɛa a gↄↄ àaↄ̃de, ↄ̃ aa mà an bɛ zã̀ńnↄo, wa ku kↄ̃ saɛɛ. 17Ɔ̃ Isailiↄ dàzɛu, a gↄↄ àaↄ̃de zĩ́ aa kà ń wɛ̃́lɛↄ kĩ́i, Gabaↄ̃ↄ ń Kefilao ń Beeloo ń Kiliayaaliũo. 18Aai lɛ́lɛmáo, asa an dↄaanaↄ lɛgbɛ̃̀nɛ́ ń Dii ń Lua tↄ́oɛ, ↄ̃ gbɛ̃́pii lɛ́ yã́kũtɛ̃ka ń dↄaanaↄzi. 19Ɔ̃ dↄaanapiↄ ònɛ́: Wámɛ wa lɛgbɛ̃̀nɛ́ ń Dii wá Lua tↄ́o. I kũ wà ↄkãmá lↄo. 20Yã́ pↄ́ wá kɛnɛ́n kɛ: Wá ń tó we lɛ́ pↄ́ wá gbɛ̃̀nɛ́ yã́iɛ, kɛ́ Dii su pↄkũmabↄbↄwáo. 21Ɔ̃ aa ɛ̀a mɛ̀: Wà ń tó, aaiↄ dɛ wá yàawɛnaↄ ń wá itↄnaↄ ũ. Ɔ̃ Isailiↄ zɛ̀ ń ń dↄaanaↄ yã́pio. 22Ɔ̃ Yozuee Gabaↄ̃ↄdeↄ sìsi a ònɛ́: Bↄ́yãi a ɛɛtòwɛ̃ɛ màai? Asi wá kálɛ kↄ̃ gbáaɛ, ↄ̃ a mɛ̀ á kúkĩi zã̀wanↄɛa? 23Ma Lua láaikɛ̀wáɛ sa. Áↄ dɛ aà kpɛ́ yàawɛnaↄ ń aà itↄnaↄ ũɛ gↄↄpii. 24Ɔ̃ aa òɛ̀: Wa ò wápiↄ n zↄ̀blenaↄnɛ wásawasaɛ lá Dii n Lua ò a zↄ̀blena Mↄiziɛwa. À mɛ̀ á bùsu bṹupi kpáwáɛ, í gbɛ̃́ pↄ́ kúuↄ midɛɛ́ píi. A yã́i vĩa wá kṹi maamaa wá wɛ̃ni yã́ musu, ↄ̃ wa yã́pi kɛ̀. 25Gwa! Wá kú n ↄzĩɛ sa. Yã́ pↄ́ kɛ̀nɛ maa mɛ́ a zɛ́ vĩ kɛwɛ̃ɛ. 26Ɔ̃ Yozuee ń bↄ́ Isailiↄ ↄzĩ, aai ń dɛdɛo. 27Zĩbeezĩ à ń dílɛ Isailiↄ yàawɛnaↄ ń ń itↄnaↄ ũ, aaiↄ yàawɛ, aaiↄ ítↄ Dii gbagbakĩiɛ gu pↄ́ Dii su dilɛu. Ɔ̃ aa dɛ a ũ e ń a gbão.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\