Yuda 1:10

10Gbɛ̃́piↄ sↄ̃ aaì yã́ pↄ́ wa a gbadↄ̃o bɛ̃̀ɛboɛ. Ɔ̃nↄ pↄ́ wà ń íò ↄ̃ aa vĩ lán nↄ̀bↄↄwa làasoosai, ↄ̃ ì gɛ̃ńnↄ kaalɛu.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More