Yuda 1

1Mámɛmaa Yuda, Yesu Kilisi zↄ̀blena, Zaaki dãuna. Mámɛ ma láɛ bee kɛ̃̀ Mae Lua yenzide pↄ́ à ń sisi a ń kũa naa Yesu Kilisiwa guuↄnɛ. 2Lua sùuu ń aafiao ń a yeaázio nↄnↄaaɛ́. 3Ma gbɛ̃́ yenzideↄ, má ye mà lákɛ̃ɛ́ yãa wápii suabaa yã́ musu, ↄ̃ má è à kũ̀ teasiɛ mà kɛ̃́ɛ́ mà lɛdaowá à gí ń ázĩao Yesu yã́ pↄ́ Lua nàɛ́ á ↄzĩ gɛ̃n do e gↄↄpii musu. 4Asa luayãdansaiↄ gɛ̃̀ wá guu kpã́i, aaì wá Lua gbɛ̃kɛ e ń wisaiyãkɛa zɛ́ ũɛ, aaì lelekpa wá Dii mɛ̀ndona Yesu Kilisizi. Ĩa pↄ́ Lua a damá kú aà yã́ taala guu à gɛ̃̀gɛ̃. 5Kɛ́ Dii Isailiↄ bↄ̀lɛ Egipi, a gbɛa à gbɛ̃́ pↄ́ aai a náaikɛoↄ dɛ̀dɛ. Má ye mà yã́pi dↄágu, baa kɛ́ á dↄ̃ kↄ̀. 6Malaika pↄ́ aai zɛ ń ń luakpamaoo aa pãkpà ń kúkĩiziↄ sↄ̃, Lua ń ká gusiau yeyea ń mↄdaonao àↄ dↄmá gↄↄpiiɛ e yã́kpalɛkɛgↄↄ zↄ̃ↄ zĩ́. 7Sↄdↄũ ń Gↄmↄↄo ń wɛ̃́lɛ pↄ́ liaańziↄ gbɛ̃́ↄ yã́ bee taa kɛ̀ sↄ̃, aa ńzĩa kpà gbãsĩ dↄ̀ↄsai kɛawa. An kaalɛa dɛ ĩadama ń tɛ́ gasaio seela ũɛ. 8Luayãdansai nana'onapiↄ lɛ́ kɛ màa sↄ̃ɛ. Aaì ńzĩa da gbãsĩkɛau, aaì gi ikoyãi, aaì malaika gawideↄ sↄ̃́sↄ̃. 9Baa malaikaↄ kía Misɛli, gↄↄ pↄ́ àlɛ lɛkpaakɛ ń Ibiisio Mↄizi gɛ yã́ musu, i we à aà sↄ̃̀sↄ̃ à yãdàaàlao, ãma a òɛ̀ a kↄ̃ le ń Diio. 10Gbɛ̃́piↄ sↄ̃ aaì yã́ pↄ́ wa a gbadↄ̃o bɛ̃̀ɛboɛ. Ɔ̃nↄ pↄ́ wà ń íò ↄ̃ aa vĩ lán nↄ̀bↄↄwa làasoosai, ↄ̃ ì gɛ̃ńnↄ kaalɛu. 11Waiyoo ampiↄ, aa Kainu zɛ́ sɛ̀. Aa sì Balaaũ sã́sãau ↄ̃a yã́i. Aa bↄ̀ Lua kpɛ lán Kolewa, aa ↄ̃̀ↄkpà láaàwa. 12Aa dɛ sãa ũ á gbɛ̃kɛ vĩa ń kↄ̃o blɛbleaↄ guu. Aaì pↄbleánↄ, wí lí ń kṹo. An nↄ̀sɛ yã́ aaì gↄ̃́gↄ̃. Aa dɛ lán lousisia pↄ́ ì gɛ̃ ń ĩ́anao masaiwaɛ. Aa gà gɛ̃n pla lán lí nɛ'isai pↄ́ bilɛawaɛ. 13Aa dɛ lán isukaa pãsĩwa, aaì fùla vãi bↄ an wisaiyãkɛaↄ ũ. Aa dɛ lán saambɛbɛnaↄwa, gusia níinii ↄ̃ Lua dìlɛnɛ́ àↄ ń yàaekɛò gↄↄpii. 14Za Adamu lɛ́u e à gɛ̀ pɛ̀ Ɛnↄkiwa mae ń nɛ́o ku lɛɛ soplaɛ, ↄ̃ Ɛnↄkipi dↄ̀aa ń yã́ ò à mɛ̀, á è Dii lɛ́ mↄ́ ń a gbɛ̃́ↄ, an dasi lɛ́ vĩo, 15kɛ́ aà yã́kpalɛkɛ ń gbɛ̃́piio, i yãda a yãdansai duunkɛnaↄla píi, yã́ pↄ́ aa kɛ̀ a yãdasaikɛ guu yã́i ń a tↄ́ bɛ̃̀ɛ pↄ́ aa sìↄ píi. 16Gbɛ̃́piↄá yãkeledeↄnɛ, yãe lí káńguo. An pↄ́ niakaa mɛ́ ì dↄaanɛ́, aaì ĩ́anadã ń yãzↄ̃ↄo, aaì lɛnakasa gbɛ̃́ↄnɛ ài'ea yã́i. 17Ápiↄ sↄ̃ ma gbɛ̃́ yenzideↄ, à to yã́ pↄ́ wá Dii Yesu Kilisi zĩnaↄ dↄ̀aa òɛ́ dↄágu. 18Aa òɛ́ gↄↄgbɛzãzĩ gbɛ̃́ pↄ́ an luayãdasai pↄ́ niakaa lɛ́ dↄaanɛ́ↄ aa á kɛ pↄ́ↄpↄↄɛ. 19Gbɛ̃́piↄ ì to gbɛ̃́ↄ kɛ̃aaɛ, anzĩa pↄeã mɛ́ ì dↄaanɛ́, aa Lua Nisĩna vĩo. 20Ápiↄ ma gbɛ̃́ yenzideↄ, à kↄ̃ zɛdↄ á lousisizɛ guu, íↄ wabikɛ ń aà Nisĩna gbãao. 21Àↄ zɛa Lua yeawázi guu, íↄ wɛdↄ wá Dii Yesu Kilisizi e aà gɛ wá ká àizãnawa a gbɛ̃kɛ guu. 22À wɛ̃nadↄ̃ gbɛ̃́ pↄ́ kú seaseaↄnɛ. 23À gbɛ̃eↄ sí tɛ́wa à ń suaba. À wɛ̃nadↄ̃ gbɛ̃pãleↄnɛ ń laaio, í za baa an pↄkasa pↄ́ gbãsĩkpà an dàakɛa guuↄu. 24- 25Lua mɛ̀ndona wá Suabana a fↄ̃ à á dↄ̃́a kɛ́ ásu fuo, i á kpán'aɛkɛ a gawi guu sãasai ń pↄnao ń wá Dii Yesu Kilisi gbãao. Ɔ̃mɛ gawi ń zↄ̃ↄkɛo ń gbãao ń ikoo vĩ zadↄ̃ gↄↄ i daalɛo ń a tiao e gↄↄpii. Ãmi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\