Yuda 1:3

3Ma gbɛ̃́ yenzideↄ, má ye mà lákɛ̃ɛ́ yãa wápii suabaa yã́ musu, ↄ̃ má è à kũ̀ teasiɛ mà kɛ̃́ɛ́ mà lɛdaowá à gí ń ázĩao Yesu yã́ pↄ́ Lua nàɛ́ á ↄzĩ gɛ̃n do e gↄↄpii musu.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More